23 1971


Uimhir 23 de 1971


AN tACHT AIRGEADAIS, 1971

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [28 Iúil, 1971.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Cáin Ioncaim

Cáin ioncaim agus forcháin don bhliain 1971-72.

1967, Uimh. 6 .

1. —(1) Muirearófar cáin ioncaim don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1971, de réir 35 faoin gcéad.

(2) Muirearófar forcháin don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1971, i leith ioncaim aon aonaí ar mó a iomlán ó gach foinse ná comhiomlán—

(a) £2,500, agus

(b) méid aon asbhaintí a bhfuil teideal ag an aonaí chucu don bhliain sin faoi alt 523 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ,

agus muirearófar amhlaidh í i leith an bharrachais de réir na rátaí seo a leanas, is é sin le rá:

ar gach punt den chéad £2,000

den bharrachas

...

...

...

...

...

15 faoin gcéad

ar gach punt den chéad £2,000

eile den bharrachas

...

...

...

...

30 faoin gcéad

ar gach punt den chuid eile

den bharrachas

...

...

...

...

45 faoin gcéad

Deireadh le halt 2 den Acht Airgeadais, 1970 .

1970, Uimh. 14 .

2. —Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 2 den Acht Airgeadais, 1970 , maidir leis an mbliain 1971-72 ná maidir le haon bhliain mheasúnachta dá éis sin.

Leasú ar alt 58 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

3. —Maidir le trádáil nó gairm a mbuanscoirfear di sa bhliain 1972-73 nó aon bhliain mheasúnachta ina dhiaidh sin, beidh éifeacht ag alt 58 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ionann is dá gcuirfí na fomhíreanna seo a leanas in ionad fhomhír (ii) d'fho-alt (5) (a) den alt sin 58:

“(ii) más mó comhiomlán na mbrabús nó na ngnóchan (más ann) na mblianta dar críoch an 5ú lá d'Aibreán gach bliain den dá bhliain roimh an mbliain mheasúnachta a tharlóidh an buanscor ná comhiomlán na méideanna ar muirearaíodh an duine ina leith in aghaidh gach bliana den dá bhliain sin roimhe sin, nó ná comhiomlán na méideanna a muirearófaí é ina leith amhlaidh dá mba nach lamhálfaí aon asbhaint nó fritháireamh mar a dúradh, muirearófar é ina ionad sin, in aghaidh gach bliana den dá bhliain roimhe sin a dúradh, ach faoi réir aon asbhainte nó fritháirimh den sórt sin, i leith mhéid brabús nó gnóchan na bliana dar críoch an 5ú lá d'Aibreán na bliana sin;

(iii) i gcás cáin a mhuirearú ar dhuine ar shlí seachas de réir fhomhír (ii), aisíocfar aon cháin a ró-íocadh, nó féadfar measúnacht bhreise a dhéanamh air, de réir mar is gá sa chás.”.

Cáin a mhuirearú ar shuimeanna a cuireadh d'íoc iasachtaí áirithe lasmuigh den Stát.

4. —(1) Chun críocha alt 76 (3) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , déanfar aon ioncam ó urrúis agus sealúchais in aon áit lasmuigh den Stát a rinne duine ar a bhfuil gnáthchónaí sa Stát a chur chun íoc as nó de chabhair chun íoc as—

(a) aon fhiach i leith airgead a tugadh ar iasacht dó sa Stát nó i leith ús ar airgead a tugadh ar iasacht dó amhlaidh, nó

(b) aon fhiach i leith airgead a tugadh ar iasacht dó lasmuigh den Stát agus a fuarthas sa Stát nó a tugadh chun an Stáit, nó

(c) aon fhiach a tabhaíodh chun aon fhiach lena mbaineann mír (a) nó (b) a íoc go hiomlán nó go páirteach,

a áireamh mar ioncam a fuair sé sa Stát agus a fuair sé amhlaidh ó íocaíochtaí ab iníoctha sa Stát.

(2) I gcás, duine ar a bhfuil gnáthchónaí sa Stát d'fháil airgid sa Stát nó do thabhairt airgid chun an Stáit arb airgead é a tugadh ar iasacht dó lasmuigh den Stát, ach go mbeidh an fiach i leith an airgid sin íoctha go hiomlán nó go páirteach sula ndéanfaidh sé sin, beidh feidhm ag fo-alt (1) ionann is dá mba sular íocadh amhlaidh an fiach a fuarthas an t-airgead sa Stát nó a tugadh an t-airgead chun an Stáit, ach amháin go ndéanfar aon suimeanna a n-áireofar iad de bhua an fho-ailt sin mar shuimeanna a fuarthas sa Stát a áireamh mar shuimeanna a fuarthas amhlaidh tráth an airgid a fuarthas ar iasacht amhlaidh a fháil iarbhír sa Stát nó a thabhairt iarbhír chun an Stáit.

(3) I gcás duine a bheith i bhfiacha i leith airgead a tugadh ar iasacht dó, déanfar ioncam a bheidh curtha chun feidhme aige ar shlí go mbeidh an t-airgead nó an mhaoin in ionannas don ioncam ar teachtadh ag an iasachtóir thar ceann nó ar cuntas an duine sin chun an fiach a íoc nó a laghdú trí fhritháireamh nó ar shlí eile a áireamh mar ioncam a bheidh curtha chun feidhme ag an duine sin chun nó mar chabhair chun an fiach sin a íoc má bhíonn, faoi aon chomhshocraíocht idir an duine sin agus an t-iasachtóir, an méid a bheidh an duine sin i bhféichiúnas de thuras na huaire ag an iasachtóir, nó an tráth a bheidh sé le haisíoc go hiomlán nó go páirteach, ag braith ar aon slí go díreach nó go neamhdhíreach ar an méid nó ar an luach a bheidh ar teachtadh ag an iasachtóir mar a dúradh.

(4) Chun críocha an ailt seo—

(a) i gcás fiach i leith airgead a tugadh ar iasacht, measfar, a mhéid a bheidh an t-airgead sin curtha chun feidme chun nó mar chabhair chun fiach eile a íoc, gur fiach é a tabhaíodh chun an fiach eile sin a íoc, agus aon fhiach a tabhaíodh chun fiach lena mbaineann mír (c) d'fho-alt (1) a íoc go hiomlán nó go páirteach déileálfar leis féin mar fhiach lena mbaineann an mhír sin, agus

(b) folaíonn “iasachtóir”, maidir le haon airgead a tugadh ar iasacht, an duine atá de thuras na huaire i dteideal aisíocaíochta.

(5) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo maidir le hioncam a cuireadh chun feidhme chun nó mar chabhair chun íoc as fiach i leith airgead a tugadh ar iasacht roimh an 28ú lá d'Aibreán, 1971, nó as fiach a tabhaíodh chun íoc go hiomlán nó go páirteach as aon fhiach den sórt sin, mura tar éis deireadh na bliana 1971-72 a cuireadh chun feidhme amhlaidh é.

Costas cláraithe trádmharcanna a lamháil mar asbhaint.

5. —D'ainneoin aon ní in alt 61 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , déanfar, nuair a bheidh méid brabús nó gnóchan aon trádála á ríomh, aon táillí a íocadh nó caiteachais a tabhaíodh chun clárú trádmhairc nó athnuachan ar chlárú trádmhairc a fháil chun críocha na trádála a lamháil mar chaiteachais.

Leasú ar alt 134 Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

6. —Leasaítear leis seo alt 134 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£250” a chur in ionad “£225” i mír (a) den choinníoll (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1970 ), agus

(b) trí “£150” a chur in ionad “£125” i mír (b) den choinníoll sin.

Leasú ar alt 135 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

7. —Leasaítear leis seo alt 135 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£600” a chur in ionad “£500” sa dá áit ina bhfuil sé, agus “£150” a chur in ionad “£125”, i mír (d) den choinníoll (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1970 ) a ghabhann le fo-alt (1); agus

(b) trí “£1,000” a chur in ionad “£900” sa dá áit ina bhfuil sé, agus “£250” a chur in ionad “£225”, sa dá áit ina bhfuil sé, i mír (e) den choinníoll sin.

Leasú ar alt 136 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

8. —Leasaítear leis seo alt 136 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£600” a chur in ionad “£500” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1970 ) gach áit ina bhfuil sé, agus

(b) trí “£150” a chur in ionad “£125” sa choinníoll (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1970 ) a ghabhann le fo-alt (2).

Leasú ar alt 139 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

1967, Uimh. 17 .

9. —Leasaítear leis seo alt 139 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur isteach in ndiaidh fho-alt (5) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1967 ):

“(6) Beidh feidhm freisin ag an alt seo i gcás éilitheora is bean neamhphósta a bheidh, i gcaitheamh na bliana measúnachta ar fad, i bhfostaíocht lánaimsire nó fruilithe go lánaimsire le trádáil nó gairm éigin mar atá feidhm aige i gcás éilitheora is baintreach fir, ach amháin go bhfágfar ‘dá bhanchéile éagtha’ agus ‘ná lena bhanchéile éagtha’ ar lár as fo-alt (1).”

Leasú ar alt 142 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

10. —Leasaítear leis seo alt 142 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£303” a chur in ionad “£282” sa dá áit ina bhfuil sé agus trí “£243” a chur in ionad “£222”.

Faoiseamh do dhaill.

11. —(1) San alt seo ciallaíonn “dall” duine nach mó ná 6/60 géire a radhairc lárnaigh sa tsúil is fearr aige faoi lionsaí ceartúcháin nó ar mó ná 6/60 géire a radhairc lárnaigh sa tsúil is fearr aige nó sa dá shúil aige ach go bhfuil teorainn ag gabháil leis sin sna réimsí radhairc arb amhlaidh di nach mó ná 20 céim an uille a ghabhann an lárlíne is faide sa réimse radhairc.

(2) Faoi réir forálacha an ailt seo, aon aonaí a dhéanfaidh éileamh chuige, a thabharfaidh tuairisceán san fhoirm fhorordaithe ar a ioncam iomlán, agus a chruthóidh, sa tslí a fhorordaítear leis na hAchtanna Cánach Ioncaim—

(a) gur fear pósta é a raibh a bhanchéile ina cónaí leis an bhliain mheasúnachta agus gur dhall duine díobh an bhliain go léir nó aon chuid di, agus nár dhall an duine eile aon tráth in imeacht na bliana, nó

(b) gur dhall eisean, nárbh fhear pósta den sórt sin, an bhliain go léir nó aon chuid di,

beidh sé, le linn méid a ioncaim inchánaigh a bheith á ríomh, i dteideal go mbainfear £100 as a ioncam inmheasúnaithe.

(3) Faoi réir forálacha an ailt seo, aon aonaí a dhéanfaidh éileamh chuige, a thabharfaidh tuairisceán san fhoirm fhorordaithe ar a ioncam iomlán agus a chruthóidh, sa tslí a fhorordaítear leis na hAchtanna Cánach Ioncaim—

(a) gur fear pósta é a raibh a bhanchéile ina cónaí leis an bhliain mheasúnachta, agus

(b) gur dhall gach duine acu an bhliain go léir nó aon chuid di,

beidh sé, le linn méid a ioncaim inchánaigh a bheith á ríomh, i dteideal go mbainfear £200 as a ioncam inmheasúnaithe.

(4) Beidh feidhm maidir le hasbhaint faoin alt seo ag na forálacha sin go léir de na hAchtanna Cánach Ioncaim ag a bhfuil feidhm maidir le gach asbhaint a shonraítear in ailt 138 go 143 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(5) Leasaítear leis seo alt 153 (1) (d) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “agus le halt 11 den Acht Airgeadais, 1971 ” a chur isteach i ndiaidh “1969”.

(6) Leasaítear leis seo alt 193 den Acht Cánach Ioncaim, 1971, trí “nó faoi alt 11 den Acht Airgeadais, 1971 ” a chur isteach i ndeireadh fho-alt (6).

(7) Leasaítear leis seo alt 497 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “Airgeadais, 1969, nó faoi alt 11 den Acht Airgeadais, 1971 ” a chur in ionad “Airgeadais, 1967”.

(8) Leasaítear leis seo alt 523 den Acht Airgeadais, 1967, trí “agus 142, alt 3 den Acht Airgeadais, 1969 , agus alt 11 den Acht Airgeadais, 1971 ,” a chur in ionad “142 agus alt 3 den Acht Airgeadais, 1969 ” i bhfo-alt 1 (a).

Leasú ar alt 224 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

12. —Leasaítear leis seo alt 224 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “, pinsean scoir, pinsean seanaoise (ranníocach) agus deontas báis” a chur in ionad “agus pinsean seanaoise (ranníocach)” i bhfo-alt (2),

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (3)—

“(bb) maidir le haon ranníoc a bheidh íoctha ag duine ar tar éis dó cúig bliana is caoga d'aois a shlánú a chuaigh sé faoi árachas chun críche pinsin scoir, nach ndéanfar aon asbhaint ná fritháireamh a lamháil i leith na coda de a íocadh i leith pinsin scoir;”, agus

(c) trí “seachas deontas báis” a chur isteach i ndiaidh “seo” i bhfo-alt (4).

Leasú ar alt 251 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

1968, Uimh. 33 .

13. —Leasaítear leis seo alt 251 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “an 1ú lá d'Aibreán, 1973”, a chur in ionad “an 1ú lá d'Aibreán, 1971” i bhfo-alt (4) (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1968 ).

Leasú ar alt 254 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

14. —Leasaítear leis seo alt 254 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “an 1ú lá d'Aibreán, 1973” a chur in ionad “an 1ú lá d'Aibreán, 1971” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1968 ).

Leasú ar alt 336 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

15. —Leasaítear leis seo alt 336 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£350” a chur in ionad “£250”.

Leasú ar ailt 443 agus 444 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

16. —(1) Maidir le híocaíocht lena mbaineann an t-alt seo—

(a) leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 443 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(i) trí “, nó go mbeidh sé iníoctha,” agus “, nó carnaithe” a scriosadh,

(ii) trí “tráth an íoca sin” a chur in ionad “i dtosach na bliana sin”, agus

(iii) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur leis:

“Ar choinníoll—

(a) go measfar chun críocha na Caibidle seo, ach faoi réir alt 444, ioncam a thiocfaidh chun bheith nó ar dóigh dó teacht chun bheith, nó a dtiocfaidh sócmhainní in ionannas dó nó ar dóigh dóibh teacht chun bheith, de bhua nó de dhroim socraíocht lena mbaineann an Chaibidil seo, iníoctha le leanbh, nó iníoctha nó inchurtha chun feidhme chun sochair do leanbh leis an socraitheoir san am le teacht (cibé acu ar choinníoll a chomhalladh é, nó de thoradh chumhacht nó díscréid a tugadh d'aon duine a fheidhmiú, nó ar shlí eile) a bheith íoctha leis an leanbh sin nó chun sochair don leanbh sin, agus

(b) aon ioncam a ndéileálfar leis mar a dúradh agus nach gceanglaíonn an socraíocht é a dháileadh, an tráth a ndéileálfar amhlaidh leis, d'aon leanbh nó leanaí áirithe leis an socraitheoir go measfar é a bheith íoctha ina scaireanna comhionanna le gach duine de na leanaí nó chun sochair do gach duine de na leanaí a dtiocfaidh an t-ioncam nó sócmhainní in ionannas don ioncam, nó ar dóigh don ioncam nó do na sócmhainní sin, teacht chun bheith iníoctha leo nó le haon duine díobh, nó inchurtha chun feidhme maidir leo nó maidir le haon duine díobh, nó chun sochair dóibh nó d'aon duine díobh.”;

(b) leasaítear leis seo fo-alt (4) den alt sin 443—

(i) trí “is iníoctha leis an leanbh sin nó atá carnaithe” a scriosadh, agus

(ii) trí “, is iníoctha, nó a charnaigh” a scriosadh as mír (a);

(c) leasaítear leis seo alt 444 den Acht Cánach Ioncaim, 1970—

(i) trí “(is leanbh faoi bhun bhliain agus fiche agus gan phósadh i dtosach na bliana sin)” a scriosadh as mír (a), agus

(ii) trí “tráth an íoca” a chur in ionad “i dtosach na bliana sin” i mír (b).

(2) Déanfar an tagairt i mír (b) den alt sin 444 do shuim eile a íocadh le leanbh, nó chun sochair do leanbh, a bhí, i dtosach na bliana measúnachta a íocadh í, faoi bhun bliain agus fiche d'aois agus gan phósadh a fhorléiriú, maidir le híoc lena mbaineann an t-alt seo a dhéanamh ar aon suim den sórt sin, mar thagairt do shuim a íocadh amhlaidh le leanbh, nó chun sochair do leanbh, a bhí an tráth sin faoi bhun bliain agus fiche d'aois agus gan phósadh.

(3) Baineann an t-alt seo le haon íocaíocht a íocadh tar éis na bliana 1970-71, ach amháin íocaíocht a íocadh sa bhliain 1971-72, le leanbh, nó chun sochair do leanbh, a rugadh tar éis an 6ú lá d'Aibreán, 1971, agus a íocadh amhlaidh de bhua nó de dhroim socraíocht a rinneadh roimh an 28ú lá d'Aibreán, 1971.

Leasú ar alt 550 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

17. —(1) Maidir le hús is inmhuirir d'aon mhí dar tosach dáta, nó tar éis dáta, an Achta seo a rith nó d'aon chuid de mhí den sórt sin ar cháin a bhí, atá nó a bheidh dlite agus iníoctha roimh an dáta sin, ar an dáta sin nó tar éis an dáta sin, leasaítear leis seo alt 550 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “.75 faoin gcéad” a chur in ionad “leath faoin gcéad”.

(2) (a) Leasaítear leis seo tuilleadh alt 550 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(i) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (1):

“Ar choinníoll, i gcás aon cháin a mhuirearófar le haon mheasúnacht i leith cánach ioncaim nó forchánach, go n-iompróidh sí, d'ainneoin aon achomharc i gcoinne na measúnachta sin, ús de réir .75 faoin gcéad do gach mí nó cuid de mhí ón dáta a thiocfadh an cháin, dá mbeifí gan achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta, chun bheith dlite agus iníoctha faoi alt 477 nó faoi alt 522 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , cibé acu é, go dtí go n-íocfaí í”;

(ii) trí “dhá mhí” a chur i bhfo-alt (2) in ionad “trí mhí”; agus

(iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) (a) Má bhíonn fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta agus comhaontú maidir leis an méid cánach ba cheart a íoc, d'ainneoin an t-achomharc, a bheith déanta idir an t-achomharcóir agus an cigire nó an t-oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim lena mbainfidh faoi alt 419 (1) agus go mbeifear tar éis an méid ar ar comhaontaíodh amhlaidh a íoc laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ní bhainfidh fo-alt (1) le haon iarmhéid cánach is inmhuirir de réir an chinnte ar an achomharc má íoctar an t-iarmhéid sin laistigh de dhá mhí ón dáta a chinnfear an t-achomharc.

(b) I gcás ina mbeidh fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta agus nach mbeidh comhaontú ann den sórt dá dtagraítear i mír (a) agus go ndéanfaidh achomharcóir, laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2), suim a íoc ar chuntas na cánach a muirearaíodh leis an measúnacht a bheidh faoi achomharc agus nach 1ú an tsuim sin ná 80 faoin gcéad den mhéid a chinnfear a bheith inmhuirir leis an measúnacht ar an achomharc a chinneadh, ní bhainfidh fo-alt (1) le haon iarmhéid cánach is inmhuirir de réir an chinnte ar an achomharc má íoctar an t-iarmhéid sin laistigh de dhá mhí ó dháta an achomhairc a chinneadh.

(c) San fho-alt seo ciallaíonn achomhairc a chinneadh cinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc faoi alt 416 (4) agus folaíonn sé comhaontú dá dtagraítear in alt 416 (3) agus measúnacht teacht chun bheith críochnaitheach, dochloíte de bhua alt 416 (6).”.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) den fho-alt seo maidir le measúnachtaí i leith cánach ioncaim nó forchánach a muirearaíodh le haon mheasúnachtaí a rinneadh roimh dháta an Achta seo a rith.

(3) Ní bheidh feidhm ag ailt 418 agus 529 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir le measúnachtaí i leith cánach ioncaim nó forchánach, de réir mar a bheidh, a dhéanfar ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin.

Leasú ar alt 419 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

18. —Maidir le measúnachtaí a dhéanfar ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin, leasaítear leis seo alt 419 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “mar aon le hús de réir an ráta a fhorcáiltear le halt 550 (1) ó dháta nó ó dhátaí an mhéid nó na méideanna a íoc dá dtáinig an ró-íoc go dtí an dáta a dhéanfar an t-aisíoc” a chur isteach i ndiaidh “ró-íocadh” i bhfo-alt (1), agus

(b) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (1):

“Ar choinníoll—

(a) nach mbeidh ús iníoctha faoin bhfo-alt seo más 1ú ná £1 é, agus

(b) nach mbeidh cáin ioncaim inasbhainte ar ús a íoc faoin alt seo agus nach n-áireofar ús den sórt sin le linn ioncam a bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim.”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Má tharlaíonn, i gcás ina mbeidh fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta i leith cánach ioncaim nó forchánach agus nach mbeidh aon chomhaontú ann den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1), go n-íocfaidh an t-achomharcóir suim chánach ar chuntas na cánach a bheidh muirearaithe leis an measúnacht a bheidh faoi achomharc is suim níos mó ná an cháin a chinnfear a bheith inmhuirir leis an measúnacht ar an achomharc a chinneadh, beidh feidhm ag forálacha fho-alt (1) ionann is dá mba de dhroim íocaíochta a rinneadh de réir comhaontú den chineál sin a dúradh a tharla an ró-íoc cánach.”.

Leasú ar ailt 428 agus 429 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

19. —(1) Leasaítear leis seo alt 429 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) D'ainneoin, i gcás measúnacht arna déanamh ar dhuine ar dháta an Achta Airgeadais, 1971 , a rith nó dá éis sin, aon duine a bheith, de bhun fho-alt (1), tar éis a iarraidh go ndéanfaí a achomharc chun na gCoimisinéirí Achomhairc i gcoinne na measúnachta a athéisteacht ag breitheamh den Chúirt Chuarda, íocfar cáin de réir chinnidh na gCoimisinéirí Achomhairc:

Ar choinníoll, má athraíonn breith an bhreithimh an mheasúnacht, ansin—

(a) má bhíonn suim ró-mhór cánach íoctha, déanfar an tsuim nó na suimeanna a ró-íocadh, ach amháin i gcás inar 1ú ná £1 an t-ús, a aisíoc mar aon le hús de réir an ráta a fhoráiltear le halt 550 (1) ó dháta nó ó dhátaí an tsuim nó na suimeanna a íoc dá dtáinig an ró-íoc go dtí an dáta nó na dátaí a dhéanfar an t-aisíoc; nó

(b) más suim ró-bheag cánach a bheidh íoctha, beidh aon iarmhéid iníoctha ach beidh feidhm ag forálacha alt 550 (2A) ionann is dá mba achomharc chun na gCoimisinéirí Achomhairc an t-achomharc agus dá mba chinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc breith an bhreithimh ar an achomharc.

(5) Ní bheidh cáin ioncaim inasbhainte ar an gcáin sin dá dtagraítear i bhfo-alt (4) (a) a íoc agus ní áireofar an t-ús sin le linn ioncam a bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 428 (9) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “nó na Cúirte Cuarda de réir mar a bheidh” a scriosadh.

Us ar cháin ioncaim nó ar fhorcháin i gcásanna calaoise nó faillí.

20. —(1) San alt seo tá an bhrí chéanna le “faillí” atá leis in alt 186 (2) (d) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(2) I gcás ina ndéanfar, d'aon bhliain mheasúnachta, measúnacht chun go ngnóthófar íosmhuirear i leith cánach ioncaim nó forchánach is inchurtha i leith calaois nó faillí ar thaobh aon duine, iompróidh an méid den cháin a íosmhuirearaíodh ús de réir 75 faoin gcéad do gach mí nó cuid de mhí ón dáta nó ó na dátaí a bheadh an cháin a íosmhuirearaíodh don bhliain sin iníoctha dá gcuirfí í sa mheasúnacht a rinneadh roimh an 1ú lá d'Eanáir an bhliain sin go dtí an dáta an cháin a íosmhuirearaíodh a íoc.

(3) Faoi réir fho-alt (6), ní bhainfidh fo-alt (1) ná fo-alt (2) d'alt 550 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , le cáin a iompróidh ús faoin alt seo.

(4) Bainfidh fo-ailt (3), (4) agus (5) d'alt 550 agus alt 551 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , le hús is inmhuirir faoin alt seo mar a bhaineann siad le hús is inmhuirir faoin alt sin 550.

(5) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo maidir le cáin a muirearaíodh d'aon bhliain mheasúnachta roimh an mbliain 1971-72.

(6) I gcás ina ndéanfar measúnacht den chineál dá dtagraítear bhfo-alt (2)—

(a) tabharfaidh an cigire lena mbainfidh fógra don duine a mheasúnófar go n-iompróidh an cháin a bheidh muirearaithe leis an measúnacht ús faoin alt seo,

(b) féadfaidh an duine a mheasúnófar achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta ar an bhforas nár cheart ús a mhuirearú faoin alt seo, agus beidh ag na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le hachomhairc i gcoinne measúnachtaí feidhm agus éifeacht maidir leis an measúnacht mar atá feidhm acu maidir leis na hachomhairc sin faoi réir aon mhodhnuithe is gá, agus

(c) má chinntear, ar an achomharc, nach ceart go n-iompródh an cháin a muirearaíodh leis an measúnacht ús faoin alt seo, bainfidh fo-ailt (1) agus (2) d'alt 550 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , leis an gcáin sin.

Leasú ar alt 17 den Acht Airgeadais, 1970 .

I.R. Uimh. 1 de 1971 .

21. —(1) (a) Leasaítear leis seo alt 17 den Acht Airgeadais, 1970 , tríd an mír seo a leanas a chur i bhfo-alt (2) i ndiaidh mhír (a):

“(aa) údarás áitiúil, comhlachas tithíochta, iontaobhas tithíochta nó cumann tithíochta, nó”.

(b) Measfar gur tháinig an fo-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1971, ach ní chuirfidh aon ní san fho-alt seo aon oibleagáid ná dliteanas ar údarás áitiúil, ar chomhlachas tithíochta, ar iontaobhas tithíochta ná ar chumann tithíochta maidir le cáin a asbhaint nó le cáin a íoc leis an mBailitheoir i leith aon íocaíochta a d'íoc an t-údarás, an comhlachas, an t-iontaobhas nó an cumann sin roimh dháta an Achta seo a rith, mura ndearna sí asbhaint as an íocaíocht roimh an tAcht seo a rith arbh asbhaint bhailí cánach í dá mba tar éis an tAcht a rith a rinneadh í.

(c) I gcás ina ndéanfar íocaíocht den chineál a shonraítear i mír (b) a íoc tar éis an 6ú lá d'Aibreán, 1971, gan asbhaint den chineál a shonraítear ansin, féadfaidh an cigire, trí fhógra i bhfoirm a fhorordóidh na Coimisiniérí Ioncaim, a cheangal ar an gcomhlacht a d'íoc an íocaíocht sonraí na híocaíochta a thabhairt dó laistigh de mhí tar éis dáta an fhógra a thabhairt.

(d) Leasaítear leis seo Sceideal 15 a ghabann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “alt 21 (1) (c) den Acht Airgeadais, 1971 ” a chur isteach i gcolún (2) de.

(2) Leasaítear leis seo tuilleadh alt 17 den Acht Airgeadais, 1970 , trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiadh fho-alt (6):

“(6A) I gcás suim chánach a dhlíonn duine, ar príomhaí é, nó a meastar gur príomhaí é, den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2) faoin alt seo agus faoi aon rialacháin faoi fho-alt (5) a íoc leis an mBailitheoir a bheith gan íoc amhlaidh, íocfaidh an duine ús simplí ar an suim leis an mBailitheoir agus ríomhfar an t-ús sin ón dáta a tháinig an tsuim chun bheith dlite chun a híoctha agus de réir aon faoin gcéad in aghaidh gach míosa nó coda de mhí a bheidh an tsuim gan íoc.

(6B) Bainfidh fo-alt (6A) le cáin is inghnóthaithe ó dhuine de bhua fógra faoi Rialachán 12 (1) de na Rialacháin Chánach Ioncaim (Conarthaí Foirgníochta), 1971, ionann is dá mba éard an cháin cáin a dhligh an duine faoi na Rialacháin sin a íoc—

(a) in aghaidh na míosa cánach ioncaim (de réir brí na Rialachán sin) ar lena linn a d'éag an tréimhse ceithre lá dhéag ó dháta an fhógra a sheirbheáil, nó

(b) más déanaí í ná an mhí a shonraítear i mír (a) den fho-alt seo, in aghaidh na míosa cánach ioncaim (de réir brí na Rialachán sin) a rinneadh an t-achomharc (má b'ann) dá bhforáiltear le Rialachán 12 (2) de na Rialacháin sin maidir leis an gcáin a chinneadh trí chomhaontú nó ar shlí eile.

(6C) Na forálacha de gach achtacháin agus de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Conarthaí Foirgníochta), 1971, a bhaineann le haon suim chánach a ghnóthú a dhlíonn príomhaí den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a íoc faoin alt seo agus faoi na Rialacháin sin a íoc leis an mBailitheoir bainfidh siad le haon suim úis a ghnóthú is iníoctha ar an gcáin sin ionann is dá mba chuid den cháin sin an tsuim chánach sin.”

(3) Ní thosóidh ús ar rith faoin alt seo ó aon dáta roimh dháta an Achta seo a rith.

Liúntas infheistíochta d'innealra agus do ghléasra i limistéir ainmnithe.

1969, Uimh. 32 .

22. —(1) San alt seo agus in ailt 24 agus 25 ciallaíonn “innealra nó gléasra cáilitheach” innealra nó gléasra (seachas feithiclí atá oiriúnach chun daoine nó earraí a iompar ar bóthar nó feithiclí eile a tharraingt ar bóthar) arna sholáthar lena úsáid i limistéar ainmnithe agus arb innealra nó gléasra neamhúsáidte gan bheith réchaite é le linn é a sholáthar amhlaidh;

tá an bhrí chéanna le “limistéar ainmnithe” atá leis san Acht um Fhorbairt Tionscail, 1969 .

(2) I gcás duine a sheolann aon trádáil nó gairm do thabhú caiteachais chaipitiúil, an 1ú lá d'Aibreán, 1971, nó dá éis agus roimh an 1ú lá d'Aibreán, 1973, ag soláthar innealra nó gléasra cháilithigh chun críocha na trádála nó na gairme, lamhálfar dó, don bhliain mheasúnachta sa bhonn-tréimhse dar tabhaíodh an caiteachas, liúntas dá ngairtear liúntas infheistíochta san alt seo agus sna trí hailt díreach ina dhiaidh seo) ar cóimhéid le cúigiú cuid an chaiteachais, agus tabharfar an liúntas sin ar mhodh asbhainte le linn brabúis nó gnóchain na trádála nó na gairme a bheith á muirearú.

(3) Chun críocha an ailt seo—

(a) glacfar gurb é an lá a tabhaíodh aon chaiteachas an lá an tsuim a bheidh i gceist theacht chun bhreith iníoctha,

(b) ní mheasfar caiteachas a bheith tabhaithe ag duine a mhéid a d'íoc nó a íocfaidh an Stát, aon bhord a buanaíodh le reacht nó aon údarás poiblí nó áitiúil go díreach nó go neamhdhíreach as,

(c) i gcás aon chaiteachas a bheidh tabhaithe chun críocha trádála nó gairme ag duine ar tí a sheoladh déileálfar leis ionann is dá mba é an chéad lá a sheol an duine sin í a thabhaigh sé é, agus

(d) ní háireofar ar chaiteachas caipitiúil aon chaiteachas a lamháiltear a asbhaint le linn ríomh a bheith á dhéanamh, chun críocha cánach ioncaim, ar bhrabúis nó gnóchain trádála nó gairme a sheol an duine a thabhaigh an caiteachas.

(4) Ní foláir aon éileamh ó dhuine ar liúntas faoin alt seo le linn brabúis nó gnóchain a thrádála nó a ghairme a bheith á ríomh a chur sa ráiteas bliantúil ar bhrabúis nó gnóchain an chéanna nach mór a sheachadadh faoi na hAchtanna Cánach Ioncaim agus ní foláir deimhniú faoi láimh an éilitheora, a measfar gur cuid den éileamh é, a bheith ag gabháil leis á rá gur tabhaíodh an caiteachas ag soláthar innealra nó gléasra cháilithigh agus ag insint cibé sonraí a shuífidh go bhfuil an liúntas le tabhairt.

(5) Leasaítear leis seo alt 69 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “‘liúntas caipitiúil’ aon liúntas, seachas liúntas a bheidh” a chur in ionad “‘trádáil chomhpháirtíochta’ aon trádáil atá á seoladh” agus “nó faoi alt 22 den Acht Airgeadais, 1971 ” a chur leis an míniú sin agus leis an míniú ar “liúntais caipitiúil” in alt 218 den Acht sin agus le halt 20 (5) (a) den Acht Airgeadais, 1970 , agus leis an míniú ar “liúntais chaipitiúla” in ailt 314 (2) agus 317 (1) den Acht Cánach Ioncaim 1967.

“Bonn-tréimhse”.

23. —(1) In alt 22 tá le “bonn-tréimhse” an bhrí a shanntar dó leis na forálacha seo a leanas den alt seo.

(2) I gcás duine a mbeidh liúntas infheistíochta le tabhairt dó faoin alt sin 22, is í a bhonn-tréimhse d'aon bhliain mheasúnachta an tréimhse arb ar a brabúis nó ar a gnóchain a bheidh cáin ioncaim na bliana sin le ríomh go críochnaitheach faoi Chás I nó Cás II de Sceideal D i leith na trádála nó na gairme a bheidh i gceist nó, más rud é, de bhua aon fhorála de na hAchtanna Cánach Ioncaim, go mbeidh sé le glacadh gurb iad brabúis nó gnóchain na tréimhse sin brabúis nó gnóchain aon tréimhse eile, an tréimhse eile sin:

Ar choinníoll, i gcás aon trádála nó gairme—

(a) má théann dhá bhonn-tréimhse thar a chéile, go measfar chun críocha an fho-ailt seo gur sa chéad bhonn-tréimhse agus ansin amháin don tréimhse a bhaineann leo araon;

(b) má bhíonn eatramh idir deireadh na bonn-tréimhse do bhliain mheasúnachta áirithe agus an bhonn-treimhse don bhliain mheasúnachta ina dhiaidh sin, ansin, murab í an dara bliain mheasúnachta a luaitear bliain na trádála nó na gairme a bhuanscor, go measfar gur cuid den dara bonntréimhse an t-eatramh; agus

(c) má bhíonn eatramh idir deireadh na bonn-tréimhse don bhliain mheasúnachta roimh bhliain na trádála nó na gairme a bhuanscor agus an bhonn-tréimhse do bhliain a buanscoir, go measfar gur cuid den chéad bhonntréimhse an t-eatramh.

(3) (a) Déanfar aon tagairt sa choinníoll a ghabhann le fo-alt (2) do thrádáil nó gairm a bhuanscor a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do tharlú aon ní a bhfuil sé, faoi aon fhoráil atá sna hAchtanna Cánach Ioncaim, le meas gur comhionann é agus trádáil nó gairm a bhuanscor.

(b)  Déanfar aon tagairt sa choinníoll do dhá tréimhse dul thar a chéile a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do dhá thréimhse comhtheacht le chéile nó do thréimhse a bheith i dtréimhse eile, agus forléireofar dá réir sin tagairtí don tréimhse is cuid de gach ceann de dhá thréimhse.

Foráil a bhaineann le caitheamh agus cuimilt.

24. —(1) D'fhonn méid aon asbhainte a dhéanamh amach a bheidh le lamháil d'aon duine faoi alt 241 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , mar mhéid in ionannas an luacha laghdaithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt in imeacht na bliana measúnachta ar aon innealra nó gléasra cáilitheach, ní chuirfear i gcuntas aon liúntas infheistíochta le linn luach an innealra nó an ghléasra cháilithigh i dtosach na bliana a chinneadh.

(2) In alt 241 (6) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , déanfar an abairt “na hasbhaintí mar gheall air sin, agus” an abairt “na n-asbhaintí” mar a bhfuil an abairt sin roimh “agus na liúntas” a fhorléiriú, gach abairt acu, mar abairt nach bhfolaíonn tagairt d'aon liúntas infheistíochta a thugtar do dhuine a sheolann an trádáil nó an ghairm.

(3) Beidh feidhm ag alt 241 (3) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir le liúntas infheistíochta mar atá feidhm aige maidir le hasbaintí is inlamháilte i leith caitheamh agus cuimilt innealra nó gléasra.

Liúntas infheistíochta a aistarraingt.

25. —I gcás ina mbeidh liúntas infheistíochta tugtha d'aon duine i leith caiteachas a thabhaigh sé ag soláthar innealra nó gléasra cháilithigh agus go ndíolfaidh sé an t-innealra nó an gléasra gan é d'úsáid an innealra nó an ghléasra i limistéar ainmnithe chun críocha a thrádála nó a ghairme nó roimh dheireadh na tréimhse dhá bhliain ón lá a tosaíodh ag úsáid an innealra nó an ghléasra amhlaidh, aistarraingeofar an liúntas infheistíochta agus déanfar na measúnachtaí breise sin agus na coigeartuithe measúnachtaí sin go léir is gá chun nó de dhroim liúntas infheistíochta a aistarraingt.

Méadú ar liúntais caithimh agus cuimilte d'innealra agus do ghléasra áirithe.

26. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “innealra nó gléasra cáilitheach” innealra nó gléasra (seachas feithiclí atá oiriúnach chun daoine nó earraí a iompar ar bóthar nó feithiclí eile a tharraingt ar bóthar) arna sholáthar le húsáid an 1ú lá d'Aibreán, 1971, nó dá éis agus roimh an 1ú lá d'Aibreán, 1973, in aon limistéar seachas limistéar ainmnithe chun críocha trádála nó gairme agus arb innealra nó gléasra neamhúsáidte gan bheith réchaite é le linn é a sholáthar amhlaidh;

tá an bhrí chéanna le “limistéar ainmnithe” atá leis san Acht um Fhorbairt Tionscail, 1969 .

(2) Faoi réir forálacha an ailt seo, i gcás asbhaint a bheith le lamháil faoi alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , d'aon bhliain mheasúnachta, i leith caitheamh agus cuimilt ar aon innealra nó gléasra cáilitheach, déanfar, faoi réir fho-alt (6) den alt sin, an asbhaint a mhéadú cibé méid a shonróidh an duine dá mbeidh an asbhaint le lamháil le linn dó a éileamh a dhéanamh ar an asbhaint; agus, maidir le cás ina raibh éifeacht ag an bhfo-alt seo, déanfar aon tagairt sna hAchtanna Cánach Ioncaim d'asbhaint a lamháiltear faoin alt sin 241 a fhorléiriú mar thagairt don asbhaint sin arna mhéadú faoin bhfo-alt seo.

(3) Ní bhainfidh fo-alt (2) le hinnealra cáilitheach ná le gléasra cáilitheach a bheidh ligthe chuig duine ar na téarmaí a luaitear in alt 241 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , mura bhforálann an conradh ligin go mbeidh an duine nó go bhféadfaidh an duine teacht chun bheith ina úinéir ar an innealra nó ar an ngléasra ar an gconradh a bheith comhlíonta; agus, i gcás ina bhforálann an conradh amhlaidh, ach gan é teacht chun bheith ina úinéir ar an innealra nó ar an ngléasra, go scoirfidh sé de bheith i dteideal (seachas ar éag dó) sochair an chonartha a mhéid a bhaineann sé leis an innealra nó leis an ngléasra, measfar nach raibh feidhm ag fo-alt (2) maidir leis an innealra nó leis an ngléasra agus déanfar dá réir cibé measúnachtaí breise agus coigeartuithe ar mheasúnachtaí is cuí.

(4) I gcás ina méadófar faoin alt seo d'aon bhliain mheasúnachta an asbhaint faoi alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , i leith caitheamh agus cuimilt ar aon innealra nó gléasra, ní thabharfar aon liúntas faoi Chaibidil I de Chuid XV den Acht sin maidir le hinnealra nó gléasra don bhliain sin nó d'aon bhliain mheasúnachta dá éis sin.

(5) Leasaítear leis seo alt 14 (1) den Acht Airgeadais, 1970 , trí “nó faoi alt 26 den Acht Airgeadais, 1971 ,” a chur leis an míniú ar “liúntas caithimh agus cuimilte”.

CUID II

Custaim agus Mál

Beoir.

1969, Uimh. 21 .

1933, Uimh. 15 .

27. —(1) In ionad an dleacht máil a fhorchuirtear le halt 34 (1) den Acht Airgeadais, 1969 , muirearófar, toibheofar agus íocfar ar an mbeoir go léir a ghrúdófar sa Stát an 29ú lá d'Aibreán, 1971, nó dá éis sin, dleacht máil de réir £29.167 ar gach sé ghalún is tríocha foirte de shaindlús míle, caoga is cúig ghrád.

(2) In ionad an dleacht custam a fhorchuirtear le halt 34 (2) den Acht Airgeadais, 1969 , déanfar, amhail ar an agus ón 29ú lá d'Aibreán, 1971, dleacht custam a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar an mbeoir go léir d'aon chineál a allmhaireofar isteach sa Stát de réir £29.192 ar gach sé ghalún is tríocha beorach a raibh saindlús míle, caoga is cúig ghrád ina foirt roimh ghiosáil.

(3) Lamhálfar agus íocfar i gcás ina n-onnmhaireofar mar mharsantas nó ina loingseofar chun a húsáidte mar stórais beoir a suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, gur íocadh uirthi an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) nó fo-alt (2) den alt seo, aistarraingt, arna ríomh de réir saindlúis bhunaidh na beorach sin, de réir £29.18 ar gach sé ghalún is tríocha beorach ar mhíle, caoga is cúig ghrád a saindlúis bhunaidh.

(4) Más rud é, i gcás beoir ar arb inmhuirir an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) nó le fo-alt (2) den alt seo nó i gcás beoir ar arb iníoctha aistarraingt faoi fho-alt (3) den alt seo, nach míle, caoga is cúig ghrád saindlús na beorach, athrófar an dleacht nó an aistarraingt sin go coibhneasach.

(5) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 24 den Acht Airgid, 1933 , maidir leis an dleacht custam a fhorchuirtear leis an alt seo.

Biotáille.

1920, c. 18.

I.R. Uimh. 132 de 1966.

1919, c. 32.

1926, Uimh. 35 .

28. —(1) Leasófar an Finance Act, 1920, amhail ar an 29ú lá de d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach, tríd an ábhar atá i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Finance Act, 1920, in ionad an ábhair a cuireadh isteach sa Chuid sin den Chéad Sceideal sin le halt 35 den Acht Airgeadais, 1969 , agus beidh éifeacht dá réir sin ag alt 3 (1) den Finance Act, 1920.

(2) (a) Baineann an fo-alt seo le biotáille dá ngairtear fuiscí a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim ar a hallmhairiú gur i dTuaisceart Éireann a monaraíodh í go hiomlán agus gurb é an driogaire a bhuidéalaigh agus a choinsínigh í.

(b) Déanfar na dleachtanna custam lena mbaineann fo-alt (1) den alt seo a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an 29ú lá d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach, ar bhiotáille lena mbaineann an fo-alt seo de réir £15.373 an galún (arna ríomh de réir profa) in ionad an ráta is inmhuirir faoi fho-alt (1) den alt seo.

(c) Déantar leis seo alt 35 (2) den Acht Airgeadais, 1969 , a aisghairm amhail ar an 29ú lá d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach.

(3) (a) Baineann an fo-alt seo le biotáille, seachas biotáille a luaitear i bhfo-alt (2) den alt seo, a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim ar a hallmhairiú gur sa Ríocht Aontaithe a monaraíodh í agus gurb as sin a coinsíníodh í agus gur monaraíodh ansin í as ábhair seachas ábhair a thagann faoin gCeannteideal sa Cháinliosta darb uimhir 22.08 nó faoin gCeannteideal sa Cháinliosta darb uimhir 22.09 sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 159) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta Custam), 1966.

(b) Leanfar de na dleachtanna custam lena mbaineann fo-alt (1) den alt seo a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an 29ú lá d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach, ar bhiotáille lena mbaineann an fo-alt seo de réir na rátaí atá leagtha amach i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí is inmhuirir faoi fho-alt (1) den alt seo.

(c) Ní bhainfidh forálacha alt 8 den Finance Act, 1919, leis na dleachtanna a fhorchuirtear leis an bhfo-alt seo.

(d) Déantar leis seo alt 35 (3) den Acht Airgeadais, 1969 , a aisghairm amhail ar an 29ú lá d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach.

(e) San fho-alt seo ciallaíonn an abairt “an Ríocht Aontaithe” An Bhreatain Mhór, Tuaisceart Éireann, Oileán Mhanann agus Oileáin Mhuir nIocht.

(4) Déanfar an dleacht máil a fhorchuirtear le halt 3 (2) den Finance Act, 1920, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc amhail ar an 29ú lá d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach, de réir £15.385 an galún (arna ríomh de réir profa) in ionad an ráta is inmhuirir, de bhua alt 28 (1) den Acht Airgeadais, 1970 .

(5) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun faoiseamh a thabhairt ó na dleachtanna custam breise ná ón dleacht máil bhreise i leith bíotáille neamhaibidh a fhorchuirtear le halt 9 den Acht Airgid, 1926 , ná chun dochar ná difear a dhéanamh don chéanna.

Rialú custam ar dhaoine ag teacht isteach sa Stát nó ag dul amach as an Stát.

1947, Uimh. 5 .

29. —(1) Nuair a bheidh duine ag teacht isteach sa Stát déanfaidh sé, i cibé áit agus ar cibé dóigh a ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, aon ní a bheidh de bhagáiste aige nó a bheidh tugtha leis aige agus a bheidh faoi réir aon dleachta nó cánach ar é a allmhairiú a dhearbhú don oifigeach cuí custam agus máil.

(2) Nuair a bheidh duine ag teacht isteach sa Stát freagróidh sé cibé ceisteanna a chuirfear chuige, chun críocha fho-alt (1) den alt seo, ag aon oifigeach custam agus máil maidir lena bhagáiste agus aon ní a bheidh ann nó a bheidh tugtha aige leis agus tabharfaidh sé an bagáiste sin agus aon ní den sórt sin ar aird lena scrúdú má iarrann an t-oifigeach air é.

(3) Aon duine a mhainneoidh aon ní a dhearbhú nó aon bhagáiste nó ní a thabhairt ar aird mar a cheanglaítear leis an alt seo dlífear pionós ar cóimhéid le trí oiread luach an ní nó an bhagáiste, ar a n-áirítear aon dleacht is inmhuirir ar an gcéanna, nár dearbhaíodh nó nár tugadh ar aird, de réir mar a bheidh, nó £100 cibé acu is mó, a chur air; agus dlífear aon ní a fhorghéilleadh ar arb inmhuirir dleacht nó cáin agus a gheofar i bhfolach nó nach ndearbhófar.

(4) Déanfar tagairtí do dhaoine ag teacht isteach sa Stát a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do dhaoine ag teacht ón aerfort (de réir brí an Achta Aerphort Neamhchustam, 1947) isteach in aon chuid eile den Stát.

CUID III

Dleachtanna Báis

Dleachtanna báis.

1894, c. 30.

30. —San Acht seo agus i ngach achtachán eile atá i bhfeidhm de thuras na huaire (cibé acu roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin a ritheadh nó a rinneadh é) is é, mura léir a mhalairt d'intinn, an bhrí chéanna atá le “diúitéthe báis”, le “dleachta báis” agus le “dleachtanna báis”, faoi seach, agus i gcás achtacháin atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus a ritheadh nó a rinneadh roimh an Acht seo a rith measfar gurb í an bhrí chéanna a bhí ariamh leo faoi seach, atá le “death duties” in alt 13 (3) den Finance Act, 1894.

Athrú ar na rátaí dleachta eastáit.

1961, Uimh. 23 .

31. —I gcás daoine a gheobhaidh bás tar éis an tAcht seo a rith, is é scála atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a bheidh, agus is aige a bheidh éifeacht, mar scála rátaí dleacht eastáit in ionad an scála atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1961 .

Us ar dhleacht eastáit.

1896, c. 28.

1912, c. 8.

32. —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo—

(a) beidh éifeacht ag alt 18 (1) den Finance Act, 1896, ina fheidhm maidir le hús a fhaibhreoidh chun bheith dlite tar éis an tAcht seo a rith, ionann is—

(i) dá gcuirfí “nine per cent” in ionad “four per cent” (a cuireadh isteach leis an Finance Act, 1919), agus

(ii) dá gcuirfí “the date of the expiration of four months after” a chur isteach roimh “the date of the death”,

agus

(b) beidh éifeacht ag alt 9 den Finance Act, 1912, ina fheidhm maidir le hús a fhaibhreoidh chun bheith dlite tar éis an tAcht seo a rith, ionann is dá gcuirfí “nine per cent.” in ionad “three per cent.”.

(2) D'ainneoin aon ní i bhfo-alt (1) den alt seo, aon ús a fhaibhreoidh chun bheith dlite ar dhleachtanna báis is iníoctha i ndáil le bás daoine a d'éag roimh dháta an Achta seo a rith—

(a) leanfaidh sé, in aon chás ina bhfuiltear ag íoc na ndleacht sin ina dtráthchodanna, de bheith iníoctha de réir ceathair faoin gcéad sa bhliain, agus

(b) leanfaidh sé, in aon chás eile, de bheith iníoctha, ar feadh tréimhse ceithre mhí tar éis an rite sin, de réir ceathair faoin gcéad sa bhliain.

(3) I gcás duine a gheobhaidh bás tar éis an tAcht seo a rith, beidh éifeacht ag an Finance Act, 1894, ionann is dá ndéanfaí—

(a) “nine per cent.” a chur in alt 8 (9) in ionad “four per cent. or any higher interest yielded by the property”,

(b) “nine per cent.” a chur in alt 8 (12) agus in alt 10 (3) in ionad “three per cent.” i ngach foráil acu, agus

(c) “nine per cent.” a chur in alt 10 (4) in ionad “three per cent.”.

Leasú ar alt 8 den Finance Act, 1894.

33. —(1) Leasaítear leis seo alt 8 (4) den Finance Act, 1894, trí “and his executor is not accountable for the Estate Duty in respect of such property” a scriosadh.

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin i gcásanna inar tar éis an tAcht seo a rith a d'éag an t-éagach.

Leasú ar alt 28 den Acht Airgid, 1931 .

1931, Uimh. 31 .

34. —Leasaítear leis seo alt 28 den Acht Airgid, 1931 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) (a) Má d'aistrigh nó má measadh gur aistrigh aon ábhair lena mbaineann an t-alt seo ar aon bhás a tharla tar éis an tAcht Airgeadais, 1971 , a rith—

(i) i gcás inar díoladh i ndíol (seachas díol lena mbaineann fo-alt (3) den alt seo) laistigh de shé bliana tar éis an bháis sin aon cheann de na hábhair sin, is ábhair a d'aistrigh ar an mbás sin, nó

(ii) i gcás inar díoladh i ndíol (seachas díol lena mbaineann fo-alt (3) den alt seo) aon cheann de na hábhair sin, is ábhair a measadh a d'aistrigh ar an mbás sin, laistigh de shé bliana tar éis an dídhílsithe, an chinnte nó an idirbhirt eile ar measadh amhlaidh gur aistrigh na hábhair dá bhua,

scoirfidh fo-alt (1) den alt seo, maidir leis an mbás sin, d'fheidhm a bheith aige maidir le haon cheann de na hábhair sin a díoladh mar a dúradh.

(b) Déanfar tagairtí san fho-alt seo do bhás ar aistrigh, nó ar measadh gur aistrigh, lena linn aon ábhair lena mbaineann an t-alt seo a fhorléiriú, i gcás ina raibh, maidir leis na hábhair sin, níos mó ná bás amháin den sórt sin, mar thagairtí don bhás is déanaí de na báis sin agus don bhás sin amháin.”.

Leasú ar alt 28 den Acht Airgeadais, 1961 .

35. —I gcás aon duine a gheobhaidh bás tar éis an tAcht seo a rith, leasaítear leis seo alt 28 den Acht Airgeadais, 1961

(a) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur isteach ag deireadh fho-alt (1):

“Ar choinníoll nach mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo in aon chás inar tharla tráth an bhronntanais a thabhairt gur foircoimeádadh don deontóir nó gur tharla aon tráth dá éis sin gur deonaíodh dó nó gur forléasadh chuige leas sa mhaoin ar feadh tréimhse seachas tréimhse ab infhoirceannta faoi threoir báis, nó gur tháinig sé i dteideal aon leasa sa mhaoin nó aon sochair as an maoin nó go bhfuair sé aon leas sa mhaoin nó aon sochar as an maoin nó gur tháinig sé i dteideal aon chirt nó pribhléide, nó go bhfuair sé aon cheart nó pribhléid, thar an maoin nó maidir leis an maoin seachas leas ar feadh tréimhse ab infhoirceannta faoi threoir báis agus nár dhídhílsigh sé uaidh aon leas, sochar, ceart nó pribhléid den sórt sin níos faide siar ná cúig bliana sula bhfuair sé bás.”, agus

(b) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur isteach ag deireadh fho-alt (3):

“Ar choinníoll nach mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo in aon chás inar tharla tráth na diúscartha nó an fhoirceannta dá dtagraítear i bhfo-alt (3) den alt seo gur foircoimeádadh don deontóir nó gur forléasadh chuige leas sa mhaoin ar feadh tréimhse seachas tréimhse ab infhoirceannta faoi threoir báis nó gur tháinig sé i dteideal aon leasa sa mhaoin nó aon sochair as an maoin nó go bhfuair sé aon leas sa mhaoin nó aon sochar as an maoin nó gur tháinig sé i dteideal aon chirt nó pribhléide, nó go bhfuair sé aon cheart nó pribhléid, thar an maoin nó maidir leis an maoin seachas leas ar feadh tréimhse ab infhoirceannta faoi threoir báis, agus nár dhídhílsigh sé uaidh aon leas, sochar, ceart nó pribhléid den sórt sin níos faide siar ná cúig bliana sula bhfuair sé bás.”.

Leasú ar alt 20 den Acht Airgeadais, 1965 .

1965, Uimh. 22 .

1941, Uimh. 14 .

36. —(1) Leasaítear leis seo alt 20 den Acht Airgeadais, 1965

(a) trí mhíreanna (a) agus (b) a scriosadh as fo-alt (1) as an míniú ar “cuideachta faoi rialú an éagaigh” agus trí “nó iontaobhaithe socraíochta a bhfolaíonn a cuspóirí an t-éagach nó gaolta leis an éagach” a chur isteach sa mhíniú sin i ndiaidh “de chuid gaolta an éagaigh”,

(b) tríd an míniú ar “rialú” san fho-alt sin (1) a scriosadh,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur san fho-alt sin (1) in ionad an mhínithe ar “gaol”.

“ciallaíonn ‘gaol’ duine is gaol do dhuine eile chun críocha fho-alt (4) d'alt 31 den Acht Airgeadais, 1941 , agus measfar, chun críocha an fho-ailt seo, go bhfolaíonn na tagairtí do chlann agus do shliocht san fho-alt sin tagairtí do leas-leanaí agus do leanaí a uchtaíodh faoi na hAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964.”,

(d) tríd an mír seo a leanas a chur i bhfo-alt (2) i ndiaidh mhír (a):

“(aa) measfar cuideachta a bheith faoina rialú ag duine aon tráth más rud é—

(i) go raibh faoina rialú aige an tráth sin cumhachtaí vótáil ar gach ceist, nó ar aon cheist áirithe, a bhain leis an gcuideachta go hiomlán a bhéarfadh, dá bhfeidhmeofaí iad, tromlach na vótaí a d'fhéadfaí a fheidhmiú ar an gcéanna, nó go bhféadfadh sé an tráth sin an rialú sin a fháil trí chumhacht a fheidhmiú an tráth sin ab infheidhmithe aige nó ar ordú uaidh nó lena thoiliú, nó

(ii) go raibh d'inniúlacht ann an tráth sin, nó go bhféadfadh sé an tráth sin trí chumhacht a fheidhmiú ab infheidhmithe aige nó ar ordú uaidh nó lena thoiliú an inniúlacht a fháil, aon chumhacht acu seo a leanas a fheidhmiú nó a feidhmiú a rialú, is é sin le rá, cumhachtaí bhord stiúrthóirí nó stiúrthóra rialaithe don chuideachta, cumhacht chun tromlach stiúrthóirí an chéanna nó stiúrthóir rialaithe don chéanna a cheapadh, cumhacht chun ceapadh stiúrthóra don chéanna a chrosadh, nó cumhachtaí den sórt céanna, nó

(iii) go raibh an tráth sin ceart aige a bheith ag fáil, nó go raibh sé an tráth sin ag fáil, níos mó ná leath méid iomlán díbhinní na cuideachta, cibé acu dearbhaithe nó gan dearbhú dóibh agus chun críocha na fomhíre seo measfar go bhfolaíonn ‘díbhinn’ ús ar aon bhintiúir de chuid na cuideachta, nó

(iv) go raibh leas aige i scaireanna sa chuideachta nó i mbintiúir na cuideachta nó sna scaireanna agus na bintiúir sin arb ionann a luach príomhshuime agus leath nó cuid is mó ná leath luach príomhshuime scaireanna agus bintiúir na cuideachta,”,

(e) trí “aon tráth sa tréimhse cúig bliana roimh a bhás” a chur isteach i bhfo-alt (5) i ndiaidh “éagaigh”,

(f) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) Má aistríonn nó má mheastar go n-aistríonn ar bhás scaireanna i gcuideachta nach cuideachta neamhthrádálach agus ba chuideachta faoi rialú an éagaigh aon tráth sa tréimhse cúig bliana roimh a bhás, déanfar, chun críocha uile na ndleachtanna báis, luach gach scaire den sórt sin a chinneadh ionann dá mba chuid é de ghrúpa scaireanna ar leor a líon le rialú na cuideachta a thabhairt d'úinéir an ghrúpa agus chun críocha an fho-ailt seo folaíonn ‘scair’ aon leas d'aon sórt i gcuideachta, cibé ainm a thugtar uirthi, atá analagach le scair.”, agus

(g) trí “nó ba chuideachta faoi rialú an éagaigh aon tráth sa tréimhse cúig bliana roimh a bhás” a chur isteach i ndiaidh “éagaigh” i bhfo-alt (7).

(2) (a) Measfar go bhfolaíonn an tagairt d'ioncam agus do shochair in alt 20 (4) (a) (ii) den Acht Airgeadais, 1965 , aon ioncam de chuid na cuideachta agus aon íocaíocht thréimhsiúil as acmhainn nó ar chostas na cuideachta a fuair an t-éagach chun sochair dó féin go díreach nó go neamhdhíreach nó aon ioncam nó íocaíocht a bhí an t-éagach i dteideal a fháil nó a bhféadfadh sé a theacht i dteideal a fháil trí aon chumhacht a fheidhmiú ab infheidhmithe aige nó lena thoiliú agus measfar gur fhaibhrigh aon ioncam nó sochair den sórt sin chuige an tráth is túisce a d'fhéadfadh sé an céanna a fháil agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, déanfar fuascailt ag an gcuideachta ar aon scair nó bintiúr de chuid na cuideachta a raibh teideal ag an éagach chuici nó chuige nó aisíoc aon iasachta eile a thug an t-éagach don chuideachta a áireamh mar ioncam nó sochair a raibh teideal ag an éagach chuige nó chucu, agus áireofar mar a gcéanna gurb ioncam a raibh teideal ag an éagach chuige ús de réir an ráta trádála ar aon iasacht saor ó ús a thug an chuideachta don éagach, agus

(b) measfar go bhfolaíonn “íocaíocht” san alt sin 20 (4) (a) (ii) aistriú maoine agus frithaireamh nó díscaoileadh oibleagáide:

Ar choinníoll, ámh, nach ndéanfar, i gcás ina suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, nó, ar achomharc faoi alt 10 den Finance Act, 1894, chun sástacht na cúirte a bheidh ag breithniú an achomhairc, gurb idirbheart ar neamhspleidh ar gach slí leis an gcuideachta aon iasacht a thug an t-éagach don chuideachta, seachas iasacht chun a chumasú don chuideachta sócmhainní breise a fháil, na haisíocaíochtaí ar scór na hiasachta sin ná íoc úis ar an iasacht sin a áireamh mar ioncam ná sochair chun críocha an ailt sin 20 (4) (a) (ii).

(3) Is i gcásanna ar tar éis dáta an Achta seo a rith a fuair an t-éagach bás agus sna cásanna sin amháin a bheidh feidhm ag an alt seo.

Leasú ar alt 22 den Acht Airgeadais, 1965 .

37. —(1) Beidh éifeacht ag alt 22 (2) den Acht Airgeadais, 1965 , maidir le bás a tharlóidh tar éis an tAcht seo a rith ionann is—

(a) dá scriosfaí “seachas talamh”, agus

(b) dá gcuirfí an mhír seo a leanas isteach i ndiaidh mhír (a)—

“(aa) go n-aistreoidh an mhaoin nó go measfar go n-aistríonn sí de bhua diúscartha, arna déanamh roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin, arbh é a dhlí cuí ar dháta na diúscartha do ghlacadh éifeachta dlí an Stáit, nó”.

(2) Ní bheidh feidhm ag míreanna (a) agus (b) den alt sin 22 (2), i gcás talamh lasmuigh den Stát, ar bás duine nach sa Stát dá shainchónaí tionscnaimh an bás agus go raibh an talamh ar teachtadh aige féin nó thar a cheann roimh an dáta a tháinig an duine sin chun gnáthchónaí a bheith air sa Stát.

Deireadh le halt 27 (4) den Acht Airgeadais, 1965 .

38. —(1) Scoirfidh alt 27 (4) den Acht Airgeadais, 1971 , d'éifeacht a bheith aige maidir le maoin a mheasfar a aistríonn ar bhás a tharlóidh tar éis an tAcht seo a rith.

(2) Ní bheidh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo ach amháin i gcásanna inar tar éis dáta an Achta seo a rith nó laistigh de dhá bhliain roimh an dáta sin a rinneadh an diúscairt, an forghéilleadh, an t-árachú, an dídhílsiú, an foirceannadh iomchuí nó an t-idirbheart iomchuí eile.

Laghdú ar dhleacht eastáit.

39. —(1) Leasaítear leis seo alt 45 den Acht Airgeadais, 1969 , trí “£1,500” a chur in ionad “£1,000” agus “£750” a chur in ionad “£500” i ngach áit a bhfuil siad faoi seach i bhfo-ailt (2), (3), (4) agus (5).

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le sochair (de réir brí an ailt sin 45) a fhaibhreoidh ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin.

An srian le luach maoine talmhaíochta a dhíchur i gcásanna áirithe.

1910, c. 8.

40. —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, i gcás duine a gheobhaidh bás tar éis dáta an Achta seo a rith, scoirfidh an coinníoll a ghabhann de halt 7 (5) den Finance Act, 1894, agus forálacha alt 61 (1) den Finance (1909-10) Act, 1910, d'éifeacht a bheith acu maidir le maoin a dhíolfar laistigh den tréimhse sé bliana tar éis an dáta ar faoina threoir nach mór an mhaoin sin a luacháil chun dleachta eastáit.

(2) In aon chás in suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim go ndearnadh aon díol den sórt sin a dúradh go haonarach mar chuid de chomhshocraíocht teallaigh chun eastát éagaigh a dháileadh i measc a bhaintrí agus a chlainne (ar a n-áirítear aon leanaí neamhdhlisteanacha, leasleanaí agus leanaí a uchtaíodh faoi fhorálacha na nAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964) agus go bhfanann an mhaoin is ábhar don díol i seilbh aon duine amháin nó níos mó acu, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo mura ndíolfar an mhaoin sin dá éis sin laistigh den tréimhse sé bliana tar éis dáta éag an éagaigh sin.

Srian le bronntanais phósta a bheith díolmhaithe ó dhleacht.

1938, Uimh. 25 .

41. —(1) I gcás ina dtabharfaidh duine bronntanas i gcomaoin phósta agus aon pháirtí sa phósadh nó tuiste nó sinsear níos faide siar ná sin do pháirtí sa phósadh an duine sin agus gur mar shochar do cheachtar páirtí sa phósadh nó do shliocht den phósadh an bronntanas, ní bhainfidh míreanna (c) agus (e) d'alt 2 (1) den Finance Act, 1894, ach amháin leis an méid sin is mó ná £5,000 de luach phríomhshuim na maoine a bheidh sa bhronntanas.

(2) I gcás ina dtabharfaidh duine bronntanas i gcomaoin pósta agus gur mar shochar do pháirtí sa phósadh nó do shliocht den phósadh an bronntanas agus nach mbeidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo, ní bhainfidh míreanna (c) agus (e) d'alt 2 (1) den Finance Act, 1894, ach amháin leis an méid sin is mó ná £1,000 de luach phríomhshuim na maoine a bheidh sa bhronntanas.

(3) I gcás aon bháis áirithe amháin—

(a) ní rachaidh an méid iomlán faoisimh a thugtar le fo-alt (1) den alt seo i leith aon phósadh áirithe amháin thar £5,000, agus

(b) ní rachaidh an méid iomlán faoisimh a thugtar le fo-alt (2) den alt seo i leith aon phósadh áirithe amháin thar £1,000.

(4) San alt seo folaíonn “sliocht” leasleanbh agus leanbh a uchtaíodh faoi fhorálacha na nAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964, agus a sliocht-san agus forléireofar dá réir sin “tuiste” agus “sinsear is faide siar ná sin”.

(5) (a) Beidh éifeacht ag alt 59 (2) den Finance (1909-10) Act, 1910, arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1965 , ionann is dá scriosfaí “which are made in consideration of marriage, to or for the benefit of a party to the marriage or of issue of the marriage, or”.

(b) Beidh éifeacht ag alt 27 den Acht Airgeadais, 1938 , ionann is dá scriosfaí mír (a).

(c) Beidh éifeacht ag alt 24 (3) den Acht Airgeadais, 1961 , ionann is dá scriosfaí mír (c).

(6) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin i leith diúscairtí a dhéanfar agus bronntanais a thabharfar an 28ú lá d'Aibreán, 1971, nó dá éis sin.

Pionóis.

1935, Uimh. 28 .

42. —(1) Dlífear pionós nach mó ná £500 a chur ar aon duine a mhainneoidh fo-alt (3), (4), (5) nó (14) d'alt 8 den Finance Act, 1894, a chomhlíonadh.

(2) (a) I gcás ina ndéanfaidh aon duine, go calaoiseach nó go faillíoch, chun críocha na n-achtachán a bhaineann le dleacht eastáit, aon chuntas, tuairisceán, meastachán, ráiteas, eolas, leabhar, doiciméad, taifead nó dearbhú mícheart a sheachadadh, a thabhairt ar aird a chur ar fáil nó a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim nó a chur chucu nó a úsáid ar aon slí eile, dlífear an pionós seo a leanas a chur air:

(i) suim nach mó ná £500, agus

(ii) méid nó, i gcás calaoise, dhá mhéid na dleachta breise ab iníoctha dá mbeadh an cuntas, an tuairisceán, an meastachán, an ráiteas, an t-eolas, an leabhar, an doiciméad, an taifead nó an dearbhú ceart.

Ar choinníoll go measfar nach go calaoiseach a ghníomhaigh an duine má bhí leathscéal réasúnach ag an duine faoina ghníomh agus go ndearna sé an cuntas, an tuairisceán, an meastachán, an ráiteas, an t-eolas, an leabhar, an doiciméad, an taifead nó an dearbhú, de réir mar a bheidh, a cheartú gan mhoill mhíréasúnach tar éis do dheireadh a bheith leis an gcúis leathscéil.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, aon chuntas, tuairisceán, meastachán, ráiteas, eolas, leabhar, doiciméad nó dearbhú a chuirfear isteach thar ceann aon duine a bheidh freagrach i ndleacht eastáit measfar gurb é an duine sin féin a chuir isteach é mura gcruthóidh sé gur gan a thoiliú nó gan fhios dó a cuireadh isteach é.

(3) Aon duine a chabhróidh le cuntas, tuairisceán, meastachán, ráiteas nó dearbhú is feasach dó a bheith mícheart a dhéanamh nó a sheachadadh, nó a astóidh é a dhéanamh nó a sheachadadh, chun críche dleachta eastáit, dlífear pionós nach mó ná £500 a chur air.

(4) I gcás duine a dhlífidh aon dleacht eastáit nó aon tráthchuid de dhleacht eastáit a íoc do mhainniú an dleacht nó an tráthchuid a íoc laistigh de thréimhse bliana tar éis an dáta ar a raibh an dleacht nó an tráthchuid iníoctha nó laistigh de cibé tréimhse bhreise a chinnfidh na Coimisinéirí Ioncaim dlífidh sé pionós ar cóimhéid leis an dleacht a íoc.

(5) Aon bhaincéir (de réir brí alt 33 den Acht Airgid, 1935 ) a íocfaidh airgead contrártha don alt sin 33 beidh sé ciontach i gcion faoin alt sin agus dlífear, ar é a chiontú ar díotáil, pionós £1,000 a chur air.

(6)  (a) Féadfar imeachtaí chun aon phionós faoin alt seo a ghnóthú a thionscnamh aon tráth laistigh de shé bliana díreach i ndiaidh an dáta a tabhaíodh é.

(b) I gcás duine a thabhaigh aon phionós faoin alt seo a bheith tar éis bháis, aon imeachtaí a bheidh tionscanta nó a d'fhéadfaí a thionscnamh ina choinne féadfar leanúint díobh nó iad a thionscnamh i gcoinne a sheiceadóra nó a riarthóra, de réir mar a bheidh, agus beidh aon phionós adhámhfar in imeachtaí a leanfar díobh nó a thionscnófar amhlaidh ina bhfiach a bheidh dlite óna eastát agus iníoctha as.

(7) (a) San alt seo, folaíonn tagairt do dhleacht eastáit tagairt don ús is iníoctha ar an dleacht sin.

(b) Aon phionós faoin alt seo—

(i) más ag comhlacht neamhchorpraithe daoine is iníoctha é, féadfar é a ghnóthú ó gach comhalta den chomhlacht nó ó aon duine amháin nó níos mó díobh, agus

(ii) más ag comhlacht corpraithe is iníoctha é, féadfar é a ghnóthú ó gach stiúrthóir nó ó gach comhalta d'aon choiste bainistí nó d'údarás rialaithe eile de chuid an chomlachta sin nó ó aon duine amháin nó níos mó díobh nó ó rúnaí an chomhlachta nó ón oifigeach eile don chomhlacht a bheidh ainmnithe ag an gcomhlacht chun aon mhionnscríbhinn, cuntas, ráiteas nó eolas eile faoi dhleacht eastáit a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim,

mura rud é, i gcás aon duine a mbeifear ag iarraidh an pionós a ghnóthú uaidh, go gcruthófar gur gan fhios dó nó gan a thoiliú a rinneadh an gníomh nó an fhaillí lena mbainfidh an pionós.

(8) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, mar is rogha leo, aon phionós faoin alt seo a mhaolú, nó aon imeachtaí, chun an pionós sin a ghnóthú, a bhac nó a imshocrú, agus féadfaidh siad freisin, tar éis breith a bheith tugtha, an pionós a laghdú tuilleadh nó a mhaitheamh ar fad.

CUID IV

Dleachtanna Stampa

Leasú ar an Stamp Act, 1891.

1891, c. 39.

43. —(1) Leasaítear leis seo an Stamp Act, 1891—

(a) trí “or aircraft” a chur isteach i ndiaidh “or any ship or vessel” agus i ndiaidh “in any ship or vessel” in alt 59 (1), agus

(b) trí “or aircraft” a chur isteach i ndiaidh “of any ship or vessel” agus i ndiaidh “in any ship or vessel” i mír (2) faoin gceannteideal “General Exemptions from all Stamp Duties” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1970 ) sa Chéad Sceideal.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh, agus measfar gur tháinig sé i ngníomh, an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh an teacht i ngníomh sin.

Díolúine ó dhleacht stampa ar bhillí malairte áirithe.

44. —(1) Beidh éifeacht ag an gCéad Sceideal (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1970 ) a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, ionann is dá gcuirfí an díolúine seo a leanas ann faoin gceannteideal “bill of exchange or promissory note.”:

“(9) Bill drawn on any form supplied by the Commissioners for the purpose of remitting amounts of tax in accordance with Regulation 10 of the Income Tax (Construction Contracts) Regulations, 1971.”.

(2) Beidh éifeacht agus measfar éifeacht a bheith ag an alt seo amhail ar an 6ú lá d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach.

CUID V

Cáin Bhrabús Corparáide

Díolúine áirithe ó cháin bhrabús corparáide a leanúint ar aghaidh.

1929, Uimh. 32 .

45. —Na díolúintí ó cháin bhrabús corparáide a shonraítear in alt 33 (1) den Acht Airgid, 1929 , tabharfar iad in aghaidh na tréimhse dar tosach an 1ú lá d'Eanáir, 1971, agus dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1971.

Leasú ar alt 69 den Acht Airgeadais, 1959 .

1959, Uimh. 18 .

46. —(1) Déanfar aon tagairt in alt 69 den Acht Airgeadais, 1959 , do liúntas faoi alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a fhorléiriú, i gcás ina raibh éifeacht ag alt 26 (2) den Acht seo, mar thagairt don liúntas arna mhéadú faoin bhfo-alt sin.

(2) Leasaítear leis seo alt 69 den Acht Airgeadais, 1959 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d) i bhfo-alt (1):

“(dd) liúntas infheistíochta faoi alt 22 den Acht Airgeadais, 1971 ,”.

(3) I gcás, maidir le haon bhliain mheasúnachta—

(a) ina measfar nár bhain alt 26 (2) den Acht seo le haon innealra nó gléasra, nó

(b) ina ndéanfar aon liúntas infheistíochta i leith innealra nó gléasra cháilithigh a aistarraingt faoi alt 25 den Acht seo,

déanfar, chun críocha cánach brabús corparáide, cibé measúnachtaí breise agus coigeartuithe measúnachtaí is iomchuí.

Leasú ar alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 .

1962, Uimh. 15 .

1964, Uimh. 15 .

I.R. Uimh. 130 de 1967.

47. —(1) Maidir le hús is inmhuirir d'aon mhí dar tosach dáta, nó tar éis dáta, an Achta seo a rith nó d'aon chuid de mhí den sórt sin ar cháin a bhí, atá nó a bheidh dlite agus iníoctha roimh an dáta sin, ar an dáta sin nó tar éis an dáta sin, leasaítear leis seo alt 14 (1) den Acht Airgeadais, 1962 , trí “.75 faoin gcéad” a chur in ionad “leath faoin gcéad”.

(2) (a) Leasaítear leis seo tuilleadh alt 14 den Acht Airgeadais, 1962

(i) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (1);

“Ar choinníoll, i gcás aon cháin a mhuirearófar le haon mheasúnacht i leith cánach brabús corparáide go n-iompróidh sí, d'ainneoin aon achomharc i gcoinne na measúnachta sin, ús de réir .75 faoin gcéad do gach mí nó cuid de mhí ón dáta a thiocfadh an cháin, dá mbeifí gan achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta, chun bheith dlite agus iníoctha faoi alt 56 (1) den Finance Act, 1920, go dtí go n-íocfaí í.”;

(ii) trí “dhá mhí” a chur i bhfo-alt (3) in ionad “trí mhí”; agus

(iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) (a) Má bhíonn fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta agus comhaontú maidir leis an méid cánach ba cheart a íoc, d'ainneoin an t-achomharc, a bheith déanta idir an t-achomharcóir agus an cigire nó an t-oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim lena mbainfidh faoi alt 31 den Acht Airgeadais, 1964 , agus go mbeifear tar éis an méid ar ar comhaontaíodh amhlaidh a íoc laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3), ní bhainfidh fo-alt (1) le haon iarmhéid cánach is inmhuirir de réir an chinnte ar an achomharc má íoctar an t-iarmhéid sin laistigh de dhá mhí ón dáta a chinnfear an t-achomharc.

(b) I gcás ina mbeidh fógra acomhairc tugtha i gcoinne measúnachta agus nach mbeidh comhaontú ann den sórt dá dtagraítear i mír (a), agus go ndéanfaidh achomharcóir, laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3), suim a íoc ar chuntas na cánach a muirearaíodh leis an measúnacht a bheidh faoi achomharc agus go dtiocfaidh nach 1ú an tsuim sin ná 80 faoin gcéad den mhéid a chinnfear a bheith inmhuirir leis an measúnacht ar an achomharc a chinneadh, ní bhainfidh fo-alt (1) le haon iarmhéid cánach is inmhuirir de réir an chinnte má íoctar an t-iarmhéid sin laistigh de dhá mhí ó dháta an achomhairc a chinneadh.

(c) San fho-alt seo ciallaíonn achomharc a chinneadh cinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc faoi alt 416 (4) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (arna chur chun feidhme maidir le cáin bhrabús corparáide le Rialachán 6 de na Rialacháin um Cháin Bhrabús Corparáide, 1967), agus folaíonn sé—

(i) comhaontú faoi alt 416 (3) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (arna chur chun feidhme mar a dúradh), agus

(ii) measúnacht teacht chun bheith críochnaitheach dochloíte de bhua alt 416 (6) den Acht sin (arna chur chun feidhme mar a dúradh).”.

(b) Ní bheidh éifeacht ag mír (a) den fho-alt seo maidir le cáin bhrabús corparáide a muirearaíodh le haon mheasúnacht a rinneadh roimh dháta an Achta seo a rith.

(3) Ní bheidh feidhm ag alt 65 den Acht Airgeadais, 1965 , maidir le measúnachtaí i leith cánach brabús corparáide a dhéanfar ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin.

Leasú ar alt 31 den Acht Airgeadais, 1964 .

48. —Maidir le measúnachtaí a dhéanfar ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis, leasaítear leis seo alt 31 den Acht Airgeadais, 1964

(a) trí “mar aon le hús de réir an ráta a fhorchuirtear le halt 14 (1) den Acht Airgeadais, 1962 , ó dháta nó ó dhátaí an mhéid nó na méideanna a íoc dá dtáinig an ró-íoc go dtí an dáta a dhéanfar an t-aisíoc” a chur isteach i ndiaidh “ró íocadh” i bhfo-alt (1), agus

(b) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (1):

“Ar choinníoll—

(a) nach mbeidh ús iníoctha faoin bhfo-alt seo más 1ú ná £1 é, agus

(b) nach mbeidh cáin ioncaim inasbhainte ar ús a íoc faoin alt seo agus nach n-áireofar ús den sórt sin le linn brabúis a bheith á ríomh chun críocha cánach brabús corparáide”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1);

“(1A) Má tharlaíonn, i gcás ina mbeidh fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta i leith cánach brabús corparáide agus nach mbeidh aon chomhaontú ann den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1), go n-íocfaidh an t-achomharcóir suim chánach ar chuntas na cánach a bheidh muirearaithe leis an measúnacht a bheidh faoi achomharc is suim níos mó ná an cháin a chinnfear a bheith inmhuirir leis an measúnacht ar an achomharc a chinneadh, beidh feidhm ag forálacha fho-alt (1) ionann is dá mba de dhroim íocaíochta a rinneadh de réir comhaontú den chineál sin a dúradh a tharla an ró-íoc cánach.”.

Cáin a íoc d'ainneoin iarratas chun go n-athéisteoidh an Chúirt Churada achomharc.

49. —D'ainneoinn, i gcás measúnacht i leith cánach brabús corparáide arna dhéanamh ar dhuine ar dháta an Achta Airgeadais, 1971 , a rith nó dá éis sin, aon duine a bheith, tar éis a iarraidh, de bhun alt 429 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (arna chur chun feidhme maidir le cáin bhrabús corparáide le halt 56 (6) den Finance Act, 1920), go ndéanfaí a achomharc chun na gCoimisiniérí Achomhairc i gcoinne na measúnachta a athéisteacht ag breitheamh den Chúirt Chuarda, íocfar cáin bhrabús corparáide de réir chinnidh na gCoimisinéirí Achomhairc:

Ar choinníoll má athraíonn breith an bhreithimh an mheasúnacht, ansin—

(a) má bhíonn suim rómhór cánach íoctha, déanfar an tsuim nó na suimeanna a ró-íocadh, ach amháin i gcás inar 1ú ná £1 an t-ús, a aisíoc mar aon le hús de réir an ráta a fhoráiltear le halt 14 (1) den Acht Airgeadais, 1962 , ó dháta nó ó dhátaí an tsuim nó ná suimeanna a íoc dá dtáinig an ró-íoc go dtí an dáta nó na dátaí a dhéanfar an t-aisíoc; nó

(b) más suim ró-bheag cánach a bheidh íoctha, beidh aon iarmhéid iníoctha ach beidh feidhm ag forálacha alt 14 (3A) den Acht Airgeadais, 1962 , ionann is dá mba achomharc chun na gCoimisinéirí Achomhairc an t-achomharc agus dá mba chinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc breith an bhreithimh ar an achomharc.

Us ar cháin bhrabús corparáide i gcásanna calaoise nó faillí.

1968, Uimh. 7 .

50. —(1) San alt seo tá an bhrí chéanna le “faillí” atá leis in alt 13 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968 .

(2) I gcás ina ndéanfar, d'aon tréimhse chuntasaíochta dar tosach dáta an Achta seo a rith nó aon dáta ina dhiaidh sin, measúnacht chun go ngnóthófar íosmhuirear i leith cánach brabús corparáide is inchurtha i leith calaois nó faillí ar thaobh aon duine, iompróidh an méid den cháin a íosmhuirearaíodh ús de réir .75 faoin gcéad do gach mí nó cuid de mhí ó dháta éaga bliana amháin tar éis deireadh na tréimhse cuntasaíochta sin go dtí an dáta a íocfar an cháin a íosmhuirearaíodh.

(3) Faoi réir fho-alt (5), ní bhainfidh fo-alt (1) ná fo-alt (3) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , le cáin a iompróidh ús faoin alt seo.

(4) Bainfidh fo-ailt (4), (5), (6) agus (7) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , le hús is inmhuirir faoin alt seo mar a bhaineann siad le hús is inmhuirir faoin alt sin 14.

(5) I gcás ina ndéanfar measúnacht den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

(a) tabharfaidh an cigire lena mbainfidh fógra don duine a mheasúnofar go n-iompróidh an cháin a bheidh muirearaithe leis an measúnacht ús faoin alt seo,

(b) féadfaidh an duine a mheasúnófar achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta ar an bhforas nár cheart ús a mhuirearú faoin alt seo, agus beidh ag na forálacha de na hachtacháin a bhaineann le cáin bhrabús corparáide a rialaíonn achomhairc i gcoinne measúnachtaí feidhm agus éifeacht maidir leis an achomharc mar atá feidhm acu maidir leis na hachomhairc sin faoi réir aon mhodhnuithe is gá, agus

(c) má chinntear, ar an achomharc, nach ceart go n-iompródh an cháin a muirearaíodh leis an measúnacht ús faoin alt seo, bainfidh fo-ailt (1) agus (3) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , leis an gcáin sin.

CUID VI

Ilghnéitheach

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

1950, Uimh. 18 .

51. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1970” alt 52 den Acht Airgeadais, 1970 ;

ciallaíonn “an t-aonú blianacht bhreise is fiche” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá le “an tAire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1970 maidir leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1972, ach “£3,578,220” a chur in ionad “£3,590,509”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1970 ach “£2,258,759” a chur in ionad “£2,322,880”.

(4) Déanfar suim £3,815,802 chun iasachtaí, mar aon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais chomhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1972.

(5) Déanfar an t-aonú blianacht bhreise is fiche a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den aonú blianacht bhreise is fiche, nach mó ná £2,456,314 aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an aonú blianacht bhreise is fiche a úsáid i gceann amháin nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Dleachtanna máil ar dhéileálaithe arm tine a chlárú.

1925, Uimh. 28 .

1925, Uimh. 17 .

52. —Leasaítear leis seo alt 41 den Acht Airgid, 1925

(a) trí “chúig phunt is fiche” a chur in ionad “phunt” i bhfo-alt (1),

(b) trí “le fo-alt (1) den” a chur in ionad “leis an” i bhfo-alt (2), agus

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) In ionad an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo, muirearófar, toibheofar agus íocfar dleacht máil trí phunt, ar na hócáidí a luaitear anseo ina dhiaidh seo, ar gach duine, agus ag gach duine, a thiocfaidh, tar éis an tAcht Airgeadais, 1971 , a rith, chun bheith cláraithe in aon chlár de dhéileálaithe arm tine a bunaíodh agus a choimeádtar faoi Acht na nArm Tine, 1925, agus a mbeidh a chlárú déanta faoi réir an choinníll nach ndéanfaidh sé de dhéileáil mar dhéileálaí arm tine ach lón lámhaigh le haghaidh gunnaí gráin, le haghaidh aerghunnaí neamheitreacha agus le haghaidh arm tine eitreacha nach mó ná 22 orlach a gcailibre a dhíol agus a cheannach.

(4) Déanfar an dleacht custam a fhorchuirtear le fo-alt (3) den alt seo a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar chlárú in aon chlár mar a dúradh faoi réir an choinníll réamhráite agus freisin ar gach athnuachan ar aon chlárú den sórt sin.”.

Aisghairm.

53. —I gcás daoine a éagfaidh tar éis dáta an Achta seo a rith, déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

54. —Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

55. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1971 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid I den Acht seo a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le custaim, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus déanfar an Chuid sin II, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, agus alt 52 a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(4) Déanfar Cuid IV den Acht seo a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an tAcht sin.

(5) Déanfar Cuid V den Acht seo a fhorléiriú i dteannta Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an Chuid sin.

(6) Ach amháin sa mhéid go bhforáiltear a mhalairt inti go sainráiteach, measfar gur tháinig Cuid I den Acht seo i ngníomh, agus beidh éifeacht aici, ar an 6ú lá d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach.

(7) Aon tagairt atá san Acht seo d'aon achtachán eile déanfar, ach amháin a mhéid go n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, í a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

AN CHEAD SCEIDEAL

Spirits (Rates of Ordinary Customs Duty)

Alt 28.

Part I

Description of Spirits

Preferential Rates

Full Rates

(1)

(2)

(3)

£

£

For every gallon of Perfumed Spirits     ..

32·067

32·267

For every gallon of liqueurs, cordials, mixtures and other preparations in bottle entered in such manner as to indicate that the strength is not to be tested     ..

27·056

27·223

For every gallon computed at proof of spirits of any description not heretofore mentioned and mixtures and preparations containing spirits     ..     ..     ..

20·042

20·167

Part II

Description of Spirits

United Kingdom Rate

£

For every gallon of Perfumed Spirits     ..     ..     ..

26·963

For every gallon of liqueurs, cordials, mixtures and other preparations in bottle entered in such manner as to indicate that the strength is not to be tested     ..     ..

22·75

For every gallon computed at proof of spirits of any description not heretofore mentioned and mixtures and preparations containing spirits     ..     ..     ..     ..

16·852

AN DARA SCEIDEAL

Scála Rátaí Dleachta Eastáit

Alt 31.

Luach Príomhshuime an Eastáit

Ráta faoin gcéad na dleachta

£

£

Is mó ná

5,000

agus nach mó ná

6,000

..

1

 ,,  ,,   ,,

6,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

7,000

..

2

 ,,  ,,   ,,

7,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

8,000

..

3

 ,,  ,,   ,,

8,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

10,000

..

4

 ,,  ,,   ,,

10,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

12,500

..

6

 ,,  ,,   ,,

12,500

   ,,     ,,     ,,    ,,

15,000

..

8

 ,,  ,,   ,,

15,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

17,500

..

10

 ,,  ,,   ,,

17,500

   ,,     ,,     ,,    ,,

20,000

..

12

 ,,  ,,   ,,

20,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

25,000

..

14

 ,,  ,,   ,,

25,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

30,000

..

16

 ,,  ,,   ,,

30,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

35,000

..

18

 ,,  ,,   ,,

35,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

40,000

..

21

 ,,  ,,   ,,

40,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

45,000

..

24

 ,,  ,,   ,,

45,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

50,000

..

27

 ,,  ,,   ,,

50,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

55,000

..

30

 ,,  ,,   ,,

55,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

60,000

..

33

 ,,  ,,   ,,

60,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

75,000

..

37

 ,,  ,,   ,,

75,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

100,000

..

41

 ,,  ,,   ,,

100,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

150,000

..

45

 ,,  ,,   ,,

150,000

   ,,     ,,     ,,    ,,

200,000

..

50

 ,,  ,,   ,,

200,000

        ..         ..        ..

..

..

55

AN TRIU SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

Alt 53.

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

57 & 58 Vict., c. 30.

Finance Act, 1894.

Fo-alt (6) d'alt 8 agus na focail “and any person who wilfully fails to comply with the provisions of this enactment shall be liable to the penalty above in this section mentioned” i bhfo-alt (14) den alt sin.

10 Edw. 7, c. 8.

Finance (1909-10) Act, 1910.

Alt 94 (a mhéid a bhaineann sé le dleacht eastáit).

Uimh. 28 de 1935 .

An tAcht Airgid, 1935 .

Alt 33 (3).