19 1972


Uimhir 19 de 1972


AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS d'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [24 Iúil, 1972]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Cáin Ioncaim

Caibidil I

Ginearálta

Cáin ioncaim agus forcháin a mhuirearú.

1967, Uimh. 6 .

1. —(1) Muirearófar cáin ioncaim don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1972, agus do gach bliain dá éis sin dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, agus muirearófar amhlaidh í de réir ráta 35 faoin gcéad.

(2) Déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d'alt 522 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 :

“(1) I dteannta na cánach ioncaim a mhuirearófar le halt 1 (1) den Acht Airgeadais, 1972 , muirearófar dleacht bhreise cánach ioncaim (dá ngairtear forcháin san Acht seo) don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1972, agus do gach bliain dá éis sin dar tosach an 6ú lá d'Aibreán.

(IA) Muirearófar forcháin i leith ioncaim aon phearsan aonair d'aon bhliain den sórt sin ar mó a iomlán ó gach bunadh don bhliain sin ná a gcomhiomlán seo—

(a) £2,500, agus

(b) suim aon asbhaintí a bhfuil an phearsa aonair ina dteideal don bhliain sin faoi alt 523,

agus muirearófar amhlaidh é i leith na breise de réir na rátaí seo a leanas, is é sin le rá:

in aghaidh gach puint den chéad £2,000 den bhreis     ...     ...     ...     ...

15 faoin gcéad

in aghaidh gach puint den chéad £2,000 eile den bhreis     ...     ...     ...

30 faoin gcéad

in aghaidh gach puint dá bhfuil fágtha den bhreis     ...     ...     ...     ...

45 faoin gcéad.”.

Leasú ar ailt 127 agus 128 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

2. —(1) Leasaítear leis seo alt 127 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“ (ee) chun a cheangal ar aon fhostóir a bheidh ag déanamh íoca ar scór díolaíochtaí lena mbaineann an Chaibidil seo, nuair a bheidh sé ag déanamh asbhainte nó aisíoca cánach de réir na Caibidle seo agus na rialachán fúithi, cibé asbhaint nó aisíoc a dhéanamh ba ghá a dhéanamh dá mba é méid na ndíolaíochtaí na díolaíochtaí lúide suim aon rannaíocaí is iníoctha ag an bhfostaí agus is inasbhainte ag an bhfostóir as na díolaíochtaí a bheidh á n-íoc agus atá, de bhua Chaibidlí I agus II de Chuid XII den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó Chaibidil II de Chuid I den Acht Airgeadais, 1972 , á lamháil chun críocha measúnaithe faoi Sceideal E mar asbhaint as na díolaíochtaí;”.

(2) Leasaítear leis seo alt 128 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “nó má mhainníonn sé aon asbhaint nó aisíoc a dhéanamh de réir aon rialacháin arna dhéanamh de bhun alt 127 (1) (ee)” a chur isteach i ndiaidh “a thabhairt ar aird”.

Leasú ar alt 135 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

1971, Uimh. 23 .

1970, Uimh. 14 .

3. —Leasaítear leis seo alt 135 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£299” a chur in ionad “£249”, “£324” a chur in ionad “£274”, “£700” a chur in ionad “£600” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1971 ) sa dá áit ina bhfuil sé agus “£175” a chur in ionad “£150” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1971 , a dúradh) sa dá áit ina bhfuil sé i mír (d) den choinníoll (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1970 ) a ghabhann le fo-alt (1),

(b) trí “£494” a chur in ionad “£424”, “£594” a chur in ionad “£524”, “£1,200” a chur in ionad “£1,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1971 , a dúradh) sa dá áit ina bhfuil sé agus “£300” a chur in ionad “£250” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1971 , a dúradh) sa dá áit ina bhfuil sé i mír (e) den choinníoll sin, agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur leis an gcoinníoll a dúradh:

“(f) más ioncaim tuillte ar fad ioncam pearsan aonair beidh sé i dteideal asbhaint a éileamh faoin alt seo nach lú san iomlán, ar í a chur leis an asbhaint a bhfuil sé ina teideal faoi alt 134, ná iomlán na hasbhainte a mbeadh sé ina teideal faoin alt seo dá mba ioncam neamhthuillte a ioncam ar fad.”.

Leasú ar alt 138 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

1969, Uimh. 21 .

4. —Leasaítear leis seo alt 138 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£494” a chur i bhfo-alt (1) in ionad “£424” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 ) gach áit ina bhfuil sé, “£299” a chur in ionad, “£249” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 , a dúradh) agus “£594” a chur in ionad “£524” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 , a dúradh); agus

(b) trí “£299” a chur i bhfo-alt (2) in ionad “£249” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 , a dúradh) sa dá áit ina bhfuil sé agus “£324” a chur in ionad “£274” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 , a dúradh).

Leasú ar alt 141 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

5. —Leasaítear leis seo alt 141 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 ) i ndiaidh mhír (a):

“(aa) atá faoi bhun 16 bliana d'aois agus atá faoi bhuanéagumas mar gheall ar éiglíocht mheabhrach nó choirp, nó ”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na coda sin de mhír (a) d'fho-alt (1A) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 , a dúradh) atá roimh an gcoinníoll a ghabhann leis an mír sin (a):

“ (a) (i) i gcás leanbh lena mbaineann mír (a) den fho-alt sin agus a gcruthóidh an t-éilitheoir ina leith go raibh sé os cionn 11 bhliain d'aois i dtosach na bliana measúnachta, £170, agus i gcás aon linbh eile den sórt sin, £155, nó

(ii) i gcás leanbh lena mbaineann mír (aa) den fho-alt sin agus a gcruthóidh an t-éilitheoir ina leith go raibh sé os cionn 11 bhliain d'aois i dtosach na bliana measúnachta, £220, agus i gcás aon linbh eile den sórt sin, £205,”,

(c) trí “£170” a chur in ionad “£150” i mír (b) den fho-alt sin (1A), agus

(d) trí “£220” a chur in ionad “£150” gach áit ina bhfuil sé i mír (c) den fho-alt sin (1A).

Leasú ar alt 142 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

6. —Leasaítear leis seo alt 142 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£355” a chur in ionad “£303” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1971 ) sa dá áit ina bhfuil sé agus trí “£295” a chur in ionad “£243” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1971 , a dúradh).

Leasú ar alt 485 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

7. —Leasaítear leis seo alt 485 (5) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£2,000” a cur in ionad “£600,” i míreanna (a) agus (b), agus

(b) trí “£250” a chur in ionad “£50” i míreanna (b) agus (c).

Leasú ar alt 486 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

8. —Leasaítear leis seo alt 486 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£2,000” a chur in ionad “£600” i bhfo-alt (1), agus

(b) trí “£250” a chur in ionad “£50” i bhfo-alt (2).

Leasú ar alt 12 den Acht Airgeadais, 1967 .

1967, Uimh. 17 .

9. —Leasaítear leis seo alt 12 (2) den Acht Airgeadais, 1967

(a) trí “agus ar mó a gcomhiomlán ná £50” a chur in ionad “agus is mó ná £50 sa chomhiomlán” agus trí “méid na breise” a chur in ionad “an méid iomchuí” i mír (a).

(b) trí mhír (b) a scriosadh, agus

(c) trí “ach aon chostais den sórt sin de bhreis ar £500 d'aon duine cáilithe áirithe a fhágáil as ríomh an chomhiomláin,” a scriosadh as mír (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 ).

Alt 1 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1970 , a fhoirceannadh.

1970, Uimh. 25 .

10. —Scoirfidh alt 1 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1970 , d'éifeacht a bheith aige maidir le ríomh ioncaim chun críocha cánach ioncaim don bhliain 1972-73 nó d'aon bhliain dá éis sin.

Us a íoc ar Bhannaí Cúlchiste Bainc Ceannais gan cáin a asbhaint.

1971, Uimh. 24 .

11. —Measfar, maidir le Bannaí Cúlchiste Bainc Ceannais a eisíodh faoi alt 48 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 , gur urrúis iad a eisíodh faoi údarás an Aire Airgeadais de réir brí alt 466 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus beidh feidhm dá réir sin ag an alt sin.

Leasú ar achtacháin áirithe.

12. —Déantar leis seo gach achtachán a luaitear i gcolún (2) den Tríú Sceideal a leasú, maidir le cáin don bhliain 1973-74 agus blianta dá éis sin, mar a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin

Caibidil II

Scéimeanna Pinsean Gairme

Léiriú agus forlíontach.

13. —(1) Sa Chaibidil seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “riarthóir”, maidir le scéim sochar scoir, an duine nó na daoine ag a bhfuil bainistí na scéime, agus measfar an duine a luaitear in alt 15 (2) (c) a bheith ar áireamh sna tagairtí do riarthóir scéime;

ciallaíonn “scéim cheadaithe” scéim sochar scoir arna ceadú de thuras na huaire ag na Coimisinéirí chun críocha na Caibidle seo;

ciallaíonn “na Coimisinéirí” na Coimisinéirí Ioncaim;

folaíonn “cuideachta” aon chomhlacht corpraithe nó aon chomhlacht neamhchorpraithe daoine seachas comhpháirtíocht;

folaíonn “stiúrthóir”, maidir le cuideachta—

(a) i gcás cuideachta a bhfuil a gnóthaí á mbainistí ag bord stiúrthóirí nó ag comhlacht dá shamhail sin, comhalta den bhord sin nó den chomhlacht dá shamhail sin,

(b) i gcás cuideachta a bhfuil a gnóthaí á mbainistí ag stiúrthóir aonair nó ag duine dá shamhail sin, an stiúrthóir nó an duine sin,

(c) i gcás cuideachta a bhfuil a gnóthaí á mbainistí ag na comhaltaí féin, comhalta den chuideachta sin,

agus folaíonn sé duine atá le bheith ina stiúrthóir nó a bhí ina stiúrthóir;

folaíonn “fostaí”—

(a) maidir le cuideachta, aon oifigeach don chuideachta, aon stiúrthóir ar an gcuideachta agus aon duine eile a ghlacann páirt i mbainistí gnóthaí na cuideachta, agus

(b) maidir le fostóir ar bith, duine atá le bheith ina fhostaí nó a bhí ina fhostaí,

agus forléireofar “fostóir” agus focail ghaolmhara eile dá réir sin;

tá le “scéim cheadaithe dhíolmhaithe” an bhrí a shanntar dó le halt 16;

ciallaíonn “luach saothair deiridh” meánmhéid luach saothair bhliantúil na dtrí bliana deiridh seirbhíse;

ciallaíonn “gnáth-scairchaipiteal”, maidir le cuideachta, an méid iomlán atá eisithe de scairchaipiteal na cuideachta (cibé ainm a thugtar air), seachas caipiteal a bhfuil ceart ag a shealbhóirí chun díbhinne de réir ráta shocair nó de réir ráta a athraíonn de réir an ráta cánach ioncaim, ach nach bhfuil aon cheart eile acu chun scair i mbrabúis na cuideachta;

folaíonn “pinsean” blianacht;

ciallaíonn “stiúrthóir dílseánaigh” stiúrthóir cuideachta arb é an t-úinéir tairbhiúil é ar bhreis agus 15 faoin gcéad de ghnáthscairchaipiteal na cuideachta nó a bhfuil urlámh aige, go díreach nó trí bhíthin cuideachtaí eile nó ar aon slí indíreach eile, ar bhreis agus 15 faoin gcéad den ghnáth-scairchaipiteal sin;

ciallaíonn “fostaí dílseánaigh”, maidir le cuideachta, fostaí arb é an t-úinéir tairbhiúil é ar bhreis agus 15 faoin gcéad de ghnáthscairchaipiteal na cuideachta, nó a bhfuil urlámh aige, go díreach nó trí bhíthin cuideachtaí eile, nó ar aon slí indíreach eile, ar bhreis agus 15 faoin gcéad den ghnáth-scairchaipiteal sin;

ciallaíonn “sochair iomchuí” aon phinsean, cnapshuim, aisce nó sochar eile den tsamhail sin a tugadh nó atá le tabhairt ar scor nó ar bhás nó in oirchill scoir, nó, i ndáil le seirbhís roimhe sin, tar éis scoir nó báis, nó a bheidh le tabhairt ar aon athrú do theacht ar chineál seirbhíse an fhostaí a bheidh i gceist nó in oirchill aon athraithe den sórt sin nó i ndáil leis, ach ní fholaíonn sé aon sochar atá le tabhairt d'aon toisc de bhíthin bás nó míchumas duine de dheasca tionóisc a tharla de dhroim nó i gcúrsa a oifige nó a fhostaíochta agus dá bhíthin sin amháin;

ciallaíonn “seirbhís” seirbhís mar fhostaí an fhostóra a bheidh i gceist agus forléireofar focail eile, lena n-áirítear “scor”, dá réir sin;

ciallaíonn “scéim reachtúil” scéim sochar scoir a bunaíodh le haon achtachán nó faoi aon achtachán.

(2) Aon tagairt sa Chaibidil seo do sholáthar sochar iomchuí, nó pinsin, do fhostaithe fostóra folaíonn sé tagairt do sholáthar an chéanna trí bhíthin conartha idir an riarthóir nó an fostaí agus tríú duine.

(3) Chun críocha na mínithe i bhfo-alt (1) ar “stiúrthóir dílseánaigh” agus ar “fhostaí dílseánaigh” measfar, maidir le gnáthscairchaipiteal atá ar úinéireacht nó faoi urláimh mar atá ráite sna mínithe ag duine is céile nó is leanbh naín le stiúrthóir nó le fostaí, nó ag iontaobhaí iontaobhais ar mhaithe le duine nó le daoine arb é nó iad nó lena n-áirítear aon duine nó aon stiúrthóir nó aon fhostaí den sórt sin, gur ag an stiúrthóir sin nó ag an bhfostaí sin agus nach ag aon duine eile atá sé ar úinéireacht nó faoi urláimh.

(4) Beidh d'éifeacht ag an gCéad Sceideal gur forlíonadh ar an gCaibidil seo é agus forléireofar an Sceideal sin agus an Chaibidil seo mar aon ní amháin.

Míniú ar scéim sochar scoir.

14. —(1) Sa chaibidil seo, ciallaíonn “scéim sochar scoir”, faoi réir forálacha an ailt seo, scéim chun sochair a sholáthar arb éard iad nó a n-áirítear leo na sochair iomchuí, ach ní fholaíonn sé aon scéim faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1971, a sholáthraíonn na sochair sin.

(2) Folaíonn tagairtí sa Chaibidil seo do scéim tagairtí do ghníomhas, do chomhaontú, do shraith chomhaontuithe nó do chomhshocraíochtaí eile a dhéanann soláthar le haghaidh na sochar iomchuí d'ainneoin gan baint a bheith aige nó aici nó acu ach amháin—

(a) le líon beag fostaithe, nó le fostaí aonair, nó

(b) le híoc pinsin a thosóidh díreach ar na comhshocraíochtaí a dhéanamh.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí a mheas, más cuí leo é, maidir le scéim sochar scoir a bhaineann le fostaithe de dhá aicme nó de dhá chineál éagsúla nó níos mó gurb éard i, chun críocha na Caibidle seo, dhá scéim sochar scoir ar leithligh nó níos mó a bhaineann faoi seach le cibé ceann nó níos mó de na haicmí nó de na cineálacha fostaithe sin is cuí leis na Coimisinéirí.

(4) Chun críocha an ailt seo, agus críocha aon fhorála eile den Chaibidil seo—

(a) féadfar a mheas gur le haicmí nó le cineálacha éagsúla a bhaineann fostaithe má bhíonn siad fostaithe ag fostóirí éagsúla, agus

(b) féadfar gur fostaí aonair, nó aon líon fostaithe dá laghad, a bheidh in aicme áirithe nó i gcineál áirithe fostaithe.

Coinníollacha le scéimeanna a cheadú agus ceadú roghnach.

15. —(1) Faoi réir a bhforáiltear anseo ina dhiaidh seo, déanfaidh na Coimisinéirí aon scéim sochar scoir a cheadú chun críocha na Caibidle seo má chomhlíonann sí na coinníollacha forordaithe go léir, is é sin le rá, na coinníollacha atá leagtha amach i bhfo-alt (2), agus na coinníollacha maidir le sochair atá leagtha amach i bhfo-alt (3).

(2) Is iad seo na coinníollacha a dúradh—

(a) go bhfuil an scéim bunaithe bona fide d'aon toisc chun sochair iomchuí a sholáthar i leith seirbhíse mar fhostaí, ar sochair iad is iníoctha leis an bhfostaí nó le baintreach, le leanaí, le cleithiúnaithe nó le hionadaithe pearsanta an fhostaí,

(b) go bhfuil an scéim aitheanta ag an bhfostóir agus ag na fostaithe lena mbaineann sí, agus gur tugadh do gach fostaí atá ina chomhalta den scéim nó a bhfuil ceart aige bheith ina chomhalta di sonraí i scríbhinn faoi na sainghnéithe uile den scéim a bhaineann leis féin,

(c) go bhfuil duine ina chónaí sa Stát a bheidh freagrach i gcomhlíonadh na ndualgas go léir a chuirtear ar riarthóir na scéime faoin gCaibidil seo,

(d) go bhfuil an fostóir ina ranníocóir leis an scéim,

(e) go bhfuil an scéim á bunú i ndáil le trádáil nó le gnóthas éigin atá á sheoladh sa Stát ag duine a chónaíonn sa Stát,

(f) nach ndéanfar, i gcás gur cuideachta an fostóir, seirbhís duine ar bith, cibé cáil ina ndearna sé í, a rinne sé agus é ina stiúrthóir dílseánaigh ar an gcuideachta nó ina fhostaí dílseánaigh aici, a chur san áireamh chun críche ar bith de chríocha na scéime,

(g) nach bhféadfar aon suim a íoc, le linn don scéim a bheith ar marthain nó dá éis sin, ar mhodh aisíoc ranníocaí fostaí faoin scéim.

(3) Is iad seo na coinníollacha a dúradh maidir le sochair—

(a) gurb é atá in aon sochar d'fhostaí pinsean ar scor dó ag aois sonraithe nach luaithe ná 60 (nó, más bean an fostaí, 55) agus nach déanaí ná 70, nó ar scor roimhe sin mar gheall ar éagumas, nach mó ná an seascadú cuid de luach saothair deiridh an fhostaí in aghaidh gach bliana seirbhíse suas go dtí uasmhéid 40 bliana,

(b) gurb é a bheidh in aon phinsean d'aon bhaintreach fostaí a éagfaidh roimh scor dó pinsean is iníoctha ar a bhás de mhéid nach mó ná dhá thrian aon phinsean nó phinsin a b'fhéidir, de réir an choinníll i mír (a), a shoiáthar don fhostaí ar scor dó ar an aois sonraithe a shlánú dá leanadh sé ag fónamh go dtí gur shlánaigh sé an aois sin de réir ráta bhliantúil luach saothair is ionann agus a luach saothair deiridh,

(c) nach mbeidh aon chnapshuimeanna a sholáthrófar d'aon bhaintreach, leanaí, cleithiúnaithe nó ionadaithe pearsanta fostaí a éagfaidh roimh scor dó níos mó, san iomlán, na ceithre oiread luach saothair deiridh an fhostaí.

(d) gurb é a bheidh in aon sochar d'aon bhaintreach fostaí is iníoctha ar a bhás tar éis scor dó pinsean a thabharfaidh nach mó an tsuim is iníoctha leis an mbaintreach ná dhá thrian aon phinsin nó aon phinsean a b'iníoctha leis an bhfostaí,

(e) nach mbeidh aon phinsin do leanaí nó do chleithiúnaithe fostaí a éagfaidh roimh scor dó nó ar a bhás tar éis scor dó níos mó, san iomlán, ná leath an phinsin a shonraítear i mír (b) nó (d), de réir mar a bheidh,

(f) nach féidir aon phinsean a ghéilleadh, a iomalartú ná a shannadh, go hiomlán ná go páirteach, ach amháin a mhéid a cheadaíonn an scéim d'fhostaí ar scor dó, trína phinsean a iomalartú, cnapshuim nó cnapshuimeanna a fháil nach mó san iomlán ná trí ochtódú a luach saothair deiridh in aghaidh gach bliana seirbhíse suas go dtí 40 ar a mhéid,

(g) nach bhfuil aon sochair eile iníoctha faoin scéim.

(4) Féadfaidh na Coimisinéirí, más cuí leo, ag féachaint d'fhíorais cáis ar leith, agus faoi réir cibé coinníollacha, más aon choinníollacha iad, is cuí leo a chur ag gabháil leis an gceadú scéim sochar scoir a cheadú chun críocha na Caibidle seo d'ainneoin nach gcomhlíonann sí ceann nó níos mó ná ceann de na coinníollacha forordaithe. Féadfaidh na Coimisinéirí, go háirithe, scéim a cheadú de bhua an fho-ailt seo—

(a) a sháraíonn na teorainneacha a forchuireadh leis na coinníollacha forordaithe maidir le sochar i leith seirbhíse is lú ná daichead bliain, nó

(b) a cheadaíonn go mbeidh sochair iníoctha ar scor laistigh de dheich mbliana ón aois sonraithe nó ar bheith éagumasaithe roimhe sin, nó

(c) a fhorálann go ndéanfar, i dteagmhais áirithe, ranníocaí na bhfostaithe a thabhairt ar ais agus go n-íocfar ús (más aon ús é) ar na rannaíocaí, nó

(d) a bhaineann le trádáil nó le gnóthas nach seoltar ach go páirteach sa Stát agus sin ag duine nach gcónaíonn sa Stát.

Ag feidhmiú an fho-ailt seo dóibh maidir le scéim láithreach feidhmeoidh na Coimisinéirí a rogha, sna cásanna ina ndealraítear dóibh gur cuí sin—

(i) chun go gcaomhnófar sochair a tuilleadh nó cearta a d'éirigh as an tseirbhís roimh an gceadú faoin gCaibidil seo nó roimh thosach feidhme alt 18, cibé acu is túisce, agus

(ii) chun go gcaomhnófar aon chearta chun sochar báis-satseirbhís a tugadh le rialacha de chuid na scéime a bhí i bhfeidhm an 19ú lá d'Aibreán, 1972.

(5) Más é tuairim na gCoimisinéirí ó na fíorais maidir le haon scéim nó lena riaradh nach ceart dóibh feasta leanúint den scéim a cheadú féadfaidh siad tráth ar bith le fógra i scríbhinn don riarthóir a gecadú a tharraingt siar ar cibé foras agus ó cibé dáta a shonrófar san fhógra.

(6) I gcás athrú a bheith déanta ar scéim sochar scoir, ní bheidh feidhm tar éis dáta an athraithe ag aon cheadú a tugadh maidir leis an scéim roimh an athrú mura mbeidh an t-athrú ceadaithe ag na Coimisinéirí.

(7) Chun a chinntiú cibé acu a chomhlíonann scéim sochar scoir na coinníollacha ceadaithe nó a leanann sí dá gcomhlíonadh, a mhéid a bhaineann an scéim le haicme nó le cineál áirithe fostaithe, breithneofar an scéim sin in éineacht le haon scéim nó scéimeanna sochar scoir eile a bhaineann le fostaithe den aicme nó den chineál sin, agus, má bhíonn na coinníollacha sin comhlíonta i gcás an dá scéim sin nó i gcás na scéimeanna sin go léir le chéile, measfar iad a bheith comhlíonta i gcás gach scéim ar leith acu ach taobh amuigh de sin ní mheasfar na coinníollacha sin a bheith comhlíonta i gcás ceann ar bith acu.

(8) Ní thabharfar aon cheadú maidir le haon tréimhse roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1972.

Scéimeanna ceadaithe áirithe: díolúine agus faoiseamh.

16. —(1) Tá éifeacht ag an alt seo—

(a) maidir le haon scéim cheadaithe a dtaispeántar chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur faoi iontaobhais do-chúlghairthe a bunaíodh í, nó

(b) maidir le haon scéim cheadaithe eile a n-ordóidh na Coimisinéirí, ag féachaint dóibh d'aon imthosca ar leith, go mbeidh feidhm ag an alt seo maidir léi,

agus gairfear “scéim cheadaithe dhíolmhaithe” sa Chaibidil seo d'aon scéim atá faoi réim mhír (a) nó mhír (b) de thuras na huaire.

(2) Lamhálfar díolúine ó cháin ioncaim, ar éileamh chuige sin a bheith déanta, i leith ioncam ó infheistíochtaí nó ó thaiscí scéime, más ioncam é, nó a mhéid a bheidh na Coimisinéirí sásta gur ioncam é, ó infheistíochtaí nó ó thaiscí a shealbhaítear chun críocha na scéime.

(3) Lamhálfar díolúine ó cháin ioncaim, ar éileamh chuige sin a bheith déanta, i leith coimisiún frithgheallta má chuirtear na coimisiúin frithgheallta chun feidhme, nó a mhéid a bheidh na Coimisinéirí sásta go gcuirfear chun feidhme iad, chun críocha na scéime, agus a mbeadh, mura mbeadh an fo-alt seo, cáin inmhuirir ina leith ar iontaobhaithe na scéime faoi Chás IV de Sceideal D.

(4) Aon suim a bheidh íoctha ag fostóir ar mhodh ranníoca faoin scéim, lamhálfar, chun críocha Chás I nó Chás II de Sceideal D agus forálacha alt 214 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a bhaineann le costais bainistí, í a asbhaint mar chostas nó mar chostas bainistí a tabhaíodh sa bhliain inar íocadh an tsuim:

Ar choinníoll—

(a) nach mó méid na ranníocaí fostóra is féidir a asbhaint amhlaidh ná an méid a ranníoc sé faoin scéim i leith fostaithe i dtrádáil nó i ngnóthas a bhfuil cáin ioncaim inmheasúnaithe ar an bhfostóir i leith na mbrabús aisti nó as,

(b) go measfar, chun críocha an fho-ailt seo, maidir le suim nár íocadh ar mhodh gnáth-ranníoca bhliantúil, de réir mar a ordóidh na Coimisinéirí, gur costas í a tabhaíodh sa bhliain inar íocadh an tsuim, nó gur costas í is féidir a chur i leith cibé líon blianta is cuí leis na Coimisinéirí.

(5) (a) Aon ghnáth-ranníoc bliantúil a d'íoc fostaí faoin scéim ceadófar, nuair a bheidh cáin á measúnú faoi Sceideal E, í a asbhaint mar chostas a tabhaíodh sa bhliain inar íocadh an ranníoc.

(b) Aon ranníoc nach gnáth-ranníoc bliantúil a d'íoc nó a d'iompair fostaí faoin scéim, féadfar, de réir mar is cuí leis na Coimisinéirí—

(i) a mheas, maidir leis an mbliain inar íocadh é, gur gnáth-ranníoc bliantúil é a íocadh sa bhliain sin, nó

(ii) é a chionroinnt ar cibé blianta a ordóidh na Coimisinéirí agus measfar, maidir le méid an ranníoca a chuirfear mar sin i leith aon bhliana, gur gnáth ranníoc bliantúil é a íocadh sa bhliain sin.

(c) Ní bheidh méid comhiomlán aon ranníocaí (gnáth ranníocaí bliantúla nó ranníocaí a measfar gur gnáthranníocaí bliantúla iad) a cheadófar a asbhaint in aon bhliain níos mó ná 15 faoin gcéad den luach saothar don bhliain sin maidir leis an oifig nó leis an bhfostaíocht ar ina leith a íoctar na ranníocaí.

(6) Ní thabharfar faoiseamh faoi alt 143 nó 151 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , i leith aon íocaíocht ar féidir liúntas a lamháil ina leith faoi fho-alt (5).

(7) Níl éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le hioncam a éireoidh nó le ranníocaí a íocadh tráth inar scéim cheadaithe dhíolmhaithe an scéim.

Scéimeanna reachtúla áirithe: díolúine agus faoiseamb.

17. —(1) Tá éifeacht ag an alt seo maidir le haon scéim reachtúil arna bunú faoi reacht poiblí.

(2) (a) Aon ghnáth-ranníoc bliantúil a d'íoc aon oifigeach nó aon fhostaí faoin scéim, lamhálfar, nuair a bheidh cáin á measúnú faoi Sceideal E, é a asbhaint mar chostas a tabhaíodh sa bhliain inar íocadh an ranníoc.

(b) Aon ranníoc, nach gnáth-ranníoc bliantúil, a d'íoc nó a d'iompar aon oifigeach nó aon fhostaí faoin scéim, féadfar, de réir mar is rogha leis na Coimisinéirí—

(i) a mheas, maidir leis an mbliain inar íocadh é, gur gnáth-ranníoc bliantúil é a íocadh sa bhliain sin, nó

(ii) é a chionroinnt ar cibé blianta a ordóidh na Coimisinéirí agus measfar, maidir le méid an ranníoca a chuirfear mar sin i leith aon bhliana, gur gnáth-ranníoc bliantúil é a íocadh sa bhliain sin.

(c) Ní bheidh méid comhiomlán aon ranníocaí (gnáth-ranníocaí bliantúla nó ranníocaí a measfar gur gnáth-ranníocaí bliantúla iad) a cheadófar a asbhaint in aon bhliain níos mó ná 15 faoin gcéad den luach saothair don bhliain áirithe sin maidir leis an oifig nó leis an bhfostaíocht ar ina leith a íoctar na ranníocaí.

(3) Ní thabharfar faoiseamh faoi alt 143 nó 151 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , i leith aon íocaíocht ar féidir liúntas a lamháil ina leith faoi fho-alt (2).

(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1973.

Muirear i leith cánach maidir le sochair iomchuí áirithe a sholáthrófar d'fhostaithe.

18. —(1) Faoi réir forálacha na Caibidle seo, i gcás, de bhun scéim sochar scoir, go n-íocfaidh an fostóir, bliain mheasúnachta ar bith, suim d'fhonn aon sochair iomchuí a sholáthar le haghaidh aon fhostaí de chuid an fhostóra sin, ansin (cibé acu atá nó nach bhfuil faibhriú na sochar sin ag brath ar aon teagmhas)—

(a) maidir leis an tsuim a íocadh, mura bhfuil sí inmhuirir thairis sin i leith cánach ioncaim mar ioncam leis an bhfostaí, measfar, chun gach críche de chríocha na nAchtanna Cánach Ioncaim, gur ioncam leis an bhfostaí sin don bhliain mheasúnachta sin í, agus go bhfuil sí inmheasúnaithe i leith cánach faoi Sceideal E, agus

(b) i gcás gur faoi árachas nó conradh den chineál atá luaite in alt 143 nó 151 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a dhéantar an íocaíocht, tabharfar faoiseamh don fhostaí sin, mura mbeidh faoiseamh inlamháilte thairis sin, faoin alt sin 143 nó 151 i leith na híocaíochta a mhéid, más aon mhéid é, a bheadh an faoiseamh sin inlamháilte dó dá mba eisean a dhéanfadh an íocaíocht agus dá mba leis-sean a dhéanfaí an t-árachas nó an conradh faoina ndéantar an íocaíocht.

(2) Faoi réir forálacha na Caibidle seo, i gcás—

(a) nach é atá sna himthosca ina bhfuil aon sochair iomchuí faoi scéim sochar scoir le faibhriú imthosca de chineál a thabharfaidh go mbeidh na sochair inmheasúnaithe i leith cánach ioncaim mar dhíolaíochtaí de chuid an fhostaí a bhfuil na sochair iníoctha ina leith, agus

(b) nach bhfuil soláthar na sochar sin urraithe, nó lán-urraithe, tríd an bhfostóir d'íoc suimeanna chun na sochair sin a sholáthar,

ansin (cibé acu atá nó nach bhfuil faibhriú na sochar ag brath ar aon teagmhas), measfar chun gach críche de chríocha na nAchtanna Cánach Ioncaim gur ioncam leis an bhfostaí don bhliain nó do na blianta measúnachta a shonraítear i bhfo-alt (3) agus is inmheasúnaithe i leith cánach ioncaim faoi Sceideal E suim is comhionann leis an gcostas, arna mheas de réir an fho-ailt sin (3), a bhaineann le hurrú an tsoláthair ag tríú duine le haghaidh na sochar no, de réir mar a bheidh, le haghaidh na sochar a mhéid nach bhfuil siad urraithe cheana féin trí na suimeanna sin a luaitear i bhfo-alt (1) a íoc.

(3) Déanfar an costas dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a mheas—

(a) mar shuim bhliantúil is iníoctha i ngach bliain mheasúnachta a mbeidh, lena linn, an scéim atá i gceist i ngníomh nó an fostaí ag fónamh, suas go dtí an bhliain mheasúnachta, agus an bhliain sin a áireamh, ina bhfaibhreoidh na sochair nó ina mbeidh deireadh le haon dóchúlacht go bhfaibhreoidh siad choíche, nó

(b) mar shuim aonair is iníoctha sa bhliain mheasúnachta ar lá di an dáta a fuair an fostaí na cearta chun na sochar iomchuí, nó an dáta a fuair sé an ceart chun aon mhéadaithe ar na sochair iomchuí,

cibé acu is oiriúnaí in imthosca an cháis.

(4) I gcás go n-íocfaidh an fostóir aon suim mar a luaitear i bhfo-alt (1) i leith níos mó ná fostaí amháin, déanfar, chun críche an fho-ailt sin, an tsuim a íocadh amhlaidh a chionroinnt ar na fostaithe sin faoi threoir na suimeanna éagsúla nárbh fholáir a íoc chun na sochair ar leithligh a urrú a bheadh le soláthar dóibh faoi seach, agus measfar, chun na críche sin, an chuid den tsuim a cionroinneadh ar gach duine díobh a bheith íoctha ar leithligh i leith an duine sin díobh.

(5) Aon tagairt san alt seo do sholáthar sochar iomchuí le haghaidh fostaí folaíonn sí tagairt do sholáthar sochar is iníoctha le banchéile nó le baintreach, le leanaí, le cleithiúnaithe nó le hionadaithe pearsanta an fhostaí sin.

(6) Leasaítear leis seo alt 2 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(cc) aon íocaíocht is inmhuirir i leith cánach faoi Sceideal E de bhua alt 18 den Acht Airgeadais, 1972 ;”.

(7) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) maidir le scéim a thiocfaidh chun bheith ann tráth ar bith ar an 6ú lá d'Aibreán, 1974, nó tar éis an lae sin, ach roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1980, nó a thiocfaidh nó a tháinig chun bheith ann roimh an 6ú lá sin d'Aibreán, 1974, agus is ábhar d'athrú (seachas athrú ar dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim gur athrú é nach mbaineann le hábhar) tráth tar éis an dáta sin ach roimh an 6ú lá sin d'Aibreán, 1980, an tráth sin, agus

(b) maidir le haon scéim eile, an 6ú lá sin d'Aibreán, 1980.

Eisceachtaí ó mhuirear i leith cánach faoi alt 18.

19. —(1) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) ná ag fo-alt (2) d'alt 18 i gcás gurb é atá sa scéim sochar scoir atá i gceist—

(a) scéim cheadaithe, nó

(b) scéim reachtúil, nó

(c) scéim a bhunaigh Rialtas lasmuigh den Stát chun sochar a chuid fostaithe nó go príomha chun sochar a chuid fostaithe.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) ná ag fo-alt (2) d'alt 18 maidir le haon bhliain mheasúnachta ina dtarlaíonn, taobh amuigh de na fo-ailt sin, nach mbeidh an fostaí inmheasúnaithe, faoi fhorálacha na nAchtanna Cánach Ioncaim, i leith cánach ioncaim maidir le díolaíochtaí a fhostaíochta nó go mbeidh sé inmheasúnaithe amhlaidh maidir leo sin ar fhoras an mhéid a fuair sé sa Stát.

(3) I gcás, maidir le haon sochair iomchuí a sholáthar d'fhostaí, gur measadh suim a bheith ina hioncam dá chuid de bhua fho-alt (1) nó fho-alt (2) d'alt 18, agus go gcruthóidh an fostaí ina dhiaidh sin chun sástacht na gCoimisinéirí nach ndearnadh aon íocaíocht i leith nó in ionad na sochar agus go bhfuil teagmhas éigin tarlaithe nach ndéanfar dá bhíthin aon íocaíocht den sórt sin, agus go ndéanfaidh sé iarratas ar fhaoiseamh faoin bhfo-alt seo laistigh de shé bliana ón tráth a tharla an teagmhas sin, tabharfaidh na Coimisinéirí faoiseamh i leith cánach ar an tsuim sin trí aisíoc nó ar shlí eile de réir mar is cuí; agus má shásaíonn an fostaí na Coimisinéirí mar a dúradh roimhe seo maidir le cuid áirithe ar leith de na sochair, ach ní maidir leo go léir, féadfaidh na Coimisinéirí cibé faoiseamh a thabhairt is dóigh leo a bheith cóir réasúnach.

Pinsin a mhuirearú i leith cánach faoi Sceideal E.

20. —(1) Faoi réir fho-alt (2), muirearófar cáin faoi Sceideal E ar gach pinsean a íoctar faoi aon scéim a bheidh ceadaithe nó á breithniú lena ceadú faoin gCaibidil seo agus beidh feidhm dá réir sin ag Caibidil IV de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(2) Maidir le haon scéim atá ceadaithe nó á breithniú lena ceadú faoin gCaibidil seo, féadfaidh na Coimisinéirí a ordú go ndéanfar, go dtí cibé dáta a shonróidh siad, pinsin faoin scéim a mhuirearú i leith cánach mar íocaíochtaí bliantúla faoi Chás III de Sceideal D, agus beidh cáin inasbhainte dá réir sin faoi Chuid XXVII den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

Muirearú i leith cánach ar ranníocaí fostaí a aisíoctar.

21. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, muirearófar cáin faoin alt seo ar aon aisíoc a tugadh d'fhostaí i rith a shaoil ar aon ranníocaí (lena n-áirítear ús ar ranníocaí, más ann) más amhlaidh a dhéanfar an íocaíocht—

(a) faoi scéim atá nó a bhí tráth ar bith ina scéim cheadaithe dhíolmhaithe, nó

(b) faoi scéim reachtúil arna bunú faoi reacht poiblí.

(2) I gcás aon íocaíocht a bheith inmhuirir i leith cánach faoin alt seo, déanfar cáin ioncaim a mhuirearú ar riarthóir na scéime faoi Chás IV de Sceideal D, agus faoi réir fho-alt (3), is é ráta na cánach 10 faoin gcéad.

(3) (a) Féadfaidh an tAire Airgeadais an ráta cánach faoi fho-alt (2) a mhéadú nó a laghdú ó am go ham le hordú.

(b) Déanfar gach ordú faoi mhír (a) a leagan faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is feidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den lá agus fiche a shuífidh Dáil Éireann tar éis an t-ordú a leagan faoina bráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú sin.

(4) Is ar an tsuim a íocadh a mhuirearófar an cháin nó, má cheadaíonn rialacha na scéime iomchuí dá riarthóir an cháin a asbhaint roimh an íocaíocht, is ar an tsuim sular asbhaineadh an cháin a mhuirearófar í, agus ní áireofar mar ioncam chun aon chríche eile de chríocha na nAchtanna Cánach Ioncaim an tsuim is inmhuirir amhlaidh i leith cánach.

(5) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) (a) maidir le ranníoc a dhéanfar tar éis don scéim scor de bheith ina scéim cheadaithe dhíolmhaithe (mura dtiocfaidh sí arís chun bheith ina scéim cheadaithe dhíolmhaithe).

(b) Ní bhainfidh fo-alt (1) (b) le haon íocaíocht a rinneadh nó a dhéanfar roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1973.

(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás gur lasmuigh den Stát a rinneadh fostaíocht an fhostaí.

(7) San alt seo agus in alt 22, maidir le scéim reachtúil, folaíonn “fostaí” oifigeach.

Muirearú i leith cánach: an pinsean iomlán a iomalartú in imthosca speisialta.

22. —(1) I gcás go mbeidh—

(a) i scéim atá nó a bhí tráth ar bith ina scéim cheadaithe, nó

(b) i scéim reachtúil a bunaíodh faoi reacht poiblí,

riail a cheadaíonn, in imthosca speisialta, íocaíocht mar iomalairt ar phinsean iomlán fostaí agus go ndéanfar aon phinsean a iomalartú, go hiomlán nó go neamhiomlán, faoin riail, muirearófar cáin ar an méid ar mó an tsuim a bheidh le fáil ná—

(i) an tsuim is mó a bheadh le fáil mar iomalairt ar aon chuid den phinsean dá mba go raibh riail sa scéim á fhoráil nár cheart gur mhó luach comhiomlán na sochar iomchuí a b'iníoctha le fostai ar scor dó nó dá éis sin, gan aon phinsean a áireamh nach raibh in-iomalairte, ná trí ochtódú a luach saothair deiridh in aghaidh gach bliana seirbhíse suas go dtí 40 ar a mhéid, nó

(ii) an tsuim is mó a bheadh le fáil mar iomalairt ar aon chuid den phinsean faoi aon riail de chuid na scéime ag údarú iomalairt chuid den phinsean (ach ní é go léir) nó a bheadh le fáil amhlaidh mura mbeadh na himthosca sin,

cibé acu a thabharfaidh an méid is lú is inmhuirir i leith cánach.

(2) I gcás aon suim a bheith inmhuirir i leith cánach faoin alt seo, muirearófar cáin i leith na suime sin ar riarthóir na scéime i leith cánach faoi Chás IV de Sceideal D, agus beidh feidhm ag fo-ailt (2), (3) agus (4) d'alt 21 mar atá feidhm acu maidir le cáin is inmhuirir faoin alt sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás gur lasmuigh den Stát a rinneadh fostaíocht an fhostaí.

(4) Nuair a bheidh fomhír (i) nó (ii) d'fho-alt (1) á feidhmiú—

(a) cuirfear na nithe céanna san áireamh, lena n-áirítear forálacha aon Scéime iomchuí eile, a chuirfeadh na Coimisinéirí san áireamh ag feidhmiú alt 15 dóibh, agus

(b) i gcás go bhfuil scortha ag an scéim de bheith ina scéim cheadaithe, ní chuirfear san áireamh ach rialacha na Scéime ar dháta an scoir.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) (b) maidir le haon íocaíocht a rinneadh nó a dhéanfar roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1973.

Muirearú i leith cánach: aisíocaíochtaí leis an bhfostóir.

23. —(1) I gcás go ndéanfar aon íocaíocht le fostóir nó go dtiocfaidh sí chun bheith dlite dó as cistí atá nó a bhí á sealbhú chun críocha scéime atá nó a bhí aon tráth ina scéim cheadaithe dhíolmhaithe, ansin—

(a) más le trádáil nó gairm a sheolann an fostóir a bhaineann an scéim, déileálfar leis an íocaíocht chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim mar fháltas ón trádáil nó ón ngairm sin is infhaighte nuair a bhíonn an íocaíocht dlite nó ar an lá deiridh ar a seolann an fostóir an trádáil nó an ghairm, cibé acu is túisce,

(b) más rud é nach le trádáil ná le gairm den sórt sin a bhaineann an scéim, muirearófar cáin ar an bhfostóir i leith méid na híocaíochta faoi Chás IV de Sceideal D, ach ní dhéanfar sin ach i gcoibhneas lena mhéid is ionann an íocaíocht agus ranníocaí ón bhfostóir faoin scéim a b'inlamháilte mar asbhaintí chun críocha cánach.

(2) Ní bhainfidh an t-alt seo le híocaíocht a bhí dlite sular tháinig an scéim chun bheith ina scéim cheadaithe dhíolmhaithe.

(3) Folaíonn tagairtí sa scéim seo d'aon íocaiocht tagairtí d'aon aistriú sócmhainní nó d'aistriú eile airgeadluacha.

Leasú ar scéimeanna.

24. —(1) Baineann an t-alt seo le haon leasú ar scéim sochar scoir a bheartaítear i ndáil le hiarratas ar cheadú na gCoimisinéirí chun críocha na Caibidle seo is leasú atá riachtanach chun a chinntiú go dtabharfar ceadú amhlaidh, nó atá ceaptha chun na sochair faoin scéim a mhéadú suas go dtí na teorainneacha is oiriúnach i scéim dá n-iarrtar ceadú.

(2) Ní bheidh foráil, cibé slí ina sonrófar í, atá ceaptha chun bac a chur le haon leasú ar scéim a rachadh chun dochair dá ceadú faoi alt 222 nó 229 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ina cosc ar aon leasú lena mbaineann an t-alt seo.

(3) I gcás scéim nach bhfuil aon chumhacht leasaithe inti, féadfaidh riarathóir na scéime, le toiliú comhaltaí uile na scéime agus an fhostóra (nó gach duine de na fostóirí) aon leasú lena mbaineann an t-alt seo a dhéanamh sa scéim.

Faoiseamh i leith íocaíochtaí áirithe.

25. —(1) Leasaítear leis seo, le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1968, alt 223 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “ar éag dóibh, lena n-ionadaithe pearsanta dlíthiúla, lena mbaintreacha, lena leanaí nó lena gcleithiúnaithe” a chur in ionad “lena n-ionadaithe pearsanta dlíthiúla ar éag dóibh” i bhfo-alt (1).

(2) I gcás go ndearnadh nó go ndéanfar, an 6ú lá d'Aibreán, 1968, nó dá éis, ranníoc nach gnáth-ranníoc bliantúil a íoc faoi aon scéim a bhfuil éifeacht maidir léi ag alt 223 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , arna leasú le fo-alt (1), féadfar faoiseamh a thabhairt i leith na híocaíochta de réir forálacha alt 17 (2).

(3) I gcás go ndearnadh nó go ndéanfar, an 6ú lá d'Aibreán, 1968, nó dá éis, ranníoc nach gnáth-ranníoc bliantúil a íoc le ciste nó le scéim atá ceadaithe faoi alt 222 nó 229 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , féadfar faoiseamh a thabhairt i leith na híocaíochta de réir forálacha alt 16 (5).

CUID II

Dleachtanna Báis

Athrú ar na rátaí dleachta eastáit.

26. —I gcás daoine a éagfaidh an 19ú lá d'Aibreán, 1972, nó dá éis, is é an scála rátaí dleachta eastáit an scála rátaí atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus beidh éifeacht an scála sin aige, in ionad an scála atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1971 , agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Forálacha is iarmhairt ar athruithe ar na rátaí dleachta eastáit.

1961, Uimh. 23 .

1931, Uimh. 31 .

1960, Uimh. 19 .

27. —(1) Leasaítear leis seo alt 26 (1) den Acht Airgeadais, 1961 , trí “seacht míle cúig chéad punt” a chur in ionad “cúig mhíle punt”.

(2) Leasaítear leis seo alt 29 den Acht Airgid, 1931 , trí “seacht míle cúig chéad punt” a chur in ionad “cúig mhíle punt” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1960 ).

(3) I gcás inar mó ná seacht míle cúig chéad punt luach glan na maoine, réadach agus pearsanta, ar iníoctha dleacht eastáit ina leith, gan maoin a áireamh a socraíodh ar shlí seachas le huacht an éagaigh, ní bheidh méid na dleachta leagáide agus comharbais is iníoctha i leith na maoine sin níos mó ná an bhreis atá ag luach glan na maoine arna mheas chun críche dleachta eastáit ar sheacht míle cúig chéad punt.

(4) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach i leith daoine a éagfaidh an 19ú lá d'Aibreán, 1972, nó dá éis, agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Leasú ar alt 24 den Acht Airgeadais, 1965 .

1965, Uimh. 22 .

28. —I gcás daoine a éagfaidh an 19ú lá d'Aibreán, 1972, nó dá éis, leasaítear leis seo alt 24 (1) den Acht Airgeadais, 1965

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d) (i):

“(d) (i) I gcás nach mó ná £7,500 luach comhiomlán na sochar báis uile is iníoctha ar bhás le baintreach nó le leanaí cleithiúnacha, nó chun sochair do bhaintreach nó do leanaí cleithiúnacha, an éagaigh, beidh na sochair is iníoctha amhlaidh díolmhaithe ó dhleacht eastáit.”,

agus

(b) trí “£7,500” a chur in ionad “£5,000” sa dá áit ina bhfuil sé i mír (d) (ii),

agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Laghdu ar dhleacht eastáit.

29. —(1) Leasaítear leis seo alt 45 den Acht Airgeadais, 1969 , trí “£2,000” a chur in ionad “£1,500” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1971 ) agus trí “£1,000” a chur in ionad “£750” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1971 , a dúradh) gach áit a bhfuil siad faoi seach i bhfo-ailt (2), (3), (4) agus (5).

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le sochair (de réir brí an ailt sin 45) a fhaibhreoidh an 19ú lá d'Aibreán, 1972, nó dá éis, agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Leasú ar alt 7 den Finance Act, 1894.

1894, c. 30.

30. —(1) Leasaítear leis seo alt 7 (2) den Finance Act, 1894, tríd an bhfocal “personal” a scriosadh sa dá áit a bhfuil sé.

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin i gcásanna inar tar éis an tAcht seo a rith a éagfaidh an t-éagach.

Leasú ar alt 33 den Finance (1909-10) Act, 1910.

1910, c. 8.

31. —Leasaítear leis seo alt 33 den Finance (1909-10) Act, 1910, trí “fifty thousand” a chur in ionad “five hundred” sa choinníoll a ghabhann le fo-alt (4).

Iontaobhais roghnacha.

1940, Uimh. 14 .

32. —(1) San alt seo—

tá le “éagach” an bhrí a shonraítear i bhfo-alt (2) den alt seo;

folaíonn “íocaíocht”, maidir le héagach, aon diúscaint mhaoine i bhfabhar an éagaigh nó i bhfabhar aon duine eile thar ceann nó chun sochair an éagaigh nó a bhfuair an t-éagach sochar go díreach nó go neamhdhíreach dá thoradh agus folaíonn sé freisin fritháireamh nó scaoileadh oibleagáide;

ciallaíonn “tréimhse iomchuí”, maidir le héagach, an tréimhse cúig bliana dar críoch tráth a bháis nó an tréimhse ó thosach an iontaobhais anuas go dtí dáta a bháis, cibé acu is giorra;

ciallaíonn “margadh-luach” an praghas a gheofaí, i dtuairim na gCoimisinéírí Ioncaim, ar an maoin lena mbaineann fo-alt (6) den alt seo dá ndíolfaí ar an margadh oscailte í tráth báis an éagaigh;

folaíonn “iontaobhaí” aon duine, cibé acu atá nó nach bhfuil an mhaoin is ábhar don iontaobhas dílsithe dó nó nach bhfuil, a fheidhmíonn cumhacht nó a bhfuil rogha aige cumhacht a fheidhmiú nó cinneadh a dhéanamh maidir le cineál nó le méid íocaíochta faoi iontaobhas den saghas dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo nó maidir le haon ní a bhaineann le híocaíocht den sórt sin.

(2) I gcás—

(a) go bhfuil, nó go raibh tráth ar bith, maoin dílsithe d'iontaobhaí ar iontaobhais faoinar féidir, de rogha an iontaobhaí, ioncaim nó caipiteal nó cuid d'ioncam nó de chaipiteal na maoine—

(i) a íoc le haon duine, nó a chur chun feidhme chun sochair aon duine, nó

(ii) a íoc le haon duine nó níos mó de líon nó d'aicme daoine a chinnfidh an t-iontaobhaí dá rogha féin, nó a chur chun feidhme chun sochair aon duine den sórt sin,

le hiontaobhas nó le cumhacht chun ioncam a charnadh nó gan an t-iontaobhas nó an chumhacht sin, agus

(b) (i) go n-éagfaidh an duine sin nó aon duine nó níos mó de na daoine sin, nó,

(ii) má tá nó má bhí comhlacht corpraithe ina ábhar don iontaobhas, go n-éagfaidh duine ba chomhalta, stiúrthóir nó fostaí de chuid an chomhlachta sin,

tar éis dáta an Achta seo a rith,

measfar, maidir le haon duine a éagfaidh amhlaidh agus a fuair tráth ar bith i rith na tréimhse iomchuí íocaíocht go díreach nó go neamhdhíreach as an maoin nó as ioncam na maoine (dá ngairtear an t-éagach san alt seo), chun críocha uile dleachta eastáit, go raibh leas aige, a scoir ar éag dó, sa mhaoin, agus measfar gur leas i seilbh a bhí sa leas sin.

(3) Measfar gurb é a bheidh sa leas éagaigh lena mbaineann fo-alt (2) den alt seo blianacht is ionann agus meánmhéid bliantúil chomhiomlán na n-íocaíochtaí go léir a rinneadh as ioncam nó as caipiteal na maoine iontaobhais leis an éagach i rith na tréimhse iomchuí nó a fuair sé nó a shealbhaigh sé i rith na tréimhse sin nó a rinneadh le haon duine eile nó a fuair nó a dhiúscair aon duine eile thar a cheann i rith na tréimhse sin, agus measfar gur íocadh an bhlianacht gach bliain i rith na tréimhse iomchuí agus measfar an mhaoin nó cion den mhaoin a bheadh ag teastáil chun an bhlianacht a sholáthar a bheith curtha do leataobh agus coinnithe faoi chomhair na blianachta i rith na tréimhse iomchuí :

Ar choinníoll nach n-áireofar íocaíocht as caipiteal na maoine mar íocaíocht chun críocha an fho-ailt seo ach amháin sa chás ina bhfuil iontaobhas nó cumhacht ann chun ioncam a charnadh mar bhreis leis an maoin agus nach n-áireofar ansin féin é ach amháin a mhéid nach mó an íocaíocht ná an mhéid ioncaim a carnadh anuas go dtí dáta na híocaíochta sin.

(4) Is é luach an tsochair a fhaibhreoidh nó a éireoidh as leas an éagaigh do scor luach príomhshuime na maoine nó an chiona den mhaoin a mheasfar a bheith curtha do leataobh agus coinnithe faoi chomhair na blianachta.

(5) I gcás maoin d'aistriú ar bhás an éagaigh toisc nár shlánaigh sé aois áirithe nó i gcás duine do theacht i dteideal maoine toisc nár shlánaigh an t-éagach aois áirithe, measfar leas an éagaigh do scor ar a bhás agus measfar gur leas i seilbh sa mhaoin a bhí ina leas sin:

Ar choinníoll, i gcás go sealbhaíonn an t-iontaobhaí an mhaoin ar iontaobhas do leanaí mionaoiseacha ach sin faoi réir a leasanna nó leas aon duine acu a bheith dídhílsithe nó díothaithe toisc nár shlánaigh seisean nó siadsan lánaois, nach mbeidh dleacht eastáit iníoctha faoin bhfo-alt seo ar aon leanbh den sórt sin d'éag ina mhionaoiseach seachas an duine deiridh de na leanaí sin a éagfaidh gan lánaois a shlánú.

(6) Má tharla tráth ar bith i rith na tréimhse iomchuí go raibh an t-éagach ag áitiú nó ag sealbhú talún nó airnéisí faoi réir an iontaobhais, beidh éifeacht ag an bhforáil seo a leanas chun méid na blianachta dá dtagraítear i bhfo-alt (3) den alt seo a chinneadh.

In aghaidh gach bliain nó cuid de bhliain a raibh an t-éagach lena linn ina aonábhar don iontaobhas in áitíocht nó i seilbh, measfar gurb é a bhí san áitíocht nó sa tseilbh íocaíocht ioncaim de réir ráta bhliantúil sé faoin gcéad de mhargadh-luach na talún nó na n-airnéisí (cibé acu é) ar dháta foirceanta na háitíochta nó na seilbhe.

In aghaidh gach bliain nó cuid de bhliain a raibh lena linn ábhair éagsúla don iontaobhas lena n-áirítear an t-éagach in áitíocht nó i seilbh, measfar gurb é a bhí in áitíocht nó i seilbh an éagaigh íocaíocht ioncaim de réir ráta bhliantúil sé (arna roinnt ar líon na bpearsana is ábhair don iontaobhas agus lánaois acu lena n-áirítear an t-éagach) faoin gcéad den mhargadh-luach sin.

(7) Beidh an dleacht eastáit is iníoctha ar bhás an éagaigh de bhua an ailt seo ina céadmhuirear ar an maoin a bheidh san iontaobhas tráth ar bith le linn na tréimhse iomchuí agus beidh feidhm maidir leis an maoin sin ag forálacha alt 8 (4) den Finance Act, 1894, sa tslí chéanna ina bhfuil feidhm acu maidir leis an maoin dá dtagraítear san alt sin.

(8) Measfar, chun críocha alt 24 den Acht Airgeadais, 1940 , maidir leis an socraitheoir nó leis an duine arbh é féin foinse airgeadais na maoine is damhna don iontaobhas, gurb é an diúscróir é maidir leis an iontaobhas.

(9) Maidir le maoin a meastar leis an alt seo leas a bheith ar marthain inti, beidh éifeacht ag alt (2) (1) (b) den Finance Act, 1894, amhail is dá bhfágfaí na focail “holder of an office, or” ar lár.

(10) I gcás—

(a) go bhféadfaidh an t-iontaobhaí teacht chun bheith cuntasach i leith dleachta eastáit de bhua an ailt seo, agus

(b) go mbeartaítear go scoirfidh an mhaoin nó aon chuid di de bheith faoi réir an iontaobhais,

ansin, má fhaigheann an t-iontaobhaí ó na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú ar an tsuim ar féidir, i dtuairim na gCoimisinéirí Ioncaim, a mheas go cuí gurb í suim ionchasach aon dleachta í is iníoctha de bhua an ailt seo, agus go dtabharfaidh sé do na Coimisinéirí Ioncaim an t-eolas agus an fhianaise go léir a bheidh ag teastáil ó na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil leis an iarratas ar an deimhniú, ní bheidh sé cuntasach mar iontaobhaí sa dleacht lena mbaineann an deimhniú i suim is mó ná an tsuim a dheimhnítear.

Achomhairc i gcásanna áirithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc i gcoinne luacháil maoine le haghaidh dleachta eastáit.

1935, Uimh. 38 .

33. —(1) San alt seo—

folaíonn “cuntas” mionnscríbhinn;

ciallaíonn “maoin inmheasúnaithe” aon stoic, scaireanna nó urrúis eile nach ndéileáiltear iontu ar stocmhargadh agus folaíonn sé an sochar a fhaibhríonn trí leas do scor faoi alt 20 (4) den Acht Airgeadais, 1965 ;

tá le “duine cuntasach” an bhrí a shanntar dó le fo-alt (2) den alt seo;

ciallaíonn “Coimisinéirí Achomhairc” na daoine a cheaptar de réir alt 156 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , chun bheith ina gCoimisinéirí Achomhairc chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim;

ciallaíonn “achomharcóir” duine a dhéanfaidh achomharc chun na gCoimisinéirí Achomhairc faoi fho-alt (3) den alt seo.

(2) Duine atá cuntasach i ndleacht eastáit a íoc i leith maoine inmheasúnaithe agus a sheachaid do na Coimisinéirí Ioncaim cuntas chun an dleacht a mheasúnú (dá ngairtear “duine cuntasach” san alt seo) féadfaidh sé, de réir forálacha an ailt seo, achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc in aghaidh chinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le luach príomhshuime na maoine inmheasúnaithe agus déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-achomharc a éisteacht agus a chinneadh agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte a gcinneadh mura gceanglófar cás a shonrú maidir leis le haghaidh tuairim na hArd-Chúirte.

(3) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim i dtaobh chinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le luach príomhshuime maoine inmheasúnaithe a sheirbheáil ar an duine cuntasach lena mbaineann agus, má bheartaíonn an duine cuntasach achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnte, tabharfaidh sé fógra faoina bhfuil beartaithe aige do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 21 lá tar éis dáta an fhógra réamhráite.

(4) (a) Faoi réir forálacha an ailt seo, beidh feidhm, le haon mhodhnuithe is gá, ag na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) tráthanna agus áiteanna a shocrú chun achomhairc a éisteacht;

(ii) fógra a thabhairt do gach duine a thug fógra achomhairc maidir leis an tráth agus an áit a socraíodh chun a achomharc a éisteacht;

(iii) achomharc a chinneadh trí chomhaontú idir an t-achomharcóir agus cigire cánach nó oifigeach eile a bheidh ceaptha chuige sin ag na Coimisinéirí Ioncaim;

(iv) achomharc a chinneadh tríd an achomharcóir do thabhairt fógra go mbeartaíonn sé gan dul ar aghaidh leis an achomharc;

(v) achomharc a éisteacht agus a chinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc, lena n-áirítear achomharc a éisteacht agus a chinneadh ag Coimisinéir Achomhairc aonair;

(vi) achomharc a chinneadh tríd an duine a thug an fógra achomhairc do mhainneachtain nó do dhiúltú freastal os comhair na gCoimisinéirí Achomhairc ag an tráth agus san áit a socraíodh;

(vii) fadú na tréimhse chun fógra achomhairc a thabhairt, agus le hachomhairc a athghlacadh ag na Coimisinéirí Achomhairc;

(viii) achomharc a athéisteacht ag breitheamh den Chúirt Chuarda agus cás a shonrú le haghaidh tuairim na hArd-Chúirte ar phointe dlí;

(ix) na nósanna imeachta le haghaidh achomhairc, maidir le hachomharc faoin alt seo amhail is dá mba é a bhí san achomharc achomharc i gcoinne measúnachta i leith cánach ioncaim.

(b) Beidh ag na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir iad do thabhairt fógra i scríbhinn chuige sin don achomharcóir laistigh de dheich lá tar éis achomharc a chinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc, an ceart céanna atá ag an achomharcóir go ndéanfaí an t-achomharc a athéisteacht ag breitheamh den Chúirt Chuarda.

(c) Is é a bheidh in athéisteacht achomhairc faoin alt seo ag breitheamh den Chúirt Chuarda athéisteacht ag breitheamh den Chúirt Chuarda ar ina chuaird atá cónaí ar an achomharcóir nó ar dhuine de na hachomharcóirí nó (i gcás comhlachta chorpraithe) atá a phríomh-áit ghnó:

Ar choinníoll—

(i) in aon chás nach bhfuil aon achomharcóir ina chónaí sa Stát nó (i gcás comhlachta chorpraithe) nach bhfuil áit ghnó aige sa Stát, nó

(ii) in aon chás ina bhfuil amhras nó díospóid maidir leis an gcuaird,

go n-athéistfear an t-achomharc ag breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh sannta do Chuaird Bhaile Átha Cliath.

(5) An ceart atá ag achomharcóir a cheangal ar na Coimisinéirí Achomhairc cás a shonrú le haghaidh tuairim na hArd-Chúirte nó achomharc a chur á athéisteacht ag breitheamh den Chúirt Chuarda ní féidir é a fheidhmiú ach amháin ar an dleacht eastáit a íoc ar an gcuntas a sheachaid sé do na Coimisinéirí Ioncaim agus déanfar an dleacht sin a ríomh ar luach príomhshuime neamhdhíospóide na maoine atá ar áireamh sa chuntas agus ar luach, arna chinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc, na maoine inmheasúnaithe:

Ar choinníoll—

(a) más rud é gur íocadh an iomarca dleachta go n-aisíocfar an barrachas le hús de réir ráta naoi faoin gcéad sa bhliain ar feadh cibé tréimhse is dóigh leis an gCúirt a bheith cóir, nó

(b) más rud é nár íocadh go leor dleachta, go mbeidh an dleacht bhreise iníoctha agus go n-áireofar gur riaráiste dleachta í.

(6) (a) I gcás go mbeidh fógra nó doiciméad eile a cheanglaítear nó a údaraítear a sheirbheáil leis an alt seo le seirbheáil ar chomhlacht corpraithe, seirbheálfar an fógra sin ar rúnaí nó ar oifigeach eile don chomhlacht corpraithe a sheachaid do na Coimisinéirí Ioncaim an cuntas a bhaineann leis an maoin inmheasúnaithe dá dtagraítear san fhógra.

(b) Aon fhógra nó doiciméad eile a cheanglaítear nó a údaraítear leis an alt seo a sheirbheáil ag na Coimisinéirí Ioncaim nó ag achomharcóir, féadfar é a sheirbheáil leis an bpost, agus—

(i) i gcás fógra nó doiciméid eile a dhíreofar chun na gCoimisinéirí Ioncaim, is go dtí Na Rúnaithe, Na Coimisinéirí Ioncaim, An Brainse Dleachta Eastáit, Baile Átha Cliath 2, a chuirfear é, agus

(ii) i gcás fógra nó doiciméid eile a dhíreofar chun an achomharcóra, is go dtí seoladh an achomharcóra a bheidh taispeánta ar an gcuntas a sheachaid sé do na Coimisinéirí Ioncaim a chuirfear é.

(c) Aon fhógra nó doiciméad eile a cheanglaítear nó a údaraítear a sheirbheáil ag na Coimisinéirí Ioncaim ar achomharcóir faoin alt seo féadfar é a chur go dtí aturnae, cuntasóir nó gníomhaire eile an achomharcóra agus measfar fógra a seirbheáladh amhlaidh a bheith seirbheáilte ar an achomharcóir mura gcruthóidh an t-achomharcóir chun sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc nó na Cúirte Cuarda, de réir mar a bheidh, go raibh, sular seirbheáladh an fógra nó an doiciméad eile, údarás an aturnae, an chuntasóra nó an ghníomhaire eile sin gníomhú thar a cheann tarraingthe siar aige.

(7) (a) Aon ghníomh nó ní a údaraítear nó a cheanglaítear a dhéanamh ag na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt seo féadfaidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe acu chuige sin é a dhéanamh agus aon fhógra a cheanglaítear leis an alt seo a thabhairt ag na Coimisinéirí Ioncaim féadfaidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe acu chuige sin é a shíniú agus a thabhairt agus aon ghníomh a rinne an t-oifigeach údaraithe sin nó aon fhógra a shínigh agus a thug sé beidh sé chomh bailí éifeachtúil agus dá mba iad na Coimisinéirí Ioncaim a rinne nó a shínigh agus a thug é.

(b) Féadfar fianaise prima facie ar aon fhógra a thug na Coimisinéirí Ioncaim nó oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt seo a thabhairt in aon imeachtaí trí dhoiciméad a thabhairt ar aird a airbheartóidh a bheith ina chóip den fhógra agus ní bheidh sé riachtanach cruthúnas a thabhairt ar sheasamh oifigiúil an duine a n-airbheartófar gurb é a thug an fógra, ná, má síníodh é, ar an síniú, nó go raibh an duine a shínigh agus a thug é údaraithe chun sin a dhéanamh.

(8) Gach duine atá cuntasach in aon dleacht eastáit a íoc i ndáil le bás áirithe agus gach duine ar féidir cion inrátaithe d'aon dleacht eastáit den sórt sin a ghnóthú uaidh i ndáil leis an mbás sin, beidh sé faoi cheangal ag luach na maoine arna chinneadh faoin alt seo i ndáil leis an mbás sin.

(9) Má dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim measúnacht dleachta eastáit faoi fhorálacha 30 nó 31 den Acht Airgid, 1935 , agus go mbeidh aon mhaoin inmheasúnaithe ar áireamh sa mhaoin ar ina leith a dhéantar an mheasúnacht, beidh ag an duine a bhféachtar leis an dleacht a measúnaíodh amhlaidh a ghnóthú uaidh an ceart céanna achomhairc faoin alt seo maidir leis an maoin inmheasúnaithe a bheadh aige dá mba go ndearnadh an mheasúnacht ar chuntas a sheachaid sé mura rud é go bhfuil luach príomhshuime na maoine sin cinnte cheana féin in achomharc faoin alt seo maidir leis an mbás iomchuí.

(10) Ní bheidh ábhar achomhairc ann faoi alt 10 den Finance Act, 1894, nuair is í an cheist atá faoi dhíospóid ceist maidir le luach príomhshuime aon mhaoine inmheasúnaithe.

(11) Beidh éifeacht ag an alt seo maidir le haon bhás a tharlóidh ar dháta an Achta seo a rith nó tar éis an dáta sin.

CUID III

Dleachtanna Stampa

Dleacht stampa ar chaipiteal iasachta.

1899, c. 9.

34. —(1) Ní oibreoidh alt 8 den Finance Act, 1899, chun a cheangal ar chuideachta atá cláraithe nó bunaithe sa Stát nó ar bhord a bunaíodh le hAcht nó faoi Acht ón Oireachtas nó ó Oireachtas Shaorstát Éireann aon ráiteas a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim nó aon dleacht stampa a íoc faoin alt sin i leith stoic iasachta a d'eisigh an chuideachta nó an bord, de réir mar a bheidh, agus a bhfuil íoc an úis air urraithe ag an Aire Airgeadais.

(2) Beidh éifeacht ag an alt seo agus measfar go raibh éifeacht aige amhail ar an agus ón lú lá d'Aibreán, 1972.

Leasú ar alt 19 den Acht Airgeadais, 1950 .

1950, Uimh. 18 .

35. —(1) Leasaítear leis seo alt 19 (1) den Acht Airgeadais, 1950 , trí “nó gnó deonaithe blianachtaí saoil” a chur isteach i ndiaidh “polasaithe árachais”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1972, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí.

Achomhairc i gcásanna áirithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc i gcoinne luacháil maoine le haghaidh dleachta stampa.

1891, c. 39.

1923, Uimh. 21 .

36. —(1) Duine a bheidh mí-shásta le cinneadh ó na Coimisinéirí Ioncaim ar aon cheist a bhaineann leis an luach a bheidh, chun críocha an Stamp Act, 1891, ar aon stoic, scaireanna nó urrúis eile nach ndéileáiltear iontu ar stocmhargadh féadfaidh sé achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc (de réir brí alt 33 den Acht seo) i gcoinne an chinnte agus beidh feidhm ag an alt sin 33, le haon mhodhnuithe is gá, maidir le hachomharc faoin alt seo amhail is dá mba achomharc faoin alt sin an t-achomharc.

(2) Ní bheidh ábhar achomhairc ann faoi alt 13 den Stamp Act, 1891, a dúradh, ná faoi alt 19 den Acht Airgid, 1923 , maidir le haon cheist a bhaineann le luach aon stoc, scaireanna nó urrúis eile den sórt sin mar a dúradh.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh ar dháta an Achta seo a rith agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh an dáta sin.

CUID IV

Cáin Bhrabús Corparáide

Díolúintí áirithe ó cháin bhrabús corparáide do leanúint i bhfeidhm.

1929, Uimh. 32 .

37. —Déanfar an díolúintí ó cháin bhrabús corparáide a shonraítear in alt 33 (1) den Acht Airgid, 1929 , a thabhairt i leith na tréimhse dar tosach an lú lá d'Eanáir, 1972, agus dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1972.

Leasú ar alt 52 den Finance Act, 1920.

1920, c. 18

38. —Déanfar leis seo, le héifeacht amhail ar an agus ón 19ú lá d'Aibreán, 1972, alt 52 (3) den Finance Act, 1920, a leasú trí na focail “nor any corporate body which by its constitution is precluded from distributing any profits amongst its members” a scriosadh as an míniú ar “company” atá san alt sin 52 (3).

Leasú ar alt 43 den Finance Act, 1922.

1922, c. 17.

1963, No. 33.

1937, No. 38.

39. —Leasaítear leis seo alt 43 den Finance Act, 1922, trí na fo-ailt seo a leanas a chur leis:

“(3) Corporation profits tax shall not be charged on the profits of a company which is precluded by its constitution from distributing any part of its profits amongst its members.

(4) For the purpose of subsection (3) of this section, a company shall be regarded as being precluded by its constitution from distributing any part of its profits amongst its members if, but only if—

(a) it is a company within the meaning of the Companies Act, 1963, and its memorandum or articles of association contain provisions—

(i) prohibiting the distribution of any part of its profits amongst its members by way of dividend, bonus or otherwise, and

(ii) securing that if, after the satisfaction of all the debts and liabilities of the company on its winding-up or dissolution, any property of the company is undisposed of, it shall not be given to or distributed amongst its members but shall be—

(I) given to the Minister for Finance for the benefit of the Central Fund, or

(II) given to a body of persons (within the meaning of the Income Tax Acts) selected by the members of the company at or before the time of the winding-up or dissolution aforesaid the objects of which or of each of which are similar to the objects of the company, and the constitution or other governing rules of which or of each of which contains or contain provisions prohibiting (to an extent at least as great as the extent of the prohibitions referred to in relation to the company in this and the other subparagraphs of this paragraph) the distribution of any part of its income or property amongst it members or proprietors, or

(III) given to a body of persons (within the meaning of the Income Tax Acts) or trust established for charitable purposes only,

and

(iii) securing that the aforementioned provisions may not be altered or deleted without the previous consent or approval of the Minister for Finance, or the previous consent or approval of any other Minister of State given after consultation with the Minister for Finance; or

(b) it is a company, established by or under a statute (within the meaning of section 3 of the Interpretation Act, 1937) and named therein, or incorporated by or under a charter, and—

(i) is prohibited by or under the statute or charter, as the case may be, from distributing any part of its profits amongst its members by way of dividend, bonus or otherwise or, if not so prohibited, is not authorised by or under the statute or charter to distribute any part of its profits amongst its members, or

(ii) is required to apply its income and property as directed by or under the statute or charter or by a Minister of State.

(5) Where provisions of the kind specified in paragraph (a) of subsection (4) of this section are contained in the memorandum or articles of association of a company and those provisions are altered or deleted without the previous consent or approval of the Minister for Finance, or the previous consent or approval of any other Minister of State given after consultation with the Minister for Finance, as the case may be, the company shall be deemed, for the purposes of Part V of the Finance Act, 1920, and the enactments amending or extending that Part, not to be and not to have been, at any time as on and from the 19th day of April, 1972, a company which is or was precluded by its constitution from distributing any part of its profits amongst its members.

(6) Where, immediately before the 19th day of April, 1972, a company was a company which was precluded by its constitution from distributing any part of its profits amongst its members, and within one year after that date the company, by effecting a change in its constitution, becomes or became a company of a kind to which subsection (3) of this section refers, then the company shall be deemed to have been, as on and from the said date, a company to which the said subsection (3) refers.”.

CUID V

Ilghnéitheach

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

40. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1971” alt 51 den Acht Airgeadais, 1971 ;

ciallaíonn “an dóú blianacht bhreise is fiche” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá le “an tAire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1971 maidir leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1973, ach “£4,405,171” a chur in ionad “£3,815,802”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1971 ach “£2,780,773” a chur in ionad “£2,456,314”.

(4) Déanfar suim £4,650,815 chun iasachtaí, mar aon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt, a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais comhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1973.

(5) Déanfar an dóú blianacht bhreise is fiche a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den dóú blianacht bhreise is fiche, nach mó ná £2,993,830 aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an dóú blianacht bhreise is fiche a úsáid in aon cheann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

An Ciste Caipitiúil a fhoirceannadh.

41. —(1) Déantar leis seo an Ciste Caipitiúil a fhoirceannadh.

(2) Déanfar aon sócmhainní atá ag an gCiste a aistriú chun an Státchiste.

Leasú ar ailt 246 agus 251 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

1968, Uimh. 33 .

42. —(1) Leasaítear leis seo alt 251 (4) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1968 ), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad míreanna (b) agus (c):

“(b) maidir le caiteachas caipitiúil a tabhaíodh an lú lá d'Aibreán, 1967, nó dá éis, agus roimh an lú lá d'Aibreán, 1968, ionann is dá gcuirfí ‘le leath an chaiteachais’ in ionad ‘leis an gcúigiú cuid den chaiteachas’ i bhfo-alt (1),

(c) maidir le caiteachas caipitiúil a tabhaíodh an lú lá d'Aibreán, 1968, nó dá éis, agus roimh an lú lá d'Aibreán, 1971, icnann is dá gcuirfí ‘ le trí chúigiú ’ in ionad ‘ leis an gcúigiú cuid ’ i bhfo-alt (1), agus

(d) maidir le caiteachas caipitiúil a tabhaíodh an lú lá d'Aibreán, 1971, nó dá éis, agus roimh an lú lá d'Aibreán, 1973, ionann is dá gcuirfí ‘ le cúig chúigiú ’ in ionad ‘ leis an gcúigiú cuid ’ i bhfo-alt (1).”.

(2) Leasaítear leis seo alt 246 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “seachas liúntas tosaigh a thabharfar de bhua alt 251 (4) (d) den Acht seo” a chur isteach i bhfo-alt (1) i ndiaidh “de Chuid XV”.

Comhair chreidmheasa a dhíolmhú ó cháin ioncaim agus ó cháin bhrabús corparáide.

43. —Le héifeacht ó dháta a chláraithe faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 go 1971, beidh comhar creidmheasa i dteideal a dhíolmhaithe ó cháin ioncaim agus ó cháin bhrabús corparáide.

Faoiseamh ó dhleachtanna áirithe (leanaí neamhdhlisteanacha).

1936, Uimh. 31 .

1931, Uimh. 13 .

44. —(1) I gcás—

(a) go dtógfaidh leanbh neamhdhlisteanach nó céile nó sliocht linbh neamhdhlisteanaigh aon leas in aon mhaoin faoi dhíthiomnacht nó faoi pháirt-dhíthiomnacht mháthair an linbh nó faoi dhiúscairt a rinne sí, nó

(b) go dtógfaidh máthair linbh neamhdhlisteanaigh aon leas in aon mhaoin faoi dhíthiomnacht nó faoi pháirt-dhíthiomnacht an linbh nó faoi dhiúscairt a rinne sé nó a rinne a shliocht,

ansin, chun gach críche de chríocha dleachtanna báis, measfar gur leanbh dlisteanach lena mháthair an leanbh sin.

(2) Chun críocha—

(a) na ndleachtanna stampa is inmhuirir ar thíolacais nó ar aistrithe talún, agus

(b) díolúine ó dhleacht chustam faoi alt 18 (b) den Acht Airgid, 1936 ,

measfar gur leanbh dlisteanach lena mháthair leanbh neamhdhlisteanach.

(3) San alt seo—

folaíonn “diúscairt” aon fhorcinntiú nó aistriú ar aon leas i maoin le haon ionstraim inter vivos nó le huacht nó le codaisíl nó le seachadadh agus folaíonn sé freisin íocaíocht airgid;

ní fholaíonn “leanbh neamhdhlisteanach” duine a dlisteanaíodh leis an Acht Dlisteanais, 1931 , nó ar shlí eile.

(4) Beidh éifeacht ag an alt seo—

(a) a mhéid a bhaineann sé le dleacht eastáit, maidir le haon duine a éagfaidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

(b) a mhéid a bhaineann sé le dleachtanna leagáide agus comharbais, maidir le dleachtanna den sórt sin is intobhaigh tar éis dáta an Achta seo a rith, agus

(c) a mhéid a bhaineann sé le dleachtanna stampa agus le dleacht chustam, maidir le haon idirbheart a dhéanfar nó le haon teagmhas a tharlóidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

Faoiseamh ó dhleachtanna áirithe (leanaí uchtaithe).

45. —(1) I gcás go gcruthófar chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim—

(a) gur uchtaíodh leanbh faoi dhlí uchtála seachas na hAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964, agus

(b) go bhfuil ag an uchtáil, san áit a bhfuil feidhm ag an dlí sin, an éifeacht chéanna go substaintiúil maidir le cearta maoine (lena n-áirítear an dlí comharbais) le huchtáil arna dhéanamh faoi na hAchtanna Uchtála, 1952 agus 1964, sa Stát maidir leis na cearta sin,

ansin, chun críocha—

(i) dleachtanna báis,

(ii) na ndleachtanna stampa is inmhuirir ar thíolacais nó ar aistrithe talún agus

(iii) na díolúine ó dhleacht chustam faoi alt 18 (b) den Acht Airgid, 1936 ,

measfar gaol a bheith ag an leanbh sin le haon duine eile amhail is dá mba leanbh leis an uchtóir nó leis na huchtóirí é a rugadh dó nó dóibh de phósadh dleathach agus nach leanbh le haon duine eile é.

(2) Beidh éifeacht ag an alt seo—

(a) a mhéid a bhaineann sé le dleacht eastáit, maidir le haon duine a éagfaidh tar éis dáta an Achta seo a rith,

(b) a mhéid a bhaineann sé le dleachtanna leagáide agus comharbais, maidir le dleachtanna den sórt sin is intobhaigh tar éis dáta an Achta seo a rith, agus

(c) a mhéid a bhaineann sé le dleachtanna stampa agus le dleacht chustam, maidir le haon idirbheart a dhéanfar nó le haon teagmhas a tharlóidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

Aisghairm.

46. —(1) (a) Déantar leis seo gach achtachán a luaitear i gcolún (2) de Chuid 1 den Cheathrú Sceideal a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Tiocfaidh mír (a) den fho-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1973.

(2) (a) Déantar leis seo an t-achtachán a luaitear i gcolún (2) de Chuid II den Cheathrú Sceideal a aisghairm a mhéid a luaitear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Tiocfaidh mír (a) den fho-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1980.

(3) (a) Déantar leis seo an t-achtachán a luaitear i gcolún (2) de Chuid III den Cheathrú Sceideal a aisghairm a mhéid a luaitear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Ní bheidh éifeacht ag mír (a) den fho-alt seo ach amháin maidir le daoine a éagfaidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

47. —Déanfar leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

48. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1972 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid I den Acht seo agus (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim, lena n-áirítear forcháin) ailt 42 agus 43 den Acht seo a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid III den Acht seo agus (a mhéid a bhaineann le dleachtanna stampa) ailt 44 agus 45 den Acht seo a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an tAcht sin.

(4) Déanfar Cuid IV den Acht seo agus (a mhéid a bhaineann le cáin bhrabús corparáide) ailt 42 agus 43 den Acht seo a fhorléiriú i dteannta Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an Chuid sin.

(5) Ach amháin sa mhéid go bhforáiltear a mhalairt go sainráiteach ann, measfar gur tháinig Cuid I den Acht seo i ngníomh, agus beidh éifeacht aici, amhail ar an 6ú lá d'Aibreán, 1972, agus ón lá sin amach.

(6) Aon tagairt atá san Acht seo d'aon achtachán eile déanfar, ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt, í a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

AN CHéAD SCEIDEAL

Scéimeanna Pinsean Gairme

Alt 13.

CUID I

Ginearálta

Iarratas ar cheadú scéime.

1. Déanfaidh riarthóir scéime sochar scoir iarratas ar cheadú chun críocha Chaibidil II de Chuid I (dá ngaintear Caibidil II sa Sceideal seo) d'aon scéim sochar scoir agus déanfaidh sé sin i scríbhinn chun na gCoimisinéirí roimh dheireadh na chéad bhliana measúnachta dá n-iarrfar an ceadú agus beidh mar thaca leis—

(a) cóip den ionstraim nó den doiciméad eile arb í an scéim í; agus

(b) cóip de rialacha na scéime agus, ach amháin i gcás an t-iarratas a bheith á dhéanamh ar bhunú na scéime, cóip de chuntais na scéime don bhliain is deireanaí dá ndearnadh cuntais; agus

(c) cibé faisnéis agus sonraí eile (lena n-áirítear cóipeanna d'aon tuarascáil nó comhairle achtúire a tugadh don riarthóir nó don fhostóir i ndáil le bunú na scéime) is dóigh leis na Coimisinéirí a bheith ábhartha.

Eolas i dtaobh íocaíochtaí faoi scéimeanna ceadaithe

2. I gcás gach scéime ceadaithe, déanfaidh riarthóir na scéime, agus gach fostóir a íocann ranníocaí faoin scéim, laistigh de thríocha lá ó dháta fógra ón gcigire á cheangal orthu sin a dhéanamh—

(a) tuairisceán a thabhairt don chigire ina mbeidh cibé sonraí i dtaobh na ranníocaí a íocadh faoin scéim a iarrfar san fhógra;

(b) tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh don chigire ina mbeidh sonraí na n-íocaíochtaí go léir faoin scéim, arb éard iad—

(i) íocaíochtaí ar mhodh ranníocaí (lena n-áirítear ús ar ranníocaí, más ann),

(ii) íocaíochtaí ar mhodh iomalairte pinsean nó in ionad pinsean, nó íocaíochtaí eile cnapshuime

(iii) íocaíochtaí eile a tugadh d'fhostóir;

(c) cóip de chuntais na scéime go dtí an dáta is deireanaí roimh an bhfógra a ndearnadh na cuntais go dtí é a thabhairt don chigire mar aon le cibé eolas agus sonraí eile (lena n-áirítear cóipeanna d'aon tuairisceán nó comhairle achtúire a tugadh don riarthóir nó don fhostóir i ndáil le stiúradh na scéime sa tréimhse lena mbaineann na cuntais) is dóigh leis an gcigire a bheith ábhartha.

Eolas i dtaobh scéimeanna, seachas scéimeanna ceadaithe nó scéimeanna reachtúla

3. (1) Tá éifeacht ag an mír seo maidir le scéim sochar scoir nach scéim cheadaithe ná scéim reachtúil.

(2) Beidh sé de dhualgas ar gach fostóir—

(a) má bhíonn aon scéim den sórt sin ar marthain i leith aon duine dá chuid fostaithe, sonraí na scéime sin a sheachadadh don chigire laistigh de thrí mhí dar tosach an dáta ar a dtiocfaidh an scéim i ngníomh don chéad uair i leith aon duine dá chuid fostaithe, nó dáta na míre seo a theacht i ngníomh, cibé dáta acu is déanaí, agus

(b) nuair a cheanglófar sin air le fógra ón gcigire, cibé sonraí a thabhairt laistigh den am a theorainneofar leis an bhfógra is sonraí a theastóidh ón gcigire—

(i) maidir le haon scéim sochar scoir a bhaineann leis an bhfostóir; nó

(ii) maidir leis na fostaithe dá chuid a mbaineann aon scéim den sórt sin leo.

(3) Beidh sé de dhualgas ar riarthóir aon scéime den sórt sin, nuair a cheanglófar sin air le fógra ón gcigire, cibé sonraí a thabhairt laistigh den am a theorainneofar leis an bhfógra is sonraí a theastóidh ón gcigire maidir leis an scéim.

(4) Tiocfaidh an mhír seo i ngníomh, maidir le scéim áirithe, an dáta céanna a thiocfaidh alt 18 i ngníomh maidir leis an scéim sin.

Freagracht riarthóir scéime

4. (1) Má mhainníonn riarthóir scéime sochar scoir nó mura féidir tuairisc a fháil air nó má fhaigheann sé bás, beidh an fostóir freagrach ina ionad i gcomhlíonadh na ndualgas go léir a fhorchuirtear ar an riarthóir faoi Chaibidil II, i dteannta an Sceidil seo, agus dlífidh sé aon cháin a íoc a bheidh dlite de ina cháil mar riarthóir.

(2) Ní bheidh aon dliteanas a thabhóidh riarthóir scéime, nó fostóir, faoi Chaibidil II nó faoin Sceideal seo faoi éifeacht ag foirceannadh na scéime nó ag scor na scéime de bheith ina scéim cheadaithe nó ina scéim cheadaithe dhíolmhaithe, nó ag foirceannadh ceapacháin an duine a luaitear in alt 15 (2) (c).

(3) Folaíonn tagairtí sa mhír seo don fhostóir tagairtí, i gcás an fostóir a bheith ina chónaí lasmuigh den Stát, d'aon fhactóir, gníomhaire, glacadóir, brainse nó bainisteoir de chuid an fhostóra sa Stát.

Rialacháin

5. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí rialacháin a dhéanamh go ginearálta chun Caibidil II agus an Sceideal seo a thabhairt in éifeacht.

(2) Déanfar gach rialachán faoin mír seo a leagan faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den lá is fiche a shuífidh Dáil Éireann tar éis an rialachán a leagan faoina bráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

CUID II

Cóir Chánach do Ghnó árachais Saoil

1. (1) Leasaítear leis seo alt 237 (7) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) aon chonradh (lena n-áirítear conradh árachais) a rinneadh chun críocha scéime ceadaithe díolmhaithe mar a mhínítear i gCaibidil II de Chuid I den Acht Airgeadais, 1972 , agus a rinneadh leis na daoine ag a raibh bainistí na scéime sin, is conradh a bheidh ceaptha ar shlí go bhfuil na dliteanais a ghlac an chuideachta árachais uirthi féin faoin gconradh ar comhréir le dliteanais a bhfuil an conradh ceaptha chun an scéim a urrú ina gcoinne; agus”.

(2) Maidir le scéim cheadaithe dhíolmhaithe beidh feidhm ag an mír sin (aa), fad a bheidh an scéim ina scéim cheadaithe dhíolmhaithe, cibé acu a íocadh nó nár íocadh na préimheanna, nó cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh aon chuid eile den ghnó sular tháinig an scéim chun bheith ina scéim cheadaithe, agus san alt sin 237 (7) scoirfidh “(an tráth is iníoctha an phréimh)” d'éifeacht a bheith aige.

(3) Gnó dá ngairtí “gnó blianachtaí pinsean” roimhe seo gairfear gnó pinsean de feasta agus leasaítear leis seo na forálacha seo a leanas trí “gnó pinsean” a chur in ionad “gnó blianachtaí pinsean” gach áit ina bhfuil sé:

Alt 237 (1), (2), (4), (5), (7) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

Alt 5 (2) den Acht Airgeadais, 1969 .

(4) Leasaítear leis seo alt 237 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “de chiste árachais saoil na cuideachta agus dá ciste blianachtaí ar leithligh, más ann” a chur in ionad “de chiste blianachtaí na cuideachta” i bhfo-alt (1) (a);

(b) trí “seachas sealbhóirí polasaithe is inchurtha i leith gnó pinsean” a chur isteach i ndiaidh an fhocail “iontu” i bhfomhír (i) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (2);

(c) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iii) den choinníoll sin:

“(iii) go bhfritháireofar i gcoinne na mbrabús aon chaillteanas, a ríomhfar ar an bhforas céanna ar ar ríomhadh na brabúis—

(I) a tabhaíodh, i gcás gnó blianachtaí ginearálta, san aicme sin gnó in aon bhliain roimhe sin, nach bliain roimh an mbliain 1958-59,

agus

(II) a tabhaíodh, i gcás gnó pinsean, san aicme sin gnó in aon bhliain roimhe sin, nár bhliain roimh an mbliain 1972-73, nó in aon bhliain roimhe sin, nár bhliain roimh an mbliain 1958-59, tráth a ghairtí gnó blianachtaí pinsean den aicme sin gnó,

ach ní dhéanfar aon chaillteanas den sórt sin a chur i gcuntas thar uair amháin chun críocha na míre seo.”;

(d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6) :

“(6) Aon roinnt a bheidh le déanamh idir gnó blianachtaí ginearálta, gnó pinsean agus gnó eile árachais saoil déanfar é ar an bprionsabal—

(a) go gcuirfear i leith gnó pinsean aon phréimheanna a thagann faoi réim fho-alt (7), mar aon leis an airgead isteach agus amach agus leis na dliteanais is inchurtha i leith na bpréimheanna sin, agus na polasaithe agus na conarthaí faoina n-íoctar nó faoinar íocadh iad,

(b) go ndéanfar gach gnó blianachtaí eile a leithroinnt ar ghnó blianachtaí ginearálta,

agus forléireofar dá réir sin tagairtí do chiste pinsean agus do chiste blianachtaí ginearálta, cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar aon chistí den sórt sin a choimeád ar leithligh ó chiste árachais saoil na cuideachta árachais.”; agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) Forléireofar an t-alt seo de réir alt 1; agus chun críocha an ailt seo—

ciallaíonn ‘gnó blianachtaí’ gnó deonaithe blianachtaí ar shaoí duine;

ciallaíonn ‘gnó blianachtaí ginearálta’ aon ghnó blianachtaí nach gnó pinsean;

folaíonn ‘préimh’ aon chomaoin i leith blianachta;

forléireofar ‘gnó pinsean’ de réir fho-ailt (6) agus (7).”.

(5) Leasaítear leis seo alt 215 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “(gan an ciste pinsean agus an ciste blianachtaí ginearálta, más ann, a áireamh)” a chur in ionad “(gan an ciste blianachtaí, más ann, a áireamh)”.

CUID III

Leasuithe Iarmhartacha ar na hAchtanna Cánach Ioncaim

1.  Leasaítear leis seo alt 63 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b) :

“(bb) go mbeidh sí ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 15 den Acht Airgeadais, 1972 , nó”

(b) trí “(a), (b) nó (bb)” a chur sa choinníoll in ionad “(a) nó (b)”.

2.  Leasaítear leis seo alt 115 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c) :

“(cc) sochar a soláthraíodh de bhun aon scéime sochar scoir i gcás inarbh inmhuirir cáin, faoi alt 18 den Acht Airgeadais, 1972 , ar an bhfostaí (mar a mhínítear chun críocha an ailt sin) i leith suimeanna a íocadh, nó a áiríodh mar shuimeanna a íocadh, d'fhonn an sochar a sholáthar;”,

(b) trí “nó in alt 19 (1) den Acht Airgeadais, 1972 ” a chur isteach ag deireadh mhír (d).

3.  Leasaítear leis seo Sceideal 15 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “an tAcht Airgeadais, 1972 , an Chéad Sceideal, Cuid 1, mír 2 agus fomhíreanna (2) (b) agus (3) de mhír 3” a chur isteach i gcolún 2, agus

(b) trí “an tAcht Airgeadais, 1972 , an Chéad Sceideal, Cuid 1, mír 3 (2) (a)” a chur isteach i gcolún 3.

4.  Le héifeacht amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1980, leasaítear leis seo alt 235 (7) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “in alt 13 den Acht Airgeadais, 1972 ” a chur in ionad “in alt 226” agus leasaítear leis seo an coinníoll le mír 4 de Sceideal 3 a ghabhann leis an Acht sin trí “le h alt 13 den Acht Airgeadais, 1972 ”, a chur in ionad “le halt 226”.

CUID IV

Forálacha Idirlinne

1.  Ní bheidh feidhm ag alt 222 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) maidir le scéim sochar scoir atá ceadaithe nó a bhí ceadaithe tráth ar bith chun críocha Chaibidil II, ná

(b) maidir le scéim a thiocfaidh chun bheith ann tar éis an 5ú lá d'Aibreán, 1974, nó a athrófar tar éis an dáta sin.

2.  Ní bheidh feidhm ag alt 223 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir le híoc ná le haisíoc ranníocaí ná maidir le híoc úis ar aon ranníocaí a tugadh ar ais, tráth inar scéim cheadaithe dhíolmhaithe an scéim iomchuí ná ní bheidh feidhm ag aisghairm an ailt sin 223 leis an Acht seo maidir le híoc ná le haisíoc ná maidir le híoc úis ar aon ranníocaí a tugadh ar ais, tráth roimh an aisghairm a theacht in éifeacht.

3. (1) Ní bheidh feidhm ag Caibidil II de Chuid XII den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir le scéim a bhfuil alt 18 i bhfeidhm ina leith.

(2) Ní bheidh éifeacht ag fomhír (1), ná ag an aisghairm a dhéantar leis an Acht seo ar Chaibidil II de Chuid XII den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ar aon dliteanas i leith cánach, ná ar thabhairt aon fhaoisimh faoin gCaibidil sin, i leith scéime in aghaidh aon tréimhse roimh an am a scoirfidh an Chaibidil sin, nó aon fhoráil den Chaibidil sin, d'fheidhm a bheith aige maidir leis an scéim.

4. (1) Tá éifeacht ag an mír seo maidir le haon scéim sochar scoir lena n-údaraítear don fhostóir cinneadh a dhéanamh, duine ar dhuine, cé acu de na fostaithe atá faoi réir na scéime.

(2) Chun críocha—

(a) Chaibidil II de Chuid XII den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus

(b) Chaibidil II,

féadfaidh na Coimisinéirí, más cuí leo é, idirdhealú a dhéanamh idir fostaithe a thiocfaidh faoi réir aon scéim den sórt sin tráth roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1974, ar thaobh amháin, agus fostaithe a thiocfaidh faoi réir na scéime tráth ar bith dá éis sin ar an taobh eile, agus féadfaidh siad an scéime a áireamh, maidir leis an dá aicme fostaithe sin, mar dhá scéim éagsúla arb é atá sa cheann a bhaineann le fostaithe a thiocfaidh faoi réir na scéime an 6ú lá d'Aibreán, 1974, nó dá éis, scéim a thiocfaidh chun bheith ann an lá sin.

(3) I gcás go bhfeidhmeoidh na Coimisinéirí a gcumhachtaí faoin mír seo, beidh feidhm dá réir sin maidir leis na scéimeanna a áirítear mar scéimeanna éagsúla de bhua na míre seo ag na forálacha de Chaibidil II agus den Sceideal seo lena ndéantar idirdhealú idir scéimeanna a thiocfaidh chun bheith ann roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1974, agus scéimeanna a thiocfaidh chun bheith ann an lá sin nó dá éis.

(4) Is forálacha iad forálacha na míre seo atá gan dochar do chumhachtaí na gCoimisinéirí maidir leis an meas a thabharfar ar scéimeanna de réir alt 14.

(5) Ní fholaítear sna tagairtí i gCaibidil II agus sa Chuid seo d'athrú ar scéim tagairtí d'aon athrú arb é tuairim na gCoimisinéirí gur athrú neamhábhartha é.

CUID V

Forálacha Ilghnéitheacha

Scéimeanna arna gceadú faoi alt 222 den Acht Cánach Ioncaim, 1967

Cáin ar ranníocaí a tugadh ar ais agus ar íocaíochtaí iomalairte

1. Tá éifeacht ag an gCuid seo maidir le haon íocaíocht ar ar inmhuirir cáin don bhliain 1972-73 nó d'aon bhliain mheasúnachta

1921, S. R. & O., No. 1699.

1921, c. 32.

dá éis sin faoi Rialachán 7, 8 nó 13 de na Rialacháin a rinneadh an 10ú lá de Shamhain, 1921, faoi alt 32 den Finance Act, 1921, agus a choimeádtar i bhfeidhm le halt 560 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

2. I gcás cáin a bheith inmhuirir faoin Rialachán sin 7 (nó faoi Rialachán 13 i dteannta an Rialacháin sin) ansin—

(a) más le trádáil nó gairm a sheolann an fostóir a bhaineann an scéim, déileálfar leis an íocaíocht chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim mar fháltas ón trádáil nó ón ngairm sin is infhaighte nuair a bhíonn an íocaíocht dlite nó ar an lá deiridh ar a seolann an fostóir an trádáil nó an ghairm, cibé acu is túisce;

(b) más rud é nach le trádáil ná le gairm den sórt sin a bhaineann an scéim, muirearófar an fostóir i leith cánach ar mhéid na híocaíochta faoi Chás IV de Sceideal D, ach ní dhéanfar sin ach i gcoibhneas lena mhéid gurb é atá ann íocaíocht agus ranníocaí ón bhfostóir faoin scéim a b'inlamháilte mar asbhaintí chun críocha cánach.

3. I gcás cáin a bheith inmhuirir faoin Rialacháin sin 8 (nó faoi Rialachán 13 i dteannta an Rialacháin sin), beidh feidhm ag fo-ailt (2), (3) agus (4) d'alt 21 sa tslí chéanna ina bhfuil feidhm acu maidir le cáin is inmhuirir faoin alt sin.

4. Má thagann an scéim chun bheith ina scéim cheadaithe tráth ar bith, ní bheidh aon cháin inmhuirir faoi na Rialacháin sin i leith aon íocaíocht a rinneadh faoin scéim tar éis an ama sin.

5. Beidh éifeacht ag forálacha na Coda seo in ionad forálacha na Rialachán a dúradh maidir leis an ráta cánach agus leis an modh muirearaithe cánach, agus ní scoirfidh na Rialacháin sin 7, 8 agus 13 de bheith i bhfeidhm de bhíthin na bhforálacha den Acht seo lena n-aisgairtear alt 222 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó de bhíthin na bhforálacha den Acht seo faoina scoireann an t-alt sin 222 i gcásanna áirithe d'fheidhm a bheith aige maidir le scéim roimh dháta na haisghairme sin.

CUID VI

Muirearú Cánach i Leith Íocaíochtaí Neamhúdaraithe agus Íocaíochtaí Áirithe Eile

1. Baineann an Chuid seo le haon íocaíocht le fostaí nó chun sochair fostaí seachas íocaíocht i gcúrsa pinsean a íoc, is íocaíocht a dhéantar as cistí a shealbhaítear nó a sealbhaíodh chun críocha scéime atá ceadaithe nó a bhí ceadaithe tráth ar bith chun críocha—

(a) Chaibidil II, nó

(b) alt 222 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó

(c) Chaibidil II de Chuid XII den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

2. Más rud é, i gcás na híocaíochta—

(a) nach mbeidh sé údaraithe go sainráite le rialacha na scéime, nó

(b) go ndéanfar í tráth nach mbeidh an scéim ceadaithe chun críocha aon cheann de na hachtacháin a luaitear i mír I agus nach mbeadh sí údaraithe go sainráite le rialacha na sceime nuair a ceadaíodh amhlaidh í go deireanach.

beidh cáin inmhuirir ar an bhfostaí (cibé acu is é nó nach é a fuair an íocaíocht) i leith méid na híocaíochta faoi Sceideal E don bhliain mheasúnachta ina ndearnadh an íocaíocht.

3. Aon íocaíocht is inmhuirir i leith cánach faoin gCuid seo ní bheidh sí inmhuirir i leith cánach faoi alt 21 nó 22, ná faoi na Rialacháin a luaitear i mír I de Chuid V.

4. Folaíonn tagairtí sa Chuid seo d'aon íocaíocht tagairtí d'aon aistriú sócmhainní nó aistriú eile airgeadluacha.

5. Leasaítear leis seo alt 2 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d) :

“(dd) aon íocaíocht is inmhuirir i leith cánach faoi Sceideal E de bhua Chuid VI den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1972 ;”.

AN DARA SCEIDEAL

Scála na Rátaí Dleachta Eastáit

Alt 26.

Luach Príomhshuime an Eastáit

An ráta dleachta faoin gcéad

£

£

Is mó ná

7,500

agus nach mó ná

8,000

..

..

..

1

,,   ,,   ,,

8,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

9,000

..

..

..

2

,,   ,,   ,,

9,000 

,,     ,,      ,,   ,,

10,000

..

..

..

3

,,   ,,   ,,

10,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

11,000

..

..

..

4

,,   ,,   ,,

11,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

12,500

..

..

..

6

,,   ,,   ,,

12,500

 ,,    ,,      ,,   ,,

15,000

..

..

..

8

,,   ,,   ,,

15,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

17,500

..

..

..

10

,,   ,,   ,,

17,500

 ,,    ,,      ,,   ,,

20,000

..

..

..

12

,,   ,,   ,,

20,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

25,000

..

..

..

14

,,   ,,   ,,

25,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

30,000

..

..

..

16

,,   ,,   ,,

30,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

35,000

..

..

..

18

,,   ,,   ,,

35,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

40,000

..

..

..

21

,,   ,,   ,,

40,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

45,000

..

..

..

24

,,   ,,   ,,

45,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

50,000

..

..

..

27

,,   ,,   ,,

50,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

55,000

..

..

..

30

,,   ,,   ,,

55,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

60,000

..

..

..

33

,,   ,,   ,,

60,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

75,000

..

..

..

37

,,   ,,   ,,

75,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

100,000

..

..

..

41

,,   ,,   ,,

100,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

150,000

..

..

..

45

,,   ,,   ,,

150,000

 ,,    ,,      ,,   ,,

200,000

..

..

..

50

,,   ,,   ,,

200,000

..       ..        ..

..

..

..

..

55

 

 

AN TRIU SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

Alt 12.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Leasú

(1)

(2)

(3)

Uimh. 12 de 1942

An tAcht Cánacha agus Diúitéthe (Tosca Speisialta), 1942 .

In alt 3 (1), cuirfear “ag athrú an ráta cánach ioncaim nó na rátaí forchánach” in ionad “ag forchur cánach ioncuim agus forchánach”.

In alt 6—

(i) cuirfear “a mhuirearú de réir ráta nios airde” in ionad “d'fhorchur”;

(ii) cuirfear “a mhuirearófar amhlaidh” in ionad “a forchuirfear amhlaidh”;

(iii) cuirfear “an Act increasing the rate of tax” in ionad “the Act imposing the tax” i mír (a);

(iv) cuirfear “so increasing the rate of tax” in ionad “so imposing the tax” i mír (a);

(v) cuirfear “increasing the rate of tax” in ionad “imposing tax” i mír (b).

Uimh. 6 de 1967

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 .

In alt 1 (1), sa mhíniú ar “bliain mheasúnachta” cuirfear “bliain” in ionad “an bhliain”.

In alt 8 (1), cuirfear “Acht ag méadú an ráta cánach” in ionad “an tAcht ag forchur na cánach” agus cuirfear “de réir an ráta mhéadaithe cánach” in ionad “de réir an ráta a forchuireadh go críochnaitheach”.

In alt 8 (2), cuirfear “roimh dháta Achta a rith ag méadú an ráta cánach” in ionad “roimh dháta an Achta a rith a fhoichuireann an cháin”; cuirfear “a mhéadaigh an ráta cánach amhlaidh” in ionad “a d'fhorchuir an cháin amhlaidh” agus cuirfear “a mhéadaigh an ráta cánach” in ionad “a d'fhorchuir an cháin”.

AN CEATHRU SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

Alt 46.

Cuid I

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 12 de 1942

An tAcht Cánacha agus Diúitéthe (Tosca Speisialta), 1942 .

Alt 2.

In alt 6, na focail “go díreach nó”.

Uimh. 6 de 1967

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 .

Alt 7.

In alt 126, na focail “nach mbeidh an cháin forchurtha in aghaidh na bliana nó”.

Alt 223.

Cuid II

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 6 de 1967

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

Míreanna (a), (b) agus (c) d'alt 63 agus an coinníoll a ghabhann leis an alt sin, agus ailt 152 (5) agus 222 agus Caibidil II de Chuid XII.

Cuid III

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 22 de 1965

An tAcht Airgeadais, 1965 .

Alt 21.