17 1973


Uimhir 17 de 1973


ACHT NA STÁTSEIRBHÍSE (FOSTÚ BAN PÓSTA), 1973

[An tiontú oifigiúil]

ACHT D'AISGHAIRM FORÁLACHA REACHTÚLA ÁIRITHE A SHRIANANN FOSTÚ BAN PÓSTA SA STÁTSEIRBHÍS AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS AN ÁBHAR RÉAMHRÁITE. [31 Iúil, 1973]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1956, Uimh. 45 .

1956, Uimh. 46 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht na gCoimisinéirí” Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956;

ciallaíonn “an tAcht Rialaithe” Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956 ;

ciallaíonn “an Státseirbhís” Státseirbhís an Rialtais agus Státseirbhís an Stáit.

Alt 16 (2) (c) d'Acht na gCoimisinéirí a aisghairm.

2. —(1) Aisghairtear leis seo mír (c) d'fho-alt (2) d'alt 16 d'Acht na gCoimisinéirí a thugann cumhacht do Choimisinéirí na Státseirbhíse foráil a chur i rialacháin faoin alt sin maidir le comórtais le haghaidh ceapacháin chun poist sa Státseirbhís go gcaithfidh baniarrthóir bheith neamhphósta nó ina baintreach le bheith inroghnaithe.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le comórtas a mbeidh—

(a) an dáta ina leith, arna shocrú leis na rialacháin iomchuí chun iarratais a ghlacadh, níos luaithe ná tosach feidhme an Achta seo,

(b) roghnú iarrthóirí ina leith lena gceapadh faoi alt 17 d'Acht na gCoimisnéirí gan chríochnú ag an tosach feidhme sin, agus

(c) foráil sna rialacháin iomchuí ina leith go gcaithfidh baniarrthóir bheith neamhphósta nó ina baintreach le bheith inroghnaithe.

(3) D'ainneoin fho-alt (2) den alt seo nó alt 17 (2) (b) d'Acht na gCoimisinéirí, aon bhan-iarrthóir ag comórtas dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo a phósfaidh idir an dáta a bheidh socraithe leis na rialacháin iomchuí chun iarratais a ghlacadh agus an dáta a chríochnófar roghnú iarrthóirí lena gceapadh, ní bheidh sí, i ngeall amháin ar í pósadh, neamhcháilithe chun an roghnaithe sin.

(4) Má bhíonn aon cheist ann faoin Acht seo i dtaobh cé acu atá roghnú iarrthóirí lena gceapadh críochnaithe nó nach bhfuil, cinnfidh Coimisinéirí na Státseirbhíse an cheist sin agus is cinneadh críochnaitheach a gcinneadh.

Alt 10 den Acht Rialaithe a aisghairm.

3. —Aisghairtear leis seo alt 10 den Acht Rialaithe a cheanglaíonn ar mhná ar státseirbhísigh iad scor as an Státseirbhís ar phósadh dóibh.

Leasú ar alt 11 den Acht Rialaithe.

4. —Leasaítear leis seo alt 11 den Acht Rialaithe a bhfuil foráil ann i dtaobh baintreacha áirithe a ligean ar ais sa Státseirbhís—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘an t-údarás oiriúnach’, maidir le bean lena mbaineann an t-alt seo, an t-údarás dob údarás iomchuí maidir léi dá leanadh sí d'fhónamh sa phost (dá ngairtear a post bunaidh san alt seo) a bhí aici díreach sular scoir sí chun pósadh, ar phósadh di, nó tar éis pósadh di, go dtí an dáta a dhéanfaidh sí iarratas faoi fho-alt (2) den alt seo;

ciallaíonn ‘bean lena mbaineann an t-alt seo’ bean—

(a) a bhí ina státseirbhiseach,

(b) a scoir as an Státseirbhís chun pósadh, ar phósadh di, nó tar éis pósadh di, agus

(c) atá de thuras na huaire ina baintreach nó ina bean nár phós nó a mbeidh suite fúithi chun sástacht an Aire Airgeadais nach bhfuil sí á cothabháil ag a fearchéile.”,

agus

(b) trí “bean lean mbaineann an t-alt seo” a chur in ionad “baintreach lena mbaineann an t-alt seo” gach áit a bhfuil na focail sin i bhfo-alt (2) agus trí “aon bhean lena mbaineann an t-alt seo” a chur in ionad “aon bhaintreach lena mbaineann an t-alt seo” i bhfo-alt (3),

agus, dá réir sin, beidh éifeacht ag an alt sin de réir an Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TABLA

11.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “an t-údarás oiriúnach”, maidir le bean lena mbaineann an t-alt seo, an t-údarás dob údarás iomchuí maidir léi dá leanadh sí d'fhónamh sa phost (dá ngairtear a post bunaidh san alt seo) a bhí aici díreach sular scoir sí chun pósadh, ar phósadh di, nó tar éis pósadh di, go dtí an dáta a dhéanfaidh sí iarratas faoi fho-alt (2) den alt seo;

ciallaíonn “bean lena mbaineann an t-alt seo” bean—

(a) a bhí ina státseirbhíseach,

(b) a scoir as an Státseirbhís chun pósadh, ar phósadh di, nó tar éis pósadh di, agus

(c) atá de thuras na huaire ina baintreach nó ina bean nár phós nó a mbeidh suite fúithi chun sástacht an Aire Airgeadais nach bhfuil sí á cothabháil ag a fearchéile.

(2) Má dhéanann bean lena mbaineann an t-alt seo iarratas chun an údaráis oiriúnaigh á iarraidh í a ligean ar ais sa Státseirbhís, beidh éifeacht, faoi réir fho-alt (3) den alt seo, ag na forálacha seo a leanas :—

(a) má ba phost bunaithe a post bunaidh, féadfar, sula gcinnfear géilleadh nó diúltú dá hiarratas, a cheangal uirthi fónamh ar triail ar feadh cibé tréimhse agus i cibé post (nach post bunaithe) a chinnfidh an tAire;

(b) má bhíonn folúntas feiliúnach i bpost a chomhlíonann na coinníollacha atá leagtha amach i mír (d) den fho-alt seo agus gurbh é an t-údarás oiriúnach an t-údarás iomchuí maidir le státseirbhíseach i seilbh an phoist sin, ansin, féadfaidh an t-údarás oiriúnach, más cuí leis, í a cheapadh chun an folúntas sa phost sin a líonadh;

(c) más rud é, cheal folúntas i bpost den chineál dá dtagraítear i mír (b) den fho-alt seo, go mbeidh folúntas feiliúnach i bpost eile a chomhlíonann na coinníollacha atá leagtha amach i mír (d) den fho-alt seo, féadfaidh an t-údarás (nach é an t-údarás oiriúnach é) arbh é an t-údarás iomchuí é maidir le státseirbhíseach i seilbh an phoist sin, í a cheapadh, más cuí leis, chun an folúntas sa phost sin a líonadh;

(d) beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir leis an bpost chun a bhféadfar bean lena mbaineann an t-alt seo a cheapadh faoi mhír (b) nó (c) den fho-alt seo—

(i) is é a bheidh ann—

(I) post i ngrád a poist bhunaidh, nó

(II) post i cibé grád nó céim (is grád nó céim is dóigh leis an Aire a bheith comhionann le grád nó céim a poist bhunaidh nó níos ísle ná sin) a chinnfidh an tAire,

(ii) má ba phost bunaithe a post bunaidh, is cead é a bheith ina phost bunaithe nó ina phost nach post bunaithe,

(iii) murar phost bunaithe a post bunaidh, is post nach post bunaithe an post.

(3) (a) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, coinníollacha a ordú ag rialú ceapachán faoi fho-alt (2) den alt seo agus ní cheapfar amhlaidh aon bhean lena mbaineann an t-alt seo mura gcomhlíontar na coinníollacha sin.

(b) Ní dhéanfaidh aon údarás (arb é an t-údarás oiriúnach é nó ar údarás iomchuí é), murab é an tAire é, aon chumhacht a thugtar dó leis an alt seo a fheidhmiú ach amháin le toiliú an Aire.

Leasuithe iarmhartacha ar Acht na gCoimisinéirí.

5. —Leasaítear leis seo Acht na gCoimisinéirí trí na hailt seo a leanas a chur in ionad ailt 21 agus 24 faoi seach:

“Ceapadh mná chun poist bhunaithe faoi alt 11 den Acht Rialaithe.

21.—Má bheartaítear bean a cheapadh, faoi alt 11 den Acht Rialaithe, chun poist bhunaithe, ní cheapfar chun an phoist sin í mura nglacfaidh ná go dtí go nglacfaidh na Coimisinéirí léi mar dhuine atá cáilithe lena ceapadh chuige.

Ceapadh mná chun poist neamhbhunaithe faoi alt 11 den Acht Rialaithe.

24. Má bheartaítear bean a cheapadh, faoi alt 11 den Acht Rialaithe, chun poist neamhbhunaithe, ní cheapfar chun an phoist sin í mura nglacfaidh ná go dtí go nglacfaidh na Coimisinéirí léi mar dhuine atá cáilithe lena ceapadh chuige.”

Gearrtheideal.

6. —Féadfar Acht na Státseirbhíse (Fostú Ban Pósta), 1973 , a ghairm den Acht seo.