35 1974


Uimhir 35 de 1974


AN tACHT LEITHREASA, 1974

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN 31ú LÁ DE MHÁRTA, 1972, AGUS DO LEITHREASÚ SUIMEANNA A DEONAÍODH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE (FORÁLACHA BUANA), 1965 , AGUS A DHEONAÍTEAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ. [28 Nollaig, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Deontas as an bPríomh-Chiste

£7,664 a eisiúint as an bPríomh-Chiste le haghaidh na bliana 1971-72.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim seacht míle, sé chéad seasca is ceithre phunt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus a chur chun slánú an tsoláthair a deonaíodh le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1972.

Deontais a Leithreasú

Suimeanna a vótáladh le haghaidh seirbhisí soláthair, eadhon, £738,706,804, a leithreasú.

1965, Uimh. 26 .

1891, c. 24.

2. —(1) Na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste leis an Acht Príomh-Chiste (Forálacha Buana), 1965 , agus leis an Acht seo, chun slánú an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán suim seacht gcéad tríocha is ocht milliún, seacht gcéad is sé mhíle, ocht gcéad is ceithre phunt agus atá comhdhéanta den tsuim seacht míle, sé chéad seasca is ceithre phunt le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1972, agus den tsuim fiche is seacht milliún, ceithre chéad fiche is trí mhíle, cúig chéad is nócha punt le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1974, agus den tsuim seacht gcéad agus aon mhilliún déag, dhá chéad seachtó is cúig mhíle, cúig chéad agus caoga punt le haghaidh seirbhíse na tréimhse ón lú lá d'Aibrean, 1974, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1974, déantar iad a leithreasú le haghaidh na seirbhísí agus na críocha a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis seo.

(2) I dteannta na ndeontas as an bPríomh-Chiste dá dtagraítear san fho-alt roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh den Sceideal a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim seachtó is ocht milliún, naoi gcéad seachtó is ceithre mhíle, dhá chéad agus cúig phunt, a chur chun feidhme as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a chur chun feidhme mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais le haghaidh na seirbhísí agus na críocha a shonraítear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

3. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1974 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL

Cuid I

BARRACHAS DON BHLIAIN 1971-72

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

£

£

Suim a deonaíodh chun barrachas ar an deontas le haghaidh Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1972, a shlánú     ..     ..     ..     ..

7,664

--

Cuid II

Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a chur chun feidhme mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha na muirear do na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1974.

Vóta Uimh.

Teideal

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..     ..     ..

5,000

--

2

Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..

105,000

--

3

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh     ..     ..     ..     ..     ..

10

--

6

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..

10

--

8

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachas i leith foirgneamh poiblí; chun páirceanna agus oibreacha poiblí áirithe a chothabháil; chun oibreacha siltin agus oibreacha innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; le haghaidh caiteachas a d'éirigh as damáiste do mhaoin le Rialtais Eachtracha; agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..     ..

755,000

345,000

10

Le haghaidh tuarastail agus costais Choimis- iún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla     ..     ..     ..

20,000

1,000

15

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh costais ionchúiseamh coiriúil agus dlí-mhuirear eile

77,000

--

16

Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..

75,000

--

19

Le haghaidh rátaí agus ranníocaí in ionad rátaí, etc., i leith maoin Rialtais, agus le haghaidh ranníocaí i leith rátaí ar áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha

10

32,990

20

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair; agus Oifig na dTaifead Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, agus chun doiciméid stairiúla, etc., a cheannach     ..     ..     ..

65,000

--

21

Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..

4,332,000

--

22

Le haghaidh costais i ndáil le príosúin, lena n-áirítear ionaid choinneála d'ógánaigh; chun príosúnaigh a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair a chothabháil; agus le haghaidh seirbhísí leasa     ..

10

--

26

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht, agus scéim- eanna agus deontais ilghnéitheacha, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..

32,000

--

27

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh seirbhísí ilghnéitheacha áirithe oideachais agus cultúir, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

129,000

--

28

Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc.     ..     ..     ..     ..     ..     ..

1,502,000

90,000

31

Le haghaidh costais i ndáil le Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Áiteanna Coinneála     ..     ..     ..

45,000

--

32

Le haghaidh deontais-i-gcabhair don Údarás um Ard-Oideachas, d'Institiúidí agus Seirbhísí Áirithe Ardoideachais agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath

2,106,000

--

33

Le haghaidh tuarastail agus costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..

6,500

--

36

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair

10

--

37

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..

7,547,000

3,296,000

40

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

10

100,000

41

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

10

--

42

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..     ..     ..     ..

1,700,000

5,810,000

44

Le haghaidh pá scoir, pinsin, cúiteamh, liúntais agus aiscí is iníoctha faoi reach- tanna iolartha le comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí Míleata áirithe eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh ranníocaí agus costais éagsúla i ndáil leo sin; le haghaidh liúntais eisreachtúla áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas     ..     ..     ..     ..     ..

50,000

35,000

45

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe

254,000

2,000

46

Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir- Rialtasacha, don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil, do Chúnamh Forbartha (lena n-áirítear deontas-i- gcabhair) agus don Chomhdháil um Shlándáil agus Comhar san Eoraip; agus le haghaidh costais eile i ndáil leis an gcéanna     ..     ..     ..     ..     ..

367,000

--

48

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard- Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais do Bhoird Sláinte, deontais ilghnéitheacha agus deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..     ..

7,891,010

--

49

Mar chúiteamh le Glacadóir Galway Textile Printers Limited i leith caillteanas trádála ag an gCuideachta     ..     ..     ..     ..

360,000

--

50

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Aire na Seirbhise Poiblí     ..     ..     ..

10

--

Iomlán Chuid II     ..     ..

27,423,590

9,711,990

Cuid III

Sceideal de shuimeanna a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na tréimhse ón 1ú lá d'Aibreán, 1974, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1974.

Vóta Uimh.

Teideal

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin     ..     ..     ..

32,000

--

2

Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..

1,172,000

--

3

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh     ..     ..     ..     ..     ..

157,000

--

4

Le haghaidh tuarastail agus costais na Príomh-Oifige Staidrimh     ..     ..     ..

818,000

40,000

5

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste     ..

128,000

24,700

6

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..

2,203,000

2,000

7

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Aire na Seirbhíse Poiblí agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..

958,000

87,500

8

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hoifige sin     ..     ..     ..     ..     ..

10,928,000

506,000

9

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachas i leith foirgneamh poiblí; chun páirceanna agus oibreacha poiblí áirithe a chothabh- áil; chun oibreacha siltin agus oibreacha innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; le haghaidh caiteachas a d'éirigh as damáiste do mhaoin le Rialtais Eachtracha; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..     ..     ..

18,041,000

2,300,000

10

Le haghaidh tuarastail agus costais na Saotharlainne Stáit     ..     ..     ..

115,000

1,150

11

Le haghaidh tuarastail agus costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla     ..     ..     ..

185,000

246,000

12

Le haghaidh deontais (deontas-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon     ..     ..     ..

113,000

--

13

Le haghaidh pinsin, aoisliúntais, cúiteamh (lena n-áirítear cúiteamh do lucht oibre), agus liúntais agus aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoi reachtanna iolartha eile; pinsin, liúntais agus aiscí eisreachtúla arna ndámhachtain ag Aire na Seirbhíse Poiblí; táillí do lia-réiteoirí agus táillí ócáideacha do dhochtúirí; cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith díobhálacha pearsanta; etc.     ..

4,168,000

827,000

14

Le haghaidh Seirbhís Sicréideach     ..     ..

14,000

--

15

Le haghaidh deontais d'Údaráis Áitiúla mar fhaoiseamh i leith rátaí ar thalamh talmhaíochta     ..     ..     ..     ..     ..

23,287,000

--

16

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh costais ionchúiseamh coiriúil agus dlí-mhuirear eile     ..     ..     ..     ..     ..     ..

549,000

4,140

17

Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe

609,500

--

18

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh clódóireacht agus ceangaltóireacht, páipéar, foilseacháin, innealra oifige agus soláthairtí eile oifige do na Seirbhísí Poiblí; agus le haghaidh ilchuspóirí ilghnéitheacha     ..     ..     ..

1,887,010

308,000

19

Le haghaidh tuarastail agus costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus mionseirbhísí áirithe     ..     ..     ..

744,000

78,700

20

Le haghaidh rátaí agus ranníocaí in ionad rátaí, etc., i leith maoin Rialtais, agus le haghaidh ranníocaí i leith rátaí ar áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha

1,691,000

256,000

21

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair; agus Oifig na dTaifead Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, agus chun doiciméid stairiúla, etc., a cheannach     ..     ..     ..

836,000

775

22

Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..

29,057,000

1,100,350

23

Le haghaidh costais i ndáil le príosúin, lena n-áirítear ionaid choinneála d'ógánaigh; chun príosúnaigh a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair a chothabháil; agus le haghaidh seirbhísí leasa     ..

3,514,000

40,000

24

Le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd- Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste

1,198,000

75,000

25

Le haghaidh tuarastail agus costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas     ..

618,000

--

26

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla     ..     ..     ..     ..     ..

20,000

83

27

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht, agus scéim- eanna agus deontais ilghnéitheacha; lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..

37,970,010

495,500

28

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh seirbhísí ilghnéitheacha áirithe oideachais agus cultúir, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

9,800,010

41,100

29

Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc.     ..     ..     ..     ..     ..     ..

38,859,000

309,500

30

Le haghaidh Meánoideachais     ..     ..

29,020,000

332,610

31

Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..     ..     ..

16,166,000

707,900

32

Le haghaidh costais i ndáil le Teaghlaigh Chónaithe agus Scoileanna Speisialta     ..

632,000

1,000

33

Le haghaidh deontais-i-gcabhair don Údarás um Ard-Oideachas, d'Institiúidí agus Seirbhísí áirithe Ardoideachais agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath     ..

15,618,000

12,000

34

Le haghaidh tuarastail agus costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..

101,000

1,000

35

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..     ..     ..     ..

5,357,000

460,530

36

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le Foraoiseacht, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..     ..

6,010,000

1,650,000

37

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair     ..     ..

3,900,000

10

38

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..

52,675,000

18,559,757

39

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear ildeontais-i-gcabhair     ..     ..     ..

3,355,000

10,800

40

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Saothair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc

4,575,000

27,600

41

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

27,989,010

1,070,110

42

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

25,629,000

1,539,960

43

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc

50,219,000

27,816,010

44

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh pá agus costais Óglaigh na hÉireann; agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..     ..     ..     ..

30,304,000

560,000

45

Le haghaidh pá scoir, pinsin, cúiteamh, liúntais agus aiscí is iníoctha faoi reacht- anna iolartha le comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí Míleata áirithe eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh ranníocaí agus costais éagsúla i ndáil leo sin; le haghaidh liúntais eis- reachtúla áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas     ..     ..     ..     ..     ..

6,420,000

74,530

46

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha, agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..

2,501,000

20,000

47

Le haghaidh ranníocaí d'Eagraíochtaí Idir náisiúnta agus le haghaidh Cúnaimh Oifigiúil Forbartha, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..     ..     ..     ..

980,010

--

48

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seir- bhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh agus le haghaidh ildeontas     ..     ..     ..     ..     ..

121,475,000

4,160,000

49

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard- Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais do Bhoird Sláinte agus deontais ilghnéitheacha, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

101,378,000

5,514,900

50

Le haghaidh Luach Saothair áirithe     ..

16,550,000

--

51

Chun méaduithe ar phinsin, liúntais agus pá scoir i leith seirbhíse poiblí a íoc agus le haghaidh feabhsuithe áirithe i ndáil le dámhachtain aoisliúntas, liúntas cúitimh, pinsean, liúntas agus aiscí breise     ..     ..

750,000

--

Iomlán Chuid III     ..     ..£

711,275,550

69,262,215

Iomlán an Sceidil     ..     ..     ..£

738,706,804

78,974,205