2 1994

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 1994


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ), 1994

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

2.

Léiriú (ginearálta).

CUID II

Cionta a Bhaineann le hOrd Poiblí

3.

Léiriú (Cuid II).

4.

Meisce in áit phoiblí.

5.

Iompar mí-ordúil in áit phoiblí.

6.

Iompraíocht bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach in áit phoiblí.

7.

Ábhar atá bagrach, maslach, tarcaisneach nó graosta a dháileadh nó a chur ar taispeáint in áit phoiblí.

8.

Mainneachtain ordachán ó chomhalta den Gharda Síochána a chomhlíonadh.

9.

Bac toiliúil.

10.

Méadú ar phionós mar gheall ar mhionionsaí, etc.

11.

Dul isteach i bhfoirgneamh, etc., le hintinn cion a dhéanamh.

12.

Leasú ar an Vagrancy Act, 1824.

13.

Foghail ar fhoirgneamh, etc.

14.

Círéib.

15.

Mí-ord foréigneach.

16.

Gráscar.

17.

Dúmhál, sracadh agus airgead a éileamh go bagrach.

18.

Ionsaí le hintinn díobháil choirp nó cion indíotáilte a dhéanamh.

19.

Ionsaí nó bac ar oifigeach síochána.

CUID III

Slua-Rialú ag Imeachtaí Poiblí.

20.

Léiriú (Cuid III).

21.

Rochtain ar imeachtaí áirithe a rialú, etc.

22.

Deoch mheisciúil a thabhairt suas agus a urghabháil, etc.

CUID IV

Ilghnéitheach agus Aisghairm.

23.

Fógairt drúthlann agus striapachais a thoirmeasc.

24.

Gabháil gan bharántas.

25.

Cumhachtaí láithreacha an Gharda Síochána do leanúint i bhfeidhm.

26.

Aisghairm.

AN SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1951

Uimh. 2 de 1951

An tAcht um Dhlínse Choiriúil, 1960

Uimh. 27 de 1960

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

Uimh. 12 de 1967

An tAcht Cosanta, 1954

Uimh. 18 de 1954

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit (Leasú), 1940

Uimh. 2 de 1940

Prevention of Crimes Act, 1871

34 & 35 Vict. c. 112

Acht na bPríosúnach Cogaidh agus na nEachtrannach Naimhdeach, 1956

Uimh. 27 de 1956

Achtanna na bPríosún, 1826 go 1980

Vagrancy Act, 1824

5 Geo. 4, c. 83

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 1994


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ), 1994

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHEALÚ CIONTA ÁIRITHE DEN DLÍ COITEANN A BHAINEANN LE hORD POIBLÍ AGUS DO CHUR CIONTA REACHTÚLA ÁIRITHE A BHAINEANN LE hORD POIBLÍ INA nIONAD, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH CUMHACHTAÍ BREISE SLUA-RIALAITHE A BHEITH AG COMHALTAÍ DEN GHARDA SÍOCHÁNA I gCOMHARSANACHT IMEACHTAÍ ÁIRITHE AGUS I dTAOBH NA gCOMHALTAÍ SIN DO RIALÚ ROCHTANA AR AN gCÉANNA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH CIONTA A BHAINEANN LEIS SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LE hORD POIBLÍ AGUS LE FÍNEÁLACHA AGUS TÉARMAÍ PRÍOSÚNACHTA MAIDIR LE CIONTA ÁIRITHE AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ AN DLÍ AGUS AN RIARACHÁIN CHOIRIÚIL. [3 Márta, 1994]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Sruthaireachta, 1824 go 1994, a ghairm de na hAchtanna Sruthaireachta, 1824 agus 1988, agus d'alt 12, le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh mí amháin tar éis é a rith.

Léiriú (ginearálta).

2. —(1) Aon tagairt san Acht seo do Chuid nó d'alt is tagairt í do Chuid nó d'alt den Acht seo mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'Acht éigin eile atá beartaithe.

(2) Aon tagairt san Acht seo d'fho-alt nó do mhír is tagairt í don fho-alt nó don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe.

CUID II

Cionta a Bhaineann le hOrd Poiblí

Léiriú (Cuid II).

3. —Sa Chuid seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt— folaíonn “teaghais” foirgneamh, feithicil nó soitheach a úsáidtear de ghnáth chun cónaithe;

ciallaíonn “áit phríobháideach” áit nach áit phoiblí;

folaíonn “áit phoiblí”—

(a) aon mhórbhealach,

(b) aon limistéar allamuigh a bhfuil, an tráth ábhartha, rochtain nó cead rochtana ag daoine den phobal air, ó cheart nó mar fhoghlaí nó ar shlí eile, agus a úsáidtear chun críocha áineasa phoiblí,

(c) aon reilig nó cill,

(d) aon áitreabh nó áit eile a bhfuil, an tráth ábhartha, rochtain nó cead rochtana ag daoine den phobal air nó uirthi, ó cheart nó le cead sainráite nó intuigthe, nó ar íocaíocht a dhéanamh nó ar shlí eile, agus

(e) aon traein, soitheach nó feithicil a úsáidtear chun daoine a iompar ar luaíocht.

Meisce in áit phoiblí.

4. —(1) Is cion é ag aon duine a bheith i láthair in aon áit phoiblí agus é chomh mór sin ar meisce gur réasúnach ábhar imní a bheith ann go gcuirfeadh sé é féin nó aon duine eile ina chomharsanacht i gcontúirt.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £100 a chur air.

(3) Más rud é go mbeidh drochamhras ar chomhalta den Gharda Síochána, agus cúis réasúnach aige leis, go bhfuil cion faoin alt seo nó faoi alt 5 6 á dhéanamh, féadfaidh an comhalta lena mbaineann, gan bharántas, aon bhuidéal nó coimeádán, mar aon lena bhfuil ann—

(a) atá ina sheilbh, in áit seachas áit a úsáidtear mar theaghais, ag duine a bhfuil drochamhras ar an gcomhalta sin maidir leis go ndearna sé an cion, agus

(b) a bhfuil drochamhras ar an gcomhalta sin, agus cúis réasúnach aige leis, go bhfuil substaint mheisciúil ann,

a urghabháil, a fháil nó a thabhairt chun siúil:

Ar choinníoll nach bhféadfar, le linn an fo-alt seo a bheith á chur chun feidhme maidir le halt 56, aon bhuidéal nó coimeádán den sórt sin, mar aon lena bhfuil ann, a urghabháil, a fháil nó a thabhairt chun siúil amhlaidh ach amháin i gcás ina mbeidh drochamhras ar an gcomhalta den Gharda Síochána, agus cúis réasúnach aige leis, go bhfuil an buidéal nó an coimeádán, nó a bhfuil ann, iomchuí maidir leis an gcion faoi alt 5 6 a bhfuil drochamhras ar an gcomhalta go bhfuil sé á dhéanamh.

(4) San alt seo—

ní fholaíonn “buidéal nó coimeádán” buidéal nó coimeádán le haghaidh substainte atá i seilbh an duine lena mbaineann chun críche seachas chun an duine sin nó aon duine eile a chur ar meisce;

ciallaíonn “ar meisce” faoi bhrí mheisciúil aon dí alcólaí, druga, tuaslagóra nó substainte eile nó teaglama de shubstaintí agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin.

Iompar mí-ordúil in áit phoiblí.

5. —(1) Is cion é ag aon duine in áit phoiblí gabháil d'iompar colúil—

(a) idir a 12 a chlog meán oíche agus a 7 a chlog an mhaidin dár gcionn, nó

(b) aon tráth eile, tar éis do chomhalta den Gharda Síochána a iarraidh air scor den iompar sin.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 a chur air.

(3) San alt seo ciallaíonn “iompar colúil” aon iompraíocht mhíréasúnach ar dóigh di, ag féachaint do na himthosca go léir, col mór a chur ar aon duine, nó crá mór a thabhairt d'aon duine, ar feasach dó, nó a bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis gur feasach dó, an iompraíocht sin.

Iompraíocht bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach in áit phoiblí.

6. —(1) Is cion é ag aon duine in áit phoiblí aon fhocail bhagracha, mhaslacha nó tharcaisneacha a úsáid, nó gabháil d'aon iompraíocht bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach, le hintinn briseadh síochána a bhriogadh nó le meargántacht i dtaobh an bhféadfadh briseadh síochána a bheith ann dá thoradh.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air.

Ábhar atá bagrach, maslach, tarcaisneach nó graosta a dháileadh nó a chur ar taispeáint in áit phoiblí.

7. —(1) Is cion é ag aon duine in áit phoiblí aon scríbhinn, sín nó léiriú infheicthe atá bagrach, maslach, tarcaisneach nó graosta a dháileadh nó a chur ar taispeáint le hintinn briseadh síochána a bhriogadh nó le meargántacht i dtaobh an bhféadfadh briseadh síochána a bheith ann dá thoradh.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air.

Mainneachtain ordachán ó chomhalta den Gharda Síochána a chomhlíonadh.

8. —(1) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Gharda Síochána duine in áit phoiblí agus go mbeidh drochamhras ar an gcomhalta sin, agus cúis réasúnach aige leis, maidir leis an duine sin—

(a) go bhfuil sé nó go raibh sé ag gníomhú ar mhodh atá contrártha d'fhorálacha alt 4 , 5, 6, 79, nó

(b) go bhfuil sé, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach, ag gníomhú ar mhodh is síománaíocht in áit phoiblí in imthosca, a bhféadfaidh comhluadar daoine eile a bheith san áireamh iontu, inar réasúnach ábhar imní a bheith ann maidir le sábháilteacht daoine nó sábháilteacht maoine nó maidir le coimeád na síochána poiblí,

féadfaidh an comhalta a ordú don duine a bhfuil drochamhras ann maidir leis amhlaidh ceachtar de na nithe seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh, is é sin le rá:

(i) scor de bheith ag gníomhú ar mhodh den sórt sin, agus

(ii) imeacht láithreach ó chomharsanacht na háite lena mbaineann ar mhodh sítheach nó ordúil.

(2) Is cion é ag aon duine, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach, mainneachtain ordachán arna thabhairt ag comhalta den Gharda Síochána faoin alt seo a chomhlíonadh.

(3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air.

Bac toiliúil.

9. —Aon duine a dhéanfaidh go toiliúil, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach, saorbhealach aon duine nó aon fheithicle in aon áit phoiblí a chosc, nó cur isteach air, dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £200 a chur air.

Méadú ar phionós mar gheall ar mhionionsaí, etc.

10. —Leasaítear leis seo an tAcht um Cheartas Coiriúil, 1951 , tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) d'alt 11:

“(2) Aon duine a chiontófar i mionionsaí nó i slacairt, dlífear fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá mhí dhéag, nó an fhíneáil agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air.”.

Dul isteach i bhfoirgneamh, etc., le hintinn cion a dhéanamh.

11. —(1) Is cion é ag duine—

(a) dul isteach in aon fhoirgneamh nó i gcúirtealáiste aon fhoirgnimh nó in aon chuid d'fhoirgneamh nó de chúirtealáiste den sórt sin mar fhoghlaí, nó

(b) a bheith laistigh de chomharsanacht aon fhoirgnimh nó cúirtealáiste den sórt sin, nó aon chuid d'fhoirgneamh nó de chúirtealáiste den sórt sin, chun foghail a dhéanamh ar an gcéanna,

in imthosca is bun leis an tátal réasúnach gur le hintinn cion a dhéanamh nó le hintinn cur isteach go neamhdhleathach ar aon mhaoin atá ann a chuathas isteach ann nó a bhíothas ann.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air.

Leasú ar an Vagrancy Act, 1824.

12. —Leasaítear leis seo alt 4 (arna chur chun feidhme maidir le hÉirinn leis an Prevention of Crimes Act, 1871) den Vagrancy Act, 1824, trí “every person being found in or upon any dwelling house, warehouse, coach-house, stable, or outhouse, or in any enclosed yard, garden or area, for any unlawful purpose;” a scriosadh.

Foghail ar fhoirgneamh, etc.

13. —(1) Is cion é ag duine, gan leithscéal réasúnach, foghail a dhéanamh ar aon fhoirgneamh nó ar chúirtealáiste aon fhoirgnimh ar mhodh a chuireann eagla, nó ar dóigh dó eagla a chur, ar dhuine eile.

(2) (a) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Gharda Síochána duine in áit lena mbaineann fo-alt (1) agus go mbeidh drochamhras ar an gcomhalta sin, agus cúis réasúnach aige leis, go bhfuil nó go raibh an duine sin ag gníomhú ar mhodh atá contrártha d'fhorálacha an fho-ailt sin, ansin féadfaidh an comhalta a ordú don duine a bhfuil drochamhras ann maidir leis amhlaidh ceachtar de na nithe seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh, is é sin le rá:

(i) scor de bheith ag gníomhú ar mhodh den sórt sin, agus

(ii) imeacht láithreach ó chomharsanacht na háite lena mbaineann ar mhodh sítheach nó ordúil.

(b) Is cion é ag aon duine, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach, mainneachtain ordachán arna thabhairt ag comhalta den Gharda Síochána faoin alt seo a chomhlíonadh.

(3) (a) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1) dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air.

(b) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (2) dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air.

Círéib.

14. —(1) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh 12 dhuine nó níos mó, atá i láthair le chéile in aon áit (cibé acu is áit phoiblí nó áit phríobháideach nó iad araon an áit sin), foréigean neamhdhleathach a úsáid nó a bhagairt le haghaidh comhchuspóra, agus

(b) go mbeidh iompar na ndaoine sin, á ghlacadh ina iomláine, de chineál a bheadh ina chúis le heagla a chur ar dhuine réasúnta diongbháilte, a bheadh i láthair san áit sin, maidir lena shábháilteacht féin nó le sábháilteacht duine eile,

ansin, beidh gach duine de na daoine a úsáidfidh foréigean neamhdhleathach le haghaidh an chomhchuspóra ciontach sa chion ar círéib é.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) ní bhainfidh sé le hábhar cibé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh an 12 dhuine nó níos mó, go comhuaineach, foréigean neamhdhleathach a úsáid nó a bhagairt in aon áit;

(b) is intuigthe an comhchuspóir ón iompar;

(c) ní gá aon duine réasúnta diongbháilte a bheith i láthair iarbhír, nó gur dóigh do dhuine den sórt sin a bheith i láthair, san áit sin.

(3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion ar círéib é dlífear, ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 10 mbliana, nó iad araon, a chur air.

(4) Cealaítear leis seo an cion faoin dlí coiteann ar círéib é.

Mí-ord foréigneach.

15. —(1) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh triúr nó níos mó, atá i láthair le chéile in aon áit (cibé acu is áit phoiblí nó áit phríobháideach nó iad araon an áit sin), foréigean neamhdhleathach a úsáid nó a bhagairt, agus

(b) go mbeidh iompar na ndaoine sin, á ghlacadh ina iomláine, de chineál a bheadh ina chúis le heagla a chur ar dhuine réasúnta diongbháilte, a bheadh i láthair san áit sin, maidir lena shábháilteacht féin nó le sábháilteacht duine eile,

ansin, beidh gach duine de na daoine a úsáidfidh nó a bhagróidh foréigean neamhdhleathach ciontach sa chion ar mí-ord foréigneach é.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) ní bhainfidh sé le hábhar cibé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh an triúr nó níos mó, go comhuaineach, foréigean neamhdhleathach a úsáid nó a bhagairt;

(b) ní gá aon duine réasúnta diongbháilte a bheith i láthair iarbhír, nó gur dóigh do dhuine den sórt sin a bheith i láthair, san áit sin.

(3) Ní chiontófar duine sa chion ar mí-ord foréigneach é mura mbeartaíonn an duine foréigean a úsáid nó a bhagairt nó mura bhfuil a fhios aige go bhféadfadh a chuid iompair a bheith foréigneach nó foréigean a bhagairt.

(4) Aon duine a bheidh ciontach i gcion ar mí-ord foréigneach é dlífear, ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 10 mbliana, nó iad araon, a chur air.

(5) Déanfar aon tagairt, cibé slí a bheidh sí sainráite, in aon achtachán a ritheadh roimh thosach feidhme an Achta seo—

(a) don chion faoin dlí coiteann ar círéib é, nó

(b) don chion faoin dlí coiteann ar círéib é agus do racán,

a fhorléiriú mar thagairt don chion ar mí-ord foréigneach é.

(6) Cealaítear leis seo an cion faoin dlí coiteann ar rúta é agus an cion faoin dlí coiteann ar tionól neamhdhleathach é.

Gráscar.

16. —(1) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh beirt nó níos mó in aon áit (cibé acu is áit phoiblí nó áit phríobháideach nó iad araon an áit sin) foréigean a úsáid nó a bhagairt ar a chéile, agus

(b) gur foréigean neamhdhleathach an foréigean a úsáidfidh nó a bhagróidh duine de na daoine sin amhlaidh, agus

(c) go mbeidh iompar na ndaoine sin, á ghlacadh ina iomláine, de chineál a bheadh ina chúis le heagla a chur ar dhuine réasúnta diongbháilte, a bheadh i láthair san áit sin, maidir lena shábháilteacht féin nó le sábháilteacht duine eile,

ansin, beidh gach duine den sórt sin a úsáidfidh nó a bhagróidh foréigean neamhdhleathach ciontach sa chion ar gráscar é.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) ní fhéadfar bagairt a dhéanamh le focail agus leo sin amháin;

(b) ní gá aon duine réasúnta diongbháilte a bheith i láthair iarbhír, nó gur dóigh do dhuine den sórt sin a bheith i láthair, san áit inar tharla an úsáid nó an bhagairt foréigin.

(3) Ní chiontófar duine sa chion ar gráscar é mura mbeartaíonn an duine foréigean a úsáid nó a bhagairt nó mura bhfuil a fhios aige go bhféadfadh a chuid iompair a bheith foréigneach nó foréigean a bhagairt.

(4) Aon duine a bheidh ciontach i gcion ar gráscar é, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air,

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air.

(5) Cealaítear leis seo an cion faoin dlí coiteann ar gráscar é.

Dúmhál, sracadh agus airgead a éileamh go bagrach.

17. —(1) Is cion é ag aon duine aon éileamh gan údar a dhéanamh go bagrach d'fhonn gnóchan a fháil dó féin nó do dhuine eile nó le hintinn é a bheith ina chúis le caillteanas do dhuine eile.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) ní bheidh údar le héileamh bagrach mura mbeidh an duine a dhéanfaidh é á dhéanamh amhlaidh á chreidiúint dó—

(i) go bhfuil forais réasúnacha aige chun an t-éileamh a dhéanamh, agus

(ii) gur modh cuí chun an t-éileamh a athneartú é na bagairtí a dhéanamh;

(b) ní bheidh cineál an ghnímh nó an neamhghnímh a éileofar bainteach le hábhar agus ní bhainfidh sé le hábhar ach oiread cibé acu a bhaineann nó nach mbaineann na bagairtí le gníomh a bheidh le déanamh ag an duine a dhéanfaidh an t-éileamh.

(3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air,

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 14 bliana, nó iad araon, a chur air.

Ionsaí le hintinn díobháil choirp nó cion indíotáilte a dhéanamh.

18. —(1) Aon duine a ionsóidh aon duine le hintinn díobháil choirp nó cion indíotáilte a dhéanamh, beidh sé ciontach i gcion.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air,

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air.

Ionsaí nó bac ar oifigeach síochána.

19. —(1) Aon duine—

(a) a dhéanfaidh oifigeach síochána ag gníomhú dó i gcomhlíonadh dhualgas an oifigigh síochána a ionsaí, agus a fhios aige gur oifigeach síochána é, nó le meargántacht i dtaobh cibé acu atá nó nach bhfuil sé ina oifigeach síochána, atá ag gníomhú i gcomhlíonadh a dhualgais, nó

(b) a ionsóidh aon duine eile atá ag gníomhú i gcabhair ar oifigeach síochána, nó

(c) a ionsóidh aon duine eile le hintinn a ghabháil dhleathach nó a choinneáil dhleathach féin, nó gabháil dhleathach nó coinneáil dhleathach aon duine eile, mar gheall ar aon chion, a chomhrac nó a chosc,

beidh sé ciontach i gcion.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear—

(a) tar éis dó a roghnú go ndéanfaí an cion a chur de láimh go hachomair, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air,

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air.

(3) Aon duine a dhéanfaidh oifigeach síochána ag gníomhú dó i gcomhlíonadh a dhualgais nó duine atá ag cabhrú le hoifigeach síochána i gcomhlíonadh a dhualgais a chomhrac nó a bhacadh go toiliúil, agus a fhios aige gur oifigeach síochána é, nó le meargántacht i dtaobh cibé acu atá nó nach bhfuil sé ina oifigeach síochána, atá ag gníomhú i gcomhlíonadh a dhualgais, beidh sé ciontach i gcion.

(4) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (3) dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air.

(5) Maidir le forálacha an ailt seo, is forálacha iad i dteannta, agus ní forálacha iad in ionad, aon fhorála in aon achtachán eile a bhaineann le hionsaí nó bac ar oifigeach síochána.

(6) San alt seo—

ciallaíonn “oifigeach síochána” comhalta den Gharda Síochána, oifigeach príosúin nó comhalta d'Óglaigh na hÉireann;

ciallaíonn “príosún” aon áit a bhféadfar rialacha nó rialacháin a dhéanamh ina leith faoi Achtanna na bPríosún, 1826 go 1980, alt 7 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit (Leasú), 1940 , alt 233 den Acht Cosanta, 1954 , alt 2 d'Acht na bPríosúnach Cogaidh agus na nEachtrannach Naimhdeach, 1956 , nó alt 13 den Acht um Dhlínse Choiriúil, 1960 ;

folaíonn “oifigeach príosúin” aon chomhalta d'fhoireann príosúin agus aon duine a bhfuil duine atá á choinneáil i bpríosún faoina choimeád, nó a bhfuil dualgais air i ndáil le coimeád duine den sórt sin.

CUID III

Slua-Rialú ag Imeachtaí Poiblí

Léiriú (Cuid III).

20. —Sa Chuid seo—

ní fholaíonn “coimeádán” coimeádán le haghaidh aon táirge leigheasaigh;

folaíonn “coimeádán indiúscartha”—

(a) aon bhuidéal, aon channa nó aon choimeádán iniompartha eile nó aon chuid den chéanna (lena n-áirítear aon choimeádán iniompartha atá brúite nó briste nó aon chuid den chéanna) chun aon deoch a choinneáil agus ar de chineál é a ndéantar de ghnáth, nuair a bhíonn sé folamh, é a chaitheamh i leataobh nó a thabhairt ar ais don soláthraí, nó a fhágáil lena aisghabháil ag an soláthraí, agus

(b) aon chliathbhosca nó aon phacáistiú atá deartha chun níos mó ná buidéal amháin, canna amháin nó coimeádán iniompartha amháin den sórt sin a choinneáil;

tá le “imeacht” an bhrí a shanntar dó le halt 21 (1);

folaíonn “deoch mheisciúil” aon choimeádán ina bhfuil deoch mheisciúil, cibé acu is coimeádán indiúscartha é nó nach ea.

Rochtain ar imeachtaí áirithe a rialú, etc.

21. —(1) Más dealraitheach do chomhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná ceannfort gur gá, ar mhaithe le sábháilteacht nó chun ord a choimeád, rochtain daoine ar áit ina bhfuil imeacht ar siúl nó ar tí a bheith ar siúl a shrianadh, ar imeacht é a tharraingeoidh, nó is dócha a tharraingeoidh, mórthionól daoine (dá ngairtear an “imeacht” sa Chuid seo), féadfaidh sé a údarú d'aon chomhalta den Gharda Síochána bacainn nó sraith bacainní a thógáil nó a chur á tógáil ar aon bhóthar, sráid, lána, caolsráid nó modh eile rochtana ar an áit sin i suíomh nach faide ná aon mhíle amháin ón áit sin chun rochtain daoine nó feithiclí ar an áit sin a rialáil.

(2) Más rud é go mbeidh bacainn tógtha de réir fho-alt (1), féadfaidh comhalta den Gharda Síochána faoi éide, le hordachán béil nó láimhe, nó trí aon fhógra nó sín a thaispeáint, nó trí aon teaglaim den chéanna—

(a) daoine a chur ar mhalairt slí, go ginearálta nó go sonrach agus cibé acu atá siad i bhfeithiclí nó ar fheithiclí nó ag taisteal de chois, chuig modh eile rochtana ar an imeacht, lena n-áirítear modh rochtana ar an imeacht sin de chois amháin, nó

(b) más rud é gur gá ticéad a bheith ina sheilbh ag duine chun dul isteach san imeacht, a thoirmeasc ar dhuine, cibé acu atá sé i bhfeithicil nó ar fheithicil nó ag taisteal de chois, an bhacainn i dtreo an imeachta a thrasnú nó gabháil thairsti, i gcás nach mbeidh aon ticéad den sórt sin ag an duine, nó

(c) a chur in iúl gurb amhlaidh, má théann duine thar an mbacainn agus aon deoch mheisciúil, aon choimeádán indiúscartha deochanna nó aon earra colúil ina sheilbh aige, go ndlífear an deoch sin, an coimeádán sin nó an t-earra sin a choigistiú.

(3) Ní dhéanfaidh comhalta den Gharda Síochána a thoirmeasc ar dhuine bacainn a bheidh tógtha faoin alt seo a thrasnú nó gabháil thairsti ach amháin chun an duine a chur ar mhalairt slí chuig modh eile rochtana ar an imeacht, más dealraitheach don chomhalta nach bhfuil an duine ag féachaint leis sin a dhéanamh ach amháin—

(a) chun dul chuig a theaghais nó chuig a áit ghnó nó oibre i gcomharsanacht an imeachta, nó

(b) chun dul, chun aon chríche dleathaí eile, chuig aon áit i gcomharsanacht an imeachta seachas an áit ina bhfuil an t-imeacht ar siúl nó ar tí a bheith ar siúl.

(4) Aon duine—

(a) a mhainneoidh déanamh de réir ordacháin arna thabhairt ag comhalta den Gharda Síochána faoi fho-alt (2), chun críocha mhír (a)(b) den fho-alt sin, nó

(b) a mhainneoidh téarmaí fógra nó síne arna thaispeáint nó arna taispeáint faoi fho-alt (2), chun críocha mhír (a)(b) den fho-alt sin, a chomhlíonadh,

beidh sé ciontach i gcion.

(5) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 a chur air.

Deoch mheisciúil a thabhairt suas agus a urghabháil, etc.

22. —(1) Más rud é, i ndáil le himeacht—

(a) go mbeidh bacainn tógtha faoi alt 21 agus gur dealraitheach do chomhalta den Gharda Síochána go bhfuil duine atá ag taisteal de chois nó i bhfeithicil ag féachaint leis an mbacainn a thrasnú nó le gabháil thairsti, nó tar éis an bhacainn a thrasnú nó gabháil thairsti, chun dul chuig an áit ina bhfuil an t-imeacht ar siúl nó ar tí a bheith ar siúl, nó

(b) gur dealraitheach do chomhalta den Gharda Síochána go bhfuil duine ar tí nó tar éis dul isteach san áit ina bhfuil an t-imeacht ar siúl nó ar tí a bheith ar siúl,

agus go bhfuil, nó go mbeidh drochamhras ar an gcomhalta den Gharda Síochána, agus cúis réasúnach aige leis, go bhfuil—

(i) aon deoch mheisciúil, nó

(ii) aon choimeádán indiúscartha, nó

(iii) aon earra eile a d'fhéadfaí a úsáid, ag féachaint d'imthosca nó do chineál an imeachta, chun díobháil a dhéanamh,

i seilbh an duine, féadfaidh an comhalta aon cheann amháin nó níos mó de na cumhachtaí seo a leanas a fheidhmiú—

(I) an duine sin nó aon fheithicil ina bhfuil nó ar a bhfuil sé a chuardach nó a chur á chuardach nó á cuardach, d'fhonn a fháil amach an bhfuil aon deoch mheisciúil, coimeádán nó earra eile den sórt sin leis,

(II) diúltú ligean don duine sin dul ar aghaidh chuig an imeacht nó dul ar aghaidh níos faide, de réir mar a bheidh, mura dtabharfaidh an duine sin suas go buan do chomhalta den Gharda Síochána, de réir mar a ordóidh an comhalta, an deoch sin, an coimeádán sin nó an t-earra eile sin.

(2) Más rud é go ndiúltóidh comhalta den Gharda Síochána ligean do dhuine dul ar aghaidh chuig an imeacht nó dul ar aghaidh níos faide de bhua fho-alt (1) (II) agus nach dtabharfaidh an duine suas an deoch alcólach, an coimeádán indiúscartha nó an t-earra eile lena mbaineann, féadfaidh an comhalta a cheangal ar an duine imeacht ón gcomharsanacht ar mhodh ordúil agus síochánta de réir mar a ordóidh an comhalta.

(3) Aon duine a mhainneoidh, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach, ceanglas faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion.

(4) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 a chur air.

CUID IV

Ilghnéitheach agus Aisghairm

Fógairt drúthlann agus striapachais a thoirmeasc.

23. —(1) Aon duine a dhéanfaidh fógrán a fhoilsiú nó a chur á fhoilsiú, nó a dháileadh nó a chur á dháileadh, ar fógrán é ina bhfógraítear drúthlann nó seirbhísí striapaí sa Stát nó ina bhfógraítear aon áitreabh nó seirbhís sa Stát i dtéarmaí, in imthosca nó ar mhodh is bun leis an tátal réasúnach gur drúthlann an t-áitreabh nó gur seirbhís striapachais an tseirbhís, beidh sé ciontach i gcion.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air,

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 a chur air.

(3) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt (1) is cosaint é don chúisí a shuíomh gur duine é arb é a ghnó fógráin a fhoilsiú nó a dháileadh, nó socrú a dhéanamh chun fógráin a fhoilsiú nó a dháileadh, agus go bhfuair sé an fógrán áirithe lena fhoilsiú nó lena dháileadh i ngnáthchúrsa gnó agus nárbh eol dó agus nach raibh aon chúis drochamhrais aige gur bhain an fógrán le drúthlann nó le seirbhísí striapaí.

(4) I gcás cion faoi fho-alt (1) a bheith déanta ag comhlacht corpraithe nó ag duine a airbheartaíonn a bheith ag gníomhú thar ceann comhlachta chorpraithe nó comhlachta neamhchorpraithe daoine agus go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le ceadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine ba stiúrthóir nó ba chomhalta de choiste bainistíochta nó d'údarás rialaithe eile an chomhlachta, nó arbh é bainisteoir nó rúnaí an chomhlachta é, nó arbh oifigeach eile don chomhlacht é, nó a d'airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, nuair a rinneadh an cion, beidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne agus é a phionósú amhail is dá mbeadh an duine sin ciontach sa chion céadluaite.

(5) San alt seo—

folaíonn “fógrán” gach cineál fógraíochta nó cur chun cinn, cibé acu i bhfoilseachán nó trí fhógraí nó póstaeir a chur ar taispeáint nó trí mheán ciorclán, bileog, paimfléad nó cártaí nó doiciméad eile nó ar mhodh raidió, teilifíse, monatóra ríomhaire, teileafóin, tarchuir mhacasamhlaigh, fótagrafaíochta nó cineamatagrafaíochta, nó trí aon mheán eile cumarsáide dá shamhail;

ciallaíonn “dáileadh” dáileadh ar an bpobal nó ar chuid den phobal agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “foilsiú” foilsiú don phobal nó do chuid den phobal agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin.

Gabháil gan bharántas.

24. —(1) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Gharda Síochána aon duine agus cion á dhéanamh aige faoi fhoráil iomchuí, féadfaidh an comhalta an duine sin a ghabháil gan bharántas.

(2) I gcás gurb é tuairim comhalta den Gharda Síochána go ndearnadh cion faoi fhoráil iomchuí, féadfaidh an comhalta—

(a) ainm agus seoladh aon duine a éileamh, ar duine é a bhfuil drochamhras ar an gcomhalta, agus cúis réasúnach aige leis, go ndearna sé cion den sórt sin, nó ar duine é a bhfaighidh an comhalta é agus é ag déanamh cion den sórt sin, agus

(b) aon duine den sórt sin a mhainneoidh nó a dhiúltóidh a ainm agus a sheoladh a thabhairt nuair a éileofar sin, nó a thabharfaidh ainm nó seoladh a mbeidh forais réasúnacha ag an gcomhalta chun a chreidiúint go bhfuil sé bréagach nó míthreorach, a ghabháil gan bharántas.

(3) Aon duine a mhainneoidh nó a dhiúltóidh a ainm agus a sheoladh a thabhairt nuair a éileofar sin de bhua fho-alt (2), nó a thabharfaidh ainm nó seoladh, nuair a éileofar sin amhlaidh, atá bréagach nó míthreorach, beidh sé ciontach i gcion.

(4) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (3) dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 nó téarma príosúnachta nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air.

(5) San alt seo, ciallaíonn “foráil iomchuí” alt 4 , 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1819.

Cumhachtaí láithreacha an Gharda Síochána do leanúint i bhfeidhm.

25. —Aon chumhacht a thugtar do chomhalta den Gharda Síochána leis an Acht seo, beidh sí gan dochar d'aon chumhacht eile is infheidhmithe ag comhalta den sórt sin.

Aisghairm.

26. —Déantar leis seo na hAchtanna a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

AN SCEIDEAL

Alt 26.

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Seisiún agus Caibidil

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

6 & 7 Will. 4, c. 29

Dublin Police Act, 1836

Alt 9.

5 & 6 Vict., c. 24

Dublin Police Act, 1842

An mhír ar a bhfuil an uimhir 13 d'alt 14.

13 & 14 Vict., c. 92

Summary Jurisdiction (Ireland) Act, 1851

An mhír ar a bhfuil an uimhir 3 d'alt 13.

24 & 25 Vict., c. 100

Offences against the Person Act, 1861

Alt 38.

34 & 35 Vict., c. 112

Prevention of Crimes Act, 1871

Alt 12.

6 & 7 Geo. 5, c. 50

Larceny Act, 1916

Ailt 29 go 31.