29 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 29 de 2006


AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Caiteachais.

CUID 2

Truailliú ó Ola Bhuncair (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh)

3 . Léiriú (Cuid 2).

4 . Orduithe.

5 . Rialacháin.

6 . Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

7 . Beidh feidhm dlí ag an gCoinbhinsiún.

8 . An réim maidir le teorannú.

9 . Árachas.

10 . Breithiúnas críochnaitheach a aithint agus a fhorfheidhmiú sa Stát.

11 . Breithiúnas ó chúirt nó binse de chuid Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha a aithint agus a fhorfheidhmiú.

12 . Ús a íoc tar éis breithiúnais agus costais a íoc.

13 . Doiciméid a cheanglaítear a bheith ag gabháil le hiarratas ar ordú forfheidhmithe faoi alt 10.

14 . Cigirí.

15 . Longa a choinneáil.

16 . Fíneálacha etc. i leith cionta áirithe a ghnóthú.

17 . Pionóis agus cionta.

18 . Imeachtaí.

CUID 3

Truailliú na Farraige

19 . Mínithe.

20 . Leasú ar alt 2 (pleananna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire) d’Acht 1999.

21 . Pleananna éigeandála do thruailliú.

22 . Leasú ar alt 4 (oifigigh údaraithe) d’Acht 1999.

23 . Leasú ar alt 25 (cumhachtaí máistrí cuain) d’Acht 1991.

24 . Leasú ar alt 6 (an tAire do thabhairt ordachán) d’Acht 1999.

25 . Scaoileadh amach sa Stát nó isteach i gcuan nó i limistéar forordaithe a thuairisciú.

26 . Dualgas ar longa Éireannacha tarlú truaillithe a thuairisciú.

27 . Dualgas ar aonaid amach ón gcósta agus ar shaoráidí láimhseála tarluithe truaillithe a thuairisciú.

28 . Leasú ar alt 8 (an tAire d’ullmhú plean chun damáiste ó ola-thruailliú a chosc agus a íoslaghdú) d’Acht 1999.

29 . Leasú ar alt 9 (an tAire d’fháil trealaimh agus ábhar) d’Acht 1999.

30 . Leasú ar alt 10 (lucht riaracháin muirí coigríche do sholáthar cúnaimh) d’Acht 1999.

31 . Leasú ar alt 11 (an tAire do sholáthar cúnaimh lasmuigh den Stát) d’Acht 1999.

32 . Leasú ar alt 12 (longa ar ancaire lasmuigh de chuan) d’Acht 1999.

33 . Leasú ar alt 26 (cumhachtaí an Aire chun truailliú a chosc, a mhaolú nó a chealú) d’Acht 1991.

34 . Leasú ar alt 3 (léiriú) d’Acht 1991.

35 . Leasú ar alt 1 (léiriú) d’Acht 1999.

36 . Ionstraimí de chuid na gComhphobal Eorpach.

37 . Leasú ilghnéitheach ar Acht 1991.

CUID 4

Leasú ar an Acht Cuanta 1996

38. Leasú ar an Acht Cuanta 1996.

AN SCEIDEAL

International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001

Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht um Shubstaintí Contúirteacha 1972

1972, Uimh. 10

An tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh 1968

1968, Uimh. 18

An tAcht Cuanta 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Cuanta 1996

1996, Uimh. 11

Na hAchtanna Cuanta 1946 go 1976

Na hAchtanna Cuanta 1996 go 2005

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Na hAchtanna um Dhlínse Mhuirí 1959 go 1988

An tAcht Loingis Thráchtála 1955

1955, Uimh. 29

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Tarrthálas agus Raic) 1993

1993, Uimh. 34

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic., c. 93

Public Offices Fees Act 1879

42 & 43 Vic., c. 58

An tAcht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999

1999, Uimh. 18

An tAcht um Thruailliú na Farraige 1991

1991, Uimh. 27

Na hAchtanna um Thruailliú na Farraige 1991 go 1999

/images/harp.jpg


Uimhir 29 de 2006


AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE MAR GHEALL AR THRUAILLIÚ Ó OLA BHUNCAIR 2001 A RINNEADH I LONDAIN AN 23 MÁRTA 2001 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE RIALACHÁN (CE) UIMH. 44/2001 AN 22 NOLLAIG 2000 ÓN gCOMHAIRLE AR DHLÍNSE AGUS AR AITHINT AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁCHTÁLA A MHÉID A BHAINEANN SÉ LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN, DO THABHAIRT ÉIFEACHT DO PHRÓTACAL 2000 MAIDIR LE hULLMHACHT, FREAGAIRT AGUS COMHOIBRIÚ I LEITH TEAGMHAS TRUAILLITHE Ó SHUBSTAINTÍ GUAISEACHA AGUS URCHÓIDEACHA 2000 A RINNEADH I LONDAIN AN 15 MÁRTA 2000, DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR CHÓRAIS DHÍOBHÁLACHA FRITH-SMÁLAITHE A RIALÚ A RINNEADH I LONDAIN AN 5 DEIREADH FÓMHAIR 2001, DO THABHAIRT ÉIFEACHT D’IARSCRÍBHINN VI ARNA CUR LE COINBHINSIÚN MARPOL LEIS AN bPRÓTACAL A GHABHANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN A RINNEADH I LONDAIN AN 26 MEÁN FÓMHAIR 1997, DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA CHUN UISCE BALLASTA AGUS DEASCA LONG A RIALÚ AGUS A BHAINISTIÚ 2004 A RINNEADH I LONDAIN AN 13 FEABHRA 2004, DO LEASÚ NA nACHTANNA UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE 1991 GO 1999, DO LEASÚ AN ACHTA CUANTA 1996, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[31 Deireadh Fómhair, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1.— (1) Féadfar an tAcht um Thruailliú na Farraige (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006 a ghairm den Acht seo.

(2) Tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Iompair le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir críche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Féadfar na hAchtanna um Thruailliú na Farraige 1991 go 2006 a ghairm de na hAchtanna um Thruailliú na Farraige 1991 go 1999, den mhír seo agus de Chuid 3 den Acht seo le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna Cuanta 1996 go 2006 a ghairm de na hAchtanna Cuanta 1996 go 2005, den mhír seo agus de Chuid 4 le chéile

Caiteachais.

2.— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire Iompair ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Truailliú ó Ola Bhuncair (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh)

Léiriú (Cuid 2).

3.— (1) Sa Chuid seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “ola bhuncair” aon ola mhianrach hidreacarbóin (lena n-áirítear ola bhealaithe) a úsáidtear nó a bheartaítear a úsáid chun long a oibriú nó a thiomáint, agus aon iarmhair d’ola den sórt sin;

folaíonn “cairtfhostóir” cairtfhostóir lánchostais;

ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste mar gheall ar Thruailliú ó Ola Bhuncair 2001, a rinneadh i Londain an 23 Bealtaine 2001;

ciallaíonn “cúirt Choinbhinsiúin” i ndáil le Stát is Páirtí (seachas an Stát)—

(a) aon chúirt nó binse ag a bhfuil dlínse faoi dhlí an Stáit sin is Páirtí chun dliteanas a chinneadh i leith damáiste arna thabhú mar gheall ar thruailliú, agus chun cúiteamh a dhámhachtain i leith an chéanna, nó

(b) aon chúirt nó binse ag a bhfuil dlínse faoi dhlí an Stáit sin is Páirtí—

(i) chun breithniú a dhéanamh ar aon achomharc i gcoinne breithiúnais, nó

(ii) chun athbhreithniú a dhéanamh ar bhreithiúnas,

ó chúirt nó ó bhinse dá dtagraítear i mír (a);

ciallaíonn “Rialachán ón gComhairle” Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 an 22 Nollaig 2000 ón gComhairle 1 ar dhlínse agus ar aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála;

ciallaíonn “údarás cuain”—

(a) i gcás cuain lena mbaineann na hAchtanna Cuanta 1946 go 1976, údarás cuain de réir bhrí na nAchtanna sin,

(b) i gcás cuain atá faoi rialú cuideachta arna bunú de bhun alt 7 den Acht Cuanta 1996, an chuideachta lena mbaineann,

(c) i gcás lárionaid cuan iascaigh lena mbaineann an tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh 1968, an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha,

(d) i gcás cuain atá faoi rialú údaráis áitiúil, an t-údarás áitiúil lena mbaineann,

(e) i gcás cuain atá faoi bhainistiú Iarnród Éireann — Irish Rail, an comhlacht sin;

ciallaíonn “cigire” duine amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a)duine a cheapfar go cuí faoi alt 14;

(b)comhalta de na Buan-Óglaigh a bhfuil céim choimisiúnta aige nó aici, le linn dó nó di a bheith in éide;

(c)comhalta den Gharda Síochána, le linn dó nó di a bheith in éide;

(d)maidir leis an gcuan a bhfuil sé nó sí ina mháistir cuain nó ina máistir cuain ann, duine arna cheapadh nó arna ceapadh go cuí ag an údarás cuain lena mbaineann chun bheith ina mháistir cuain nó ina máistir cuain;

ciallaíonn “long Éireannach” long Éireannach de réir bhrí alt 9 den Acht Loingis Thráchtála 1955;

ciallaíonn “breithiúnas” breith ó chúirt Choinbhinsiúin arna tabhairt de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin lena ndéantar cúiteamh a dhámhachtain do dhuine i leith damáiste arna thabhú aige nó aici mar gheall ar thruailliú;

ciallaíonn “féichiúnaí breithiúnais” an duine ar ina choinne nó ina coinne a thug cúirt Choinbhinsiúin breithiúnas críochnaitheach;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí chéanna atá leis san Acht Rialtais Áitiúil 2001;

folaíonn “máistir”, i ndáil le long, an bainisteoir nó an t-oibritheoir nó iad araon;

ciallaíonn “Ballstát” Ballstát de na Comhphobail Eorpacha, seachas an Stát agus an Danmhairg;

ciallaíonn “Aire” an tAire Iompair;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le hordú nó le rialacháin arna dhéanamh nó arna ndéanamh ag an Aire faoin gCuid seo;

ciallaíonn “Stát is Páirtí” stát (seachas an Stát) a ndearbhaítear ina leith, le hordú faoi alt 4, gur Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún é.

(2) (a) Folaíonn tagairt sa Chuid seo don Stát—

(i) tagairt d’uiscí intíre an Stáit,

(ii) tagairt d’fharraigí teorann an Stáit agus don ghrinneall agus don fho-ithir faoi na farraigí sin, agus

(iii) faoi réir mhír (b), tagairt d’aon limistéar atá laistigh de líne a bhfuil gach pointe di 200 míle farraige ó na bunlínte chun críocha na nAchtanna um Dhlínse Mhuirí 1959 go 1988, agus do na huiscí os a chionn.

(b) Ní fhorléireofar aon ní i mír (a)(iii) mar ní is éileamh ag an Stát ar aon limistéar—

(i) atá faoi dhlínse stáit seachas an Stát, agus

(ii) a n-aithníonn an Stát é a bheith faoin dlínse sin.

(3) Tá le focal nó abairt a úsáidtear sa Chuid seo agus a úsáidtear freisin sa Choinbhinsiún an bhrí sa Chuid seo atá leis nó léi sa Choinbhinsiún.

Orduithe.

4.— (1) Féadfaidh an tAire le hordú—

(a) a dhearbhú gur Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún é aon stát a shonrófar san ordú agus beidh ordú den sórt sin ina fhianaise gur Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún é an Stát sin,

(b) dearbhú a dhéanamh chun críocha Airteagal 7.15 den Choinbhinsiún,

(c) táillí a fhorordú ar táillí iad is iníoctha de bhun alt 9(8).

(2) Féadfaidh an tAire le hordú ordú arna dhéanamh aige nó aici faoin alt seo a leasú nó a chúlghairm.

Rialacháin.

5.— Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d’fhorálacha na Coda seo agus an Choinbhinsiúin, lena n-áirítear deimhnithe a eisiúint faoi alt 9.

Orduithe agus Rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

6.— Déanfar gach ordú agus gach rialachán faoin gCuid seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe sin nó an rialacháin sin, beidh an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin rialachán.

Beidh feidhm dlí ag an gCoinbhinsiún.

7.— (1) Faoi réir fhorálacha na Coda seo beidh feidhm dlí ag an gCoinbhinsiún sa Stát agus tabharfar aird bhreithiúnach air.

(2) Mar áis tagartha, tá téacs an Choinbhinsiúin sa Bhéarla (lena n-áirítear an Iarscríbhinn a ghabhann leis) leagtha amach sa Sceideal.

An réim maidir le teorannú.

8.— (1) San alt seo—

ciallaíonn “ Coinbhinsiún 1976 ” an Coinbhinsiún um Theorannú Dliteanais i leith Éileamh Muirí, a rinneadh i Londain an 19 Samhain 1976;

ciallaíonn “ Prótacal 1996 ” an Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1976, a rinneadh i Londain an 2 Bealtaine 1996.

(2) I gcás ina bhfuil dlínse ag an Stát faoin gCoinbhinsiún, ansin beidh feidhm ag Airteagail 6 go 9 de Choinbhinsiún 1976 (arna leasú le hAirteagail 3, 4 agus 5 de Phrótacal 1996).

(3) Más rud é, de bhun Airteagal 8 de Phrótacal 1996, go ndéanfar na teorainneacha dliteanais (lena n-áirítear aon mhéid amháin nó níos mó de na méideanna a shonraítear sna hAirteagail iomchuí) a leasú go cuí trí na teorainneacha a mhéadú, ansin déanfaidh an tAire, más deimhin leis nó léi gur méadaíodh na teorainneacha dliteanais go cuí, ordú a dhéanamh lena dtabharfar feidhm dlí do na teorainneacha mhéadaithe nua dliteanais. Déanfaidh an tAire dáta a dtiocfaidh na teorainneacha nua i bhfeidhm sa Stát a shonrú san ordú, ar dáta é nach luaithe ná an tráth a dtiocfaidh siad i bhfeidhm go hidirnáisiúnta de réir Phrótacal 1996.

(4) (a) Chun críche na dteorainneacha dliteanais a shonraítear in Airteagail 6 agus 7 (arna leasú) de Choinbhinsiún 1976, glacfar leis gurb é an luach, in airgeadra an Stáit, atá ag an aonad cuntais a shonraítear sa Choinbhinsiún sin ná an luach, arna fhionnadh de réir Airteagal 8 (arna leasú) den Choinbhinsiún sin, san airgeadra sin, a bhí ag an aonad cuntais ar an lá iomchuí a shonraítear san Airteagal sin nó, mura féidir an luach a bhí aige ar an lá sin a fhionnadh amhlaidh, a luach san airgeadra sin ar an lá is déanaí roimh an lá sin ar ar féidir an luach a fhionnadh amhlaidh.

(b) Chun críocha an ailt seo, aon deimhniú a airbheartaíonn a bheith sínithe ag oifigeach do Bhanc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann agus ina luaitear—

(i) gurb é atá i méid sonraithe in airgeadra an Stáit ná luach aonaid cuntais den sórt sin ar lá sonraithe, nó

(ii) nach féidir an luach, in airgeadra an Stáit, atá ag aonad cuntais den sórt sin ar lá sonraithe a fhionnadh de réir Choinbhinsiún 1976 (arna leasú) agus gurb é atá i méid sonraithe in airgeadra an Stáit ná an luach, arna ríomh de réir an Choinbhinsiúin sin, atá ag aonad cuntais den sórt sin ar lá sonraithe (arb é an lá is déanaí é roimh an lá sonraithe céadluaite ar ar féidir an luach sin a fhionnadh mar a dúradh),

beidh sé inghlactha mar fhianaise ar na fíorais a bheidh luaite sa deimhniú.

Árachas.

9.— (1) Ní dhéanfaidh aon ní sa Chuid seo difear do chearta seachaíochta aon duine a sholáthraíonn árachas nó urrús airgeadais faoi Airteagal 7 den Choinbhinsiún.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le deimhniú arna eisiúint de bhun Airteagal 7 den Choinbhinsiún á fhianú go bhfuil árachas nó urrús airgeadais eile i bhfeidhm de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin. Beidh deimhniú den sórt sin san fhoirm atá leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

(3) Chun críocha Airteagal 7 den Choinbhinsiún is é nó is í an tAire an t-údarás cuí sa Stát.

(4) Féadfaidh úinéir loinge den sórt seo a leanas—

(a) long Éireannach, nó

(b) long atá cláraithe i stát nach Stát is Páirtí,

iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar dheimhniú faoin alt seo.

(5) Déanfaidh an tAire, ar a bheith deimhin dó nó di go bhfuil árachas nó urrús airgeadais eile i bhfeidhm i leith na loinge, deimhniú a eisiúint faoin alt seo chuig an úinéir.

(6) Más rud é, maidir le long Éireannach—

(a) ar mó ná 1,000 a holltonnáiste, agus

(b) nach mbeidh deimhniú arna eisiúint ag an Aire faoin alt seo ar bord aici,

ansin, beidh úinéir, cairtfhostóir agus máistir na loinge sin ciontach i gcion.

(7) Maidir le húinéir, cairtfhostóir agus máistir loinge seachas long Éireannach-

(a) atá sa Stát,

(b) ar mó ná 1,000 a holltonnáiste, agus

(c) nach bhfuil deimhniú a chomhlíonann Airteagal 7 den Choinbhinsiún agus a eisítear de réir an Airteagail sin ar bord aici,

beidh gach duine acu ciontach i gcion.

(8) Beidh cibé táille a fhorordóidh an tAire ag gabháil le hiarratas faoi fho-alt (4) ar táille í nach mó ná an caiteachas a thabhaíonn an tAire le linn dó nó di an t-iarratas sin a bhreithniú agus deimhniú a eisiúint.

(9) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879, maidir le táillí faoin alt seo.

Breithiúnas críochnaitheach a aithint agus a fhorfheidhmiú sa Stát.

10.— (1) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le breithiúnas ó chúirt de chuid Ballstáit seachas cúirt nó binse de chuid críche Ballstáit nach bhfuil feidhm ag an Rialachán ón gComhairle maidir léi.

(2) Déanfar breithiúnas críochnaitheach ó chúirt Choinbhinsiúin a aithint, agus beidh sé infhorfheidhmithe, sa Stát de réir Airteagal 10 den Choinbhinsiún.

(3) Is chun na hArd-Chúirte a dhéanfar iarratas chun breithiúnas críochnaitheach a fhorfheidhmiú.

(4) Chun críocha na Coda seo measfar breithiúnas a bheith ina bhreithiúnas críochnaitheach más rud é—

(a) go mbeidh an t-am ar laistigh de, faoi dhlí an Stáit is Páirtí lena mbaineann, a fhéadfar achomharc a thionscnamh i gcoinne an bhreithiúnais, imithe in éag gan aon achomharc den sórt sin a bheith tionscanta,

(b) faoi dhlí an Stáit is Páirtí lena mbaineann, nach bhfuil aon fhoráil ann maidir le hachomharc a dhéanamh i gcoinne an bhreithiúnais sin,

(c) go ndearnadh achomharc i gcoinne an bhreithiúnais a tharraingt siar, nó

(d) go ndearna an chúirt Choinbhinsiúin, ar achomharc a d’éist an chúirt sin, an breithiúnas a dhaingniú nó a athrú, agus—

(i) go mbeidh an t-am ar laistigh de, faoi dhlí an Stáit is Páirtí lena mbaineann, a fhéadfar achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun an breithiúnas a dhaingniú nó a athrú amhlaidh, imithe in éag agus gan aon achomharc den sórt sin a bheith tionscanta,

(ii) faoi dhlí an Stáit is Páirtí lena mbaineann, nach bhfuil aon fhoráil ann maidir le hachomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun an breithiúnas a dhaingniú nó a athrú amhlaidh, nó

(iii) go ndearnadh achomharc i gcoinne an chinnidh chun an breithiúnas a dhaingniú nó a athrú amhlaidh a tharraingt siar.

(5) Faoi réir an ailt seo agus Airteagal 10 den Choinbhinsiún, déanfaidh an Ard-Chúirt ordú go n-íocfar méid an bhreithiúnais chríochnaithigh, lúide aon íocaíochtaí arna ndéanamh go cuí faoina chomhair ó dháta an bhreithiúnais chríochnaithigh.

(6) Maidir le breithiúnas críochnaitheach a ndearnadh ordú ina leith faoi fho-alt (5), beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna aige, go feadh an méid a bheidh forfheidhmiú an bhreithiúnais sin údaraithe leis an ordú forfheidhmiúcháin, amhail is dá mba bhreithiúnas ón Ard-Chúirt an breithiúnas.

(7) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ag aon chéim de na himeachtaí in iarratas faoin alt seo chun breithiúnas críochnaitheach a fhorfheidhmiú, cibé ordú a dhéanamh a mheasfaidh sí a bheith cóir agus cothrom ag féachaint do na himthosca agus d’Airteagal 10 den Choinbhinsiún.

Breithiúnas ó chúirt nó binse de chuid Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha a aithint agus a fhorfheidhmiú.

11.— Beidh feidhm ag an Rialachán ón gComhairle agus ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Breithiúnais Shibhialta agus Thráchtála) 2002 (I.R. 52 de 2002) i leith breithiúnais ó chúirt nó ó bhinse de chuid Ballstáit seachas cúirt nó binse de chuid críche Ballstáit nach bhfuil feidhm ag an Rialachán ón gComhairle maidir léi.

Ús a íoc tar éis breithiúnas agus costais a íoc.

12.— (1) Féadfar, de rogha na cúirte, a fhoráil le hordú forfheuidhmiúcháin faoi alt 10, go n-íocfaidh an féichiúnaí breithiúnais leis an iarratasóir lena mbaineann costais réasúnacha an iarratais ar an ordú nó na costais réasúnacha atá teagmhasach leis.

(2) (a) Más rud é, ar iarratas ar ordú faoi alt 10, go suitear, de réir dlí an Stáit is Páirtí inar tugadh an breithiúnas, go bhfuil ús ar shuim, a ndéantar foráil ina leith sa bhreithiúnas go n-íocfar í, inghnóthaithe faoin mbreithiúnas de réir ráta nó rátaí áirithe agus ó dháta nó ó thráth áirithe, ansin forálfar san ordú, má dhéantar é—

(i) go ndlífear den duine a bhfuil an tsuim sin iníoctha aige nó aici an t-ús ar an tsuim sin a íoc freisin, ar leith ó aon ús ar chostais is inghnóthaithe de bhua fho-alt (1), de réir na sonraí a bheidh luaite san ordú, agus

(ii) go mbeidh méid an úis inghnóthaithe ag an iarratasóir lena mbaineann amhail is dá mba chuid den tsuim sin é.

(b) Más rud é go mbeidh an féichiúnaí breithiúnais tar éis a dhliteanas nó a dliteanas a theorannú de réir na réime maidir le teorannú atá i bhfeidhm de bhun Airteagal 6 den Choinbhinsiún, ní rachaidh comhiomlán an úis is iníoctha de bhua an fho-ailt seo agus an méid cúitimh is iníoctha ag an bhféichiúnaí breithiúnais i leith an teagmhais lena mbaineann thar an méid uasta cúitimh is iníoctha faoin Airteagal sin i leith aon teagmhais amháin arb é ola bhuncair a iompraítear ar bord na loinge lena mbaineann is cúis leis.

(3) Ní bheidh ús iníoctha ar shuim dá dtagraítear i bhfo-alt (2) ach amháin de réir mar a fhoráiltear leis an alt seo.

Doiciméid a cheanglaítear a bheith ag gabháil le hiarratas ar ordú forfheidhmithe faoi alt 10.

13.— (1) Cuirfear na doiciméid seo a leanas i gceangal le hiarratas ar ordú faoi alt 10:

(a) cóip chuídheimhnithe den bhreithiúnas lena mbaineann an t-iarratas;

(b) i gcás breithiúnais a tugadh trí mhainneachtain láithriú nó cosaint, cóip chuídheimhnithe den doiciméad lena suitear go ndearnadh an doiciméad lenar tionscnaíodh na himeachtaí lena mbaineann an breithiúnas a sheirbheáil go cuí ar an bpáirtí a mhainnigh láithriú nó cosaint, nó go raibh fógra faoi na himeachtaí nó an doiciméad ag an bpáirtí sin, agus

(c) má éilíonn an Ard-Chúirt amhlaidh, aistriúchán ar na doiciméid a shonraítear i míreanna (a) agus (b) agus é deimhnithe, ag duine atá inniúil chun deimhniú a dhéanamh amhlaidh, mar aistriúchán ceart ar na doiciméid.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) aon doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina chóip de breithiúnas, measfar é a bheith cuídheimhnithe má airbheartaíonn sé—

(i) séala na cúirte Coinbhinsiúin a thug an breithiúnas a bheith air, nó

(ii) a bheith deimhnithe ag duine ina cháil nó ina cáil mar bhreitheamh nó oifigeach de chuid na cúirte sin mar chóip dhílis den bhreithiúnas,

agus

(b) aon doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina chóip de dhoiciméad a shonraítear i bhfo-alt (1)(b), measfar é a bheith cuídheimhnithe má airbheartaíonn sé a bheith deimhnithe mar chóip dhílis den doiciméad sin ag duine a chomhlíonann feidhmeanna, i ndáil leis an gcúirt Choinbhinsiúin lena mbaineann, ar feidhmeanna iad atá comhionann nó comhchosúil leis na feidhmeanna a chomhlíonann cláraitheoir nó cléireach cúirte sa Stát seo i ndáil leis an gcúirt sin.

Cigirí.

14.— (1) Féadfaidh an tAire cibé daoine nó cibé aicmí daoine is cuí leis nó léi a cheapadh chun a bheith ina gcigirí chun críocha na Coda seo.

(2) Déanfaidh an tAire barántas a cheaptha nó a ceaptha a thabhairt do dhuine a cheapfar faoi fho-alt (1), tar éis é nó í a cheapadh, agus le linn dó nó di feidhm a thugtar leis an gCuid seo a fheidhmiú déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine a ndéanann an feidhmiú sin difear dó nó di é, an barántas sin a thabhairt ar aird don duine sin lena iniúchadh.

(3) Aon uair a bheidh forais réasúnacha ag cigire chun a chreidiúint go ndearnadh cion i ndáil le long faoin alt seo nó faoi alt 9 agus go bhfuil an long lena mbaineann sa Stát, féadfaidh sé nó sí an long a choinneáil, nó í a thabhairt go dtí cibé áit sa Stát is cuí leis nó léi, agus í a choinneáil ansin.

(4) Féadfaidh cigire, chun críocha na Coda seo—

(a) aon long a stopadh,

(b) dul ar bord aon loinge,

(c) an long a iniúchadh agus a scrúdú,

(d) logleabhar na loinge (más ann) agus fardal na loinge (más ann) agus aon taifid nó doiciméid eile ar bord na loinge a bhaineann leis an long, lena húinéir, lena cairtfhostóir lánchostais (más ann) nó lena máistir, a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu,

(e) a cheangal ar an máistir nó ar aon duine d’fhoireann na loinge cibé faisnéis nó doiciméid, agus cibé cúnamh, a thabhairt dó nó di a bheidh ag teastáil uaidh nó uaithi le réasún chun feidhmeanna faoin gCuid seo a chomhall,

(f) long a choinneáil de réir alt 15.

(5) Aon duine—

(a) a chuirfidh bac nó treampán ar chigire le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin gCuid seo a chomhlíonadh, nó

(b) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh ceanglas de chuid cigire faoi fho-alt (4) a chomhlíonadh,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(6) Má fhágann long a coinníodh de bhun an ailt seo an áit inar coinníodh í, nó má fhéachann sí leis an áit sin a fágáil, beidh úinéir, cairtfhostóir lánchostais (más ann) agus máistir na loinge lena mbaineann ciontach i gcion.

Longa a choinneáil.

15.— (1) I gcás long agus na daoine ar bord na loinge a bheith coinnithe i gcalafort nó in áit eile sa Stát ag cigire i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó nó di leis an gCuid seo, mar go bhfuil drochamhras air nó uirthi go bhfuil cion déanta faoi alt 914, déanfaidh an cigire (mura rud é go bhfuil sé ní sí ag feidhmiú faoi fho-alt (2)) iarratas, a luaithe is féidir, chun breithimh den Chúirt Dúiche ar ordú lena n-údarófar leanúint den long agus de na daoine sin a choinneáil. Féadfaidh an breitheamh ordú a dheonú lena n-údarófar an choinneáil sin go ceann tréimhse 48 n-uaire an chloig más deimhin leis nó léi go bhfuil drochamhras den sórt sin ar an gcigire is iarratasóir.

(2) I gcás long agus na daoine ar bord na loinge a bheith coinnithe i gcalafort nó in áit eile sa Stát ag cigire i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó nó di leis an gCuid seo, déanfaidh an cigire, a luaithe is féidir, máistir na loinge agus aon daoine eile ar bord na loinge a bhfuiltear tar éis nó ar tí imeachtaí a thionscnamh ina gcoinne i leith ciona faoi alt 914(6) a thabhairt os comhair breithimh den Chúirt Dúiche. Déanfaidh an breitheamh, más deimhin leis nó léi go bhfuiltear tar éis nó ar tí imeachtaí den sórt sin a thionscnamh i gcoinne an mháistir agus na ndaoine eile sin nó i gcoinne aon duine amháin nó níos mó acu, le hordú arna dhíriú chuig cigire, a cheangal ar an gcigire sin an long agus gach duine (lena n-áirítear an máistir), ar deimhin leis nó léi amhlaidh ina leith, a choinneáil in áit shonraithe sa Stát go dtí go ndéanfaidh cúirt, i bhfeidhmiú a dlínse coiriúla, na himeachtaí sin a bhreithniú. Nuair a bheidh breithniú déanta amhlaidh ar na himeachtaí sin, féadfaidh breitheamh na cúirte lena mbaineann, le hordú, a ordú do chigire an long a choinneáil tuilleadh in áit shonraithe sa Stát go dtí go gcinnfear ar aon achomharc i gcoinne an bhreithnithe lena mbaineann nó go dtí go gcinnfear aon imeachtaí eile atá bainteach leis an mbreithniú nó leis an achomharc sin.

(3) I gcás ina leanfaidh cigire, de bhun ordaithe faoi fho-alt (1), de long agus na daoine ar bord na loinge a choinneáil i gcalafort nó in áit eile sa Stát, féadfaidh cigire an máistir agus aon daoine eile ar bord na loinge, a bhfuiltear tar éis nó ar tí imeachtaí a thionscnamh ina gcoinne i leith ciona faoi alt 914(6), a thabhairt os comhair breithimh den Chúirt Dúiche agus déanfaidh an breitheamh sin—

(a) roimh dheireadh na tréimhse 48 n-uaire an chloig lena mbaineann an t-ordú sin, agus

(b) más deimhin leis nó léi go bhfuiltear tar éis nó ar tí imeachtaí den sórt sin a thionscnamh i gcoinne an mháistir agus na ndaoine eile sin nó i gcoinne aon duine amháin nó níos mó acu,

le hordú arna dhíriú chun cigire, a cheangal ar an gcigire sin an long agus gach duine réamhráite (lena n-áirítear an máistir), ar deimhin leis amhlaidh ina leith, a choinneáil in áit shonraithe sa Stát go dtí go ndéanfaidh cúirt, i bhfeidhmiú a dlínse coiriúla, na himeachtaí sin a bhreithniú agus, nuair a dhéanfar na himeachtaí sin a bhreithniú amhlaidh, féadfaidh breitheamh na cúirte lena mbaineann, le hordú, a ordú do chigire an long a choinneáil tuilleadh in áit shonraithe sa Stát go dtí go gcinnfear aon achomharc i gcoinne an breithnithe lena mbaineann nó go dtí go gcinnfear aon imeachtaí eile atá bainteach leis an mbreithniú nó leis an achomharc sin.

(4) I gcás ina ndéantar ordú faoi fho-alt (2)(3), féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche nó, de réir mar is cuí, breitheamh na cúirte a dhéanann breithniú ar imeachtaí dá dtagraítear sna fo-ailt sin nó a rinne breithniú ar na himeachtaí sin, le hordú, a ordú do chigire an long lena mbaineann an t-ordú a scaoileadh saor, faoi réir an cosantóir do thabhairt urrúis, nó urrús a thabhairt thar ceann an chosantóra, ar urrús é a bheadh leordhóthanach i dtuairim an bhreithimh lena mbaineann chun íocaíocht a dhéanamh i leith na nithe seo a leanas—

(a) (i) i gcás nach bhfuil breithniú déanta ag an gcúirt ar na himeachtaí sin fós, an fhíneáil uasta a dhlífí den chosantóir dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion lena mbaineann na himeachtaí, nó

(ii) i gcás an cosantóir a bheith ciontaithe sna himeachtaí sin, aon fhíneáil arna forchur ag an gcúirt lena mbaineann,

agus

(b) méid measta na gcostas (más ann) a bhaineann le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile i ndáil le cion den sórt sin a dhlífí den chosantóir dá gciontófaí ann é nó í nó a dhlífí de nó di dá ndéanfaí, ar achomharc i gcoinne ciontaithe mar gheall ar an gcion sin nó ar aon imeachtaí eile a thabhairt chun críche i dtaca leis an gciontú sin, an ciontú a dhaingniú.

(5) Maidir le fo-alt (3), is fo-alt é i dteannta, agus ní fo-alt é in ionad, aon chumhachta eile atá ag cúirt chun a cheangal go rachaidh an cosantóir faoi bhanna nó faoi chúirtbhanna maidir le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile lena mbaineann an cion áirithe.

(6) I gcás ina ndéantar ordú faoin alt seo chun long a choinneáil nó a scaoileadh saor, déanfar an long a choinneáil nó a scaoileadh saor, de réir mar a bheidh, de réir théarmaí an ordaithe.

Fíneálacha etc. i leith cionta áirithe a ghnóthú.

16.— (1) Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas i ndáil le fíneáil i leith ciona faoin gCuid seo a ghnóthú ar cion é arna dhéanamh ag úinéir nó máistir na loinge lena mbaineann agus i ndáil leis na costais (más ann) a ordaítear a íoc i leith imeachtaí mar gheall ar an gcion sin:

(a) socróidh an chúirt lena mbaineann tréimhse ama ar laistigh di atá an fhíneáil agus na costais sin (más ann) le híoc;

(b) i gcás ina gcoinnítear an long lena mbaineann faoi alt 15(2)15(3), déanfaidh an chúirt, le hordú, a ordú do chigire an long a choinneáil tuilleadh in áit shonraithe sa Stát go dtí go n-íoctar an fhíneáil agus na costais sin (más ann), agus comhlíonfaidh an cigire an t-ordú sin;

(c) i gcás nach n-íoctar an fhíneáil ná na costais sin (más ann) laistigh den tréimhse ama sin, féadfar an fhíneáil agus na costais sin a ghnóthú tríd an long sin agus trína trealamh, trína troscán agus trína feisteas a thochsal agus a dhíol;

(d) ordóidh an chúirt—

(i) go n-íocfar go hiomlán nó go páirteach aon airgead a tugadh mar urrús de réir alt 15(4), nó

(ii) go ndíolfar aon mhaoin réadach nó maoin phearsanta a tugadh mar urrús de réir an alt 15(4) sin agus go n-íocfar go hiomlán nó go páirteach na fáltais ó aon díol den sórt sin,

do shásamh na fíneála agus na gcostas sin (más ann) go hiomlán nó go páirteach.

(2) Ní fhorléireofar aon ní i bhfo-alt (1) mar ní a choiscfidh fíneáil nó costais lena mbaineann an fo-alt sin a ghnóthú ón gcosantóir lena mbaineann trí ghnáthphróis dlí.

Pionóis agus cionta.

17.— (1) (a) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 9 dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €1,500,000, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(b) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin gCuid seo (seachas alt 9) dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €15,000, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 i ndáil le cion faoin gCuid seo, amhail is dá ndéanfaí, in ionad na bpionós a shonraítear i bhfo-alt (3)(a) den alt sin, na pionóis dá bhforáiltear i bhfo-alt (1)(a)(i) a shonrú ann. Déanfar an tagairt in alt 13(2)(a) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 do na pionóis dá bhforáiltear le fo-alt 3 den alt sin a fhorléiriú, agus beidh éifeacht léi, dá réir sin.

(3) I gcás cion faoin gCuid seo a bheith déanta ag comhlacht corpraithe agus go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe sin nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an t-oifigeach nó an duine sin ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

Imeachtaí.

18.— (1) Féadfaidh an tAire imeachtaí achoimre i leith ciona faoin gCuid seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(2) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851, féadfar imeachtaí achoimre i leith ciona faoin gCuid seo a thionscnamh—

(a) laistigh de 2 bhliain ón dáta a rinneadh an cion, agus

(b) más rud é ag deireadh na tréimhse sin, go bhfuil an duine a bheidh le cúiseamh lasmuigh den Stát, laistigh de 2 mhí ón gcéad dáta ina dhiaidh sin a thiocfaidh sé nó sí isteach sa Stát.

(3) Aon tagairtí in alt 382 d’Acht na gCuideachtaí 1963 do chuideachta, forléireofar iad, chun críocha na Coda seo, mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do chomhlacht corpraithe (cibé acu is cuideachta é de réir bhrí an ailt sin nó nach ea) a chúisítear ar díotáil i gcion faoin gCuid seo.

CUID 3

Truailliú na Farraige

Mínithe.

19.— Sa Chuid seo—

ciallaíonn “ Acht 1991 ” an tAcht um Thruailliú na Farraige 1991;

ciallaíonn “ Acht 1999 ” an tAcht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999.

Leasú ar alt 2 (pleananna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire) d’Acht 1999.

20.— Leasaítear alt 2 d’Acht 1999—

(a) i bhfo-ailt (1) agus (2), trí “as soon as possible” a chur in ionad “as soon as may be” sa téacs Béarla,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Déanfaidh údarás cuain, a luaithe is féidir tar éis thosach feidhme an fho-ailt seo, plean a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire chun damáiste de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha a tharlaíonn i gcuan atá faoina rialú a chosc agus a íoslaghdú.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Déanfaidh oibritheoir saoráide láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha, a luaithe is féidir tar éis thosach feidhme an fho-ailt seo, plean a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire, ar plean é chun damáiste de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha a tharlaíonn ar an tsaoráid láimhseála lena mbaineann a chosc agus a íoslaghdú.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Féadfaidh an tAire a cheangal ar údarás áitiúil, laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an tAire, plean a ullmhú agus a chur faoina bhráid nó faoina bráid, ar plean é chun damáiste, de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha, d’aon limistéar cladaigh atá go hiomlán nó go páirteach laistigh dá limistéar feidhme nó atá tadhlach lena limistéar feidhme, a chosc agus a íoslaghdú.

(3B) Déanfaidh úinéir nó máistir loinge Éireannaí iomchuí, a luaithe is féidir tar éis thosach feidhme an fho-ailt seo, pleananna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire, ar pleananna iad chun damáiste de dhroim tarlú ola-thruaillithe a chosc agus a íoslaghdú agus chun damáiste de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha a tharlaíonn ar long den sórt sin a chosc agus a íoslaghdú.”.

agus

(e) i bhfo-alt (5), trí “maidir leis an oibritheoir, maidir leis an údarás áitiúil nó maidir leis an long Éireannach lena mbaineann” a chur in ionad “maidir leis an oibritheoir nó maidir leis an údarás áitiúil lena mbaineann”.

Pleananna éigeandála do thruailliú.

21.— Leasaítear Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 3:

“3.— (1) Beidh na pleananna seo a leanas ag údarás cuain i dáil le cuan atá faoina rialú—

(a) plean éigeandála d’ola-thruailliú, agus

(b) plean éigeandála do thruailliú ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha.

(2) (a) Beidh plean éigeandála d’ola-thruailliú ag oibritheoir aonaid amach ón gcósta nó saoráide láimhseála ola i ndáil leis an aonad nó leis an tsaoráid láimhseála lena mbaineann.

(b) Beidh plean éigeandála do shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha ag oibritheoir saoráide láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha i ndáil leis an tsaoráid láimhseála lena mbaineann.

(c) Déanfaidh máistir loinge Éireannaí iomchuí, nó cibé duine eile atá i bhfeighil loinge Éireannaí iomchuí, a chinntiú go bhfuil plean éigeandála d’ola-thruailliú agus plean éigeandála do thruailliú ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha ar bord na loinge i ndáil leis an long. Beidh gach plean den sórt sin i mBéarla.

(d) Déanfaidh máistir loinge, nó cibé duine eile atá i bhfeighil loinge, atá cláraithe i dtír, seachas an Stát, is páirtí sa Choinbhinsiún, a chinntiú go bhfuil na nithe seo a leanas ar bord na loinge—

(i) plean éigeandála chun damáiste de dhroim tarlú ola-thruaillithe a chosc agus a íoslaghdú,

(ii) plean éigeandála chun damáiste de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha a chosc agus a íoslaghdú, agus

(iii) i gcás nach bhfuil aon phlean den sórt sin i mBéarla, cóip chuídheimhnithe den phlean i mBéarla,

agus comhlíonfaidh gach plean den sórt sin ceanglais dlí na tíre ina bhfuil an long cláraithe.

(e) I gcás rialacháin a bheith déanta ag an Aire faoi mhír (f), déanfaidh máistir loinge, nó cibé duine eile atá i bhfeighil loinge, lena mbaineann na rialacháin sin, a chinntiú go bhfuil na nithe seo a leanas ar bord na loinge—

(i) plean éigeandála chun damáiste de dhroim tarlú ola-thruaillithe a chosc agus a íoslaghdú,

(ii) plean éigeandála chun damáiste de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha a chosc agus a íoslaghdú, agus

(iii) i gcás nach bhfuil aon phlean den sórt sin i mBéarla, cóip chuídheimhnithe den phlean i mBéarla,

agus comhlíonfaidh gach plean den sórt sin na rialacháin sin.

(f) (i) Maidir le long atá cláraithe i dtír nach páirtí sa Choinbhinsiún, féadfaidh an tAire, le rialacháin, a cheangal ar mháistir na loinge, nó ar cibé duine eile atá i bhfeighil na loinge, na nithe seo a leanas a bheith aige nó aici ar bord na loinge fad atá an long sin sa Stát—

(I) plean éigeandála chun damáiste de dhroim tarlú ola-thruaillithe a chosc agus a íoslaghdú,

(II) plean éigeandála chun damáiste de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha a chosc agus a íoslaghdú, agus

(III) i gcás nach bhfuil aon phlean den sórt sin i mBéarla, cóip chuídheimhnithe de gach plean den sórt sin i mBéarla.

(ii) Féadfar, le rialacháin faoin mír seo, foráil a dhéanamh maidir le gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas i ndáil le gach plean den sórt sin:

(I) na nithe a bheidh san áireamh i bplean den sórt sin;

(II) cibé nithe eile agus nithe teagmhasacha is dóigh leis an Aire is gá.

(g) Níl feidhm ag míreanna (d), (e) agus (f) ach amháin maidir le long—

(i) is tancaer ola nach lú a olltonnáiste ná 150 tona, nó

(ii) is long seachas tancaer ola nach lú a holltonnáiste ná 400 tona.

(3) (a) Gach údarás áitiúil a gcuirtear ceanglas air faoi alt 2(3), beidh plean éigeandála d’ola-thruailliú aige i ndáil leis an limistéar cladaigh lena mbaineann an ceanglas.

(b) Gach údarás áitiúil a gcuirtear ceanglas air faoi alt 2(3A), beidh plean éigeandála do thruailliú ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha aige i ndáil leis an limistéar cladaigh lena mbaineann an ceanglas.

(4) Beidh duine a sháróidh an t-alt seo ciontach i gcion.”.

Leasú ar alt 4 (oifigigh údaraithe) d’Acht 1999.

22.— Leasaítear alt 4 d’Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Chun críocha na nAchtanna um Thruailliú na Farraige 1991 go 2006, féadfaidh oifigeach údaraithe—

(a) dul isteach aon tráth i saoráid nó long iomchuí, nó in aon chuid den chéanna, chun aon chumhachtaí a thugtar dó nó di leis an alt seo a fheidhmiú,

(b) iniúchtaí a dhéanamh agus cibé tástálacha is cuí leis nó léi a chur i gcrích i ndáil le seoladh aon ghníomhaíochtaí i saoráid nó long iomchuí, lena n-áirítear faireachán agus measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí na ngníomhaíochtaí sin ar an muirthimpeallacht,

(c) cibé iniúchtaí agus cibé tástálacha a dhéanamh i saoráid nó long iomchuí de réir mar is cuí leis nó léi chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí aon tarlú ola-thruaillithe nó aon tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha ar an muirthimpeallacht,

(d) a cheangal ar aon duine i saoráid nó long iomchuí cibé doiciméid, taifid nó ábhair atá i seilbh nó faoi rialú an duine sin agus a bhaineann le haon phlean a cheanglaítear a choimeád ar bord na saoráide nó na loinge iomchuí a thabhairt ar aird dó nó di agus cibé faisnéis a éileoidh sé nó sí le réasún i leith na ndoiciméad, na dtaifead nó na n-ábhar sin a thabhairt dó nó di, nó

(e) a cheangal ar aon duine ag a bhfuil aon phost údaráis nó freagrachta, i ndáil le haon phlean dá dtagraítear i mír (d) a chur i bhfeidhm, cibé faisnéis a éileoidh sé nó sí le réasún a thabhairt dó nó di, ar faisnéis í a bhaineann leis na nósanna imeachta a úsáidtear nó i ndáil leis na bearta a dhéantar chun a chinntiú go ndéantar an plean sin a chur i gcrích agus a chomhlíonadh.

(3A) San alt seo ciallaíonn ‘saoráid nó long iomchuí’ ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) cuan;

(b) aonad amach ón gcósta;

(c) saoráid láimhseála ola;

(d) saoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha;

(e) long Éireannach iomchuí;

(f) long lena mbaineann mír amháin nó níos mó de mhíreanna (d), (e) agus (f) d’alt 3(2).”.

Leasú ar alt 25 (cumhachtaí máistrí cuain) d’Acht 1991.

23.— Leasaítear alt 25 d’Acht 1991 i bhfo-alt (1A) (a cuireadh isteach le halt 5(b) d’Acht 1999)—

(a) trí “nó in aon saoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha” a chur isteach i ndiaidh “saoráid láimhseála ola”, agus

(b) i mír (b), trí “nó tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha” a chur isteach i ndiaidh “tarlú ola-thruaillithe”.

Leasú ar alt 6 (an tAire do thabhairt ordachán) d’Acht 1999.

24.— Leasaítear alt 6 d’Acht 1999—

(a) i bhfo-alt (1)(a) agus i bhfo-alt (3)(a), trí “nó ar phlean éigeandála do thruailliú ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha” a chur isteach i ndiaidh “ar phlean éigeandála d’olathruailliú”,

(b) trí “nó tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha” a chur isteach i ndiaidh “i leith tarlú ola-thruaillithe” i bhfo-alt (1)(b) “i leith tharlú ola-thruaillithe” i bhfo-alt (3)(b), agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh an tAire—

(a) ordachán i scríbhinn a thabhairt d’oibritheoir aonaid amach ón gcósta, saoráide láimhseála ola nó saoráide láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha nó do mháistir loinge Éireannaí iomchuí, nó do cibé duine eile atá i bhfeighil loinge Éireannaí iomchuí, á cheangal ar an oibritheoir, ar an máistir nó ar an duine eile lena mbaineann cibé modhnuithe nó cibé athruithe a mheasfaidh an tAire a bheith cuí a dhéanamh ar phlean éigeandála d’ola-thruailliú nó ar phlean éigeandála do thruailliú ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha nó ar an dá phlean sin, i leith an aonaid amach ón gcósta, na saoráide láimhseála nó na loinge Éireannaí iomchuí, de réir mar a bheidh, atá faoi rialú an oibritheora, nó an mháistir nó an duine eile sin, nó

(b) i ndáil le haonad amach ón gcósta, saoráid láimhseála ola, saoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha nó long Éireannach iomchuí, ordachán a thabhairt (i scríbhinn nó ar shlí eile) d’oibritheoir an aonaid sin amach ón gcósta nó na saoráide láimhseála sin nó do mháistir loinge Éireannaí iomchuí nó do cibé duine eile atá i bhfeighil loinge Éireannaí iomchuí, de réir mar a bheidh, aon ní a dhéanamh nó staonadh ó aon ní a dhéanamh ar ní é, i dtuairim an Aire, is gá nó is fóirsteanach a dhéanamh nó staonadh óna dhéanamh mar fhrithghníomh i leith tarlú ola-thruaillithe nó i leith tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha san aonad amach ón gcósta, sa tsaoráid láimhseála nó sa long Éireannach iomchuí lena mbaineann nó ar an gcéanna.”.

Scaoileadh amach sa Stát nó isteach i gcuan nó i limistéar forordaithe a thuairisciú.

25.— Leasaítear Acht 1991 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 13 (a cuireadh isteach le halt 7(a) d’Acht 1999):

“13.— (1) Aon uair a bheidh tarlú ann, ar bord loinge nó lasmuigh de long, ar tarlú é—

(a) ar dá dheasca a ndéantar substaintí guaiseacha agus urchóideacha nó truailleán nó, i gcás rialachán a bheith déanta faoi alt 10, cainníocht de thruailleán de bhreis ar an gcainníocht a cheadaítear faoin rialachán sin, a scaoileadh amach ó long sa Stát nó i limistéar forordaithe, nó

(b) is bun le himthosca ar réasúnach tátal a bhaint astu gur dócha go mbeidh scaoileadh amach den sórt sin ann ó long sa Stát nó i limistéar forordaithe,

déanfaidh máistir na loinge lena mbaineann nó máistir aon loinge eile a bhfuil baint aici leis an tarlú sin nó óna bhfacthas an tarlú sin, an méid sin a thuairisciú láithreach don Aire nó, i gcás ina dtarlaíonn an tarlú nó an scaoileadh amach i gcuan, nó ina bhfeictear ó chuan é, do mháistir cuain an chuain sin nó don duine atá, de thuras na huaire, ag comhlíonadh feidhmeanna máistir cuain i ndáil leis an gcuan sin.

(2) I gcás ina bhfeictear, ó long sa Stát nó i limistéar forordaithe, go bhfuil ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha san fharraige, déanfaidh máistir na loinge sin an méid sin a thuairisciú láithreach don Aire, nó i gcás gur ó long i gcuan a fheictear go bhfuil ola nó substaintí den sórt sin san fharraige, don mháistir cuain nó nó don duine atá, de thuras na huaire, ag comhlíonadh feidhmeanna máistir cuain i ndáil leis an gcuan sin.

(3) Déanfaidh máistir cuain nó duine atá, de thuras na huaire, ag comhlíonadh feidhmeanna máistir cuain i ndáil le cuan—

(a) ar thuairisc a fháil faoi fho-alt (1) nó (2),

(b) ar eolas a fháil faoi tharlú ar dá dheasca a dhéantar substaintí guaiseacha agus urchóideacha nó truailleán nó, i gcás rialachán a bheith déanta faoi alt 10, cainníocht de thruailleán de bhreis ar an gcainníocht a cheadaítear faoin rialachán sin, a scaoileadh amach sa chuan lena mbaineann nó faoi imthosca a bheith ann ar réasúnach tátal a bhaint astu gur dócha go ndéanfar substaintí guaiseacha agus urchóideacha nó truailleán, nó cainníocht de thruailleán de bhreis ar an gcainníocht a cheadaítear faoi alt 10, a scaoileadh amach sa chuan, nó

(c) ar tharlú dá dtagraítear i mír (b), nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha nó truailleán nó, i gcás rialachán a bheith déanta faoi alt 10, cainníocht de thruailleán de bhreis ar an gcainníocht a cheadaítear faoin rialachán sin, a fheiceáil san fharraige laistigh den chuan,

an méid sin a thuairisciú don Aire.

(4) Déanfar tuairisc faoin alt seo a thabhairt láithreach, trí úsáid a bhaint as an modh cumarsáide is tapúla atá ar fáil agus comhlíonfaidh an tuairisc cibé ceanglais (más ann) a fhorordóidh an tAire.

(5) Aon duine a sháróidh an t-alt seo nó ceanglas a fhorordófar faoi fho-alt (4) beidh sé ciontach i gcion.

(6) San alt seo ciallaíonn ‘truailleán’ ola, meascán olach, substaint leachtach urchóideach, substaint dhochrach, séaracht nó truflais, seachas substaintí guaiseacha agus urchóideacha.”.

Dualgas ar longa Éireannacha tarlú truaillithe a thuairisciú.

26.— Leasaítear Acht 1991 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 13A (a cuireadh isteach le halt 7(b) d’Acht 1999):

“13A.— (1) Aon uair a bheidh tarlú ann, ar bord loinge Éireannaí nó lasmuigh de long Éireannach, ar tarlú é—

(a) ar dá dheasca a scaoiltear ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha amach ó long, lasmuigh den Stát nó de limistéar forordaithe, nó

(b) is bun le himthosca ar réasúnach tátal a bhaint astu gur dócha go mbeidh scaoileadh amach den sórt sin ann ó long, lasmuigh den Stát nó de limistéar forordaithe,

déanfaidh máistir aon loinge Éireannaí a bhfuil baint aici le tarlú den sórt sin nó máistir aon loinge Éireannaí óna bhfacthas an tarlú sin, an méid sin a thuairisciú láithreach don lucht riaracháin muirí, sa stát is gaire don áit inar tharla an tarlú, nó don duine atá, i ndáil leis an gcalafort is gaire don áit sin, ag comhlíonadh feidhmeanna atá comhionann, nó comhchosúil, leis na feidhmeanna a chomhlíonann máistir cuain i ndáil le cuan sa Stát, de réir mar is cuí.

(2) I gcás ina bhfeictear, ó long Éireannach, go bhfuil ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha san fharraige lasmuigh den Stát nó de limistéar forordaithe, déanfaidh máistir na loinge sin an méid sin a thuairisciú láithreach don lucht riaracháin muirí sa stát is gaire don áit ina bhfacthas an ola nó na substaintí sin, nó don duine atá, i ndáil leis an gcalafort is gaire don áit sin, ag comhlíonadh feidhmeanna atá comhionann nó comhchosúil leis na feidhmeanna a chomhlíonann máistir cuain i ndáil le cuan sa Stát, de réir mar is cuí.

(3) Aon duine a sháróidh an t-alt seo beidh sé ciontach i gcion.”.

Dualgas ar aonaid amach ón gcósta agus ar shaoráidí láimhseála tarluithe truaillithe a thuairisciú.

27.— Leasaítear Acht 1991 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 13B (a cuireadh isteach le halt 7(b) d’Acht 1999):

“13B.— (1) Aon uair a bheidh tarlú ann ar aonad amach ón gcósta nó ar shaoráid láimhseála ola nó ar shaoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha, ar tarlú é—

(a) ar dá dheasca a scaoiltear ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha amach sa Stát nó i limistéir ainmnithe, nó

(b) is bun le himthosca ar réasúnach tátal a bhaint astu gur dócha go mbeidh scaoileadh amach den sórt sin sa Stát nó i limistéir ainmnithe,

déanfaidh an duine atá, de thuras na huaire, i bhfeighil an aonaid amach ón gcósta nó na saoráide láimhseála lena mbaineann, an méid sin a thuairisciú láithreach don Aire nó, i gcás saoráide láimhseála i gcuan, don mháistir cuain, nó don duine atá, de thuras na huaire, ag comhlíonadh feidhmeanna máistir cuain i ndáil leis an gcuan sin.

(2) Aon uair a fheicfidh duine ar aonad amach ón gcósta nó ar shaoráid láimhseála ola nó ar shaoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha tarlú lena ngabhann scaoileadh ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha sa Stát nó i limistéar ainmnithe nó tarlú ar réasúnach tátal a bhaint as, ag féachaint do na himthosca go léir a fheictear, gur dócha go dtarlóidh scaoileadh amach den sórt sin sa Stát nó i limistéar ainmnithe, nó a fheicfidh ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha san fharraige, déanfaidh sé nó sí an méid sin a thuairisciú don duine atá, de thuras na huaire, i bhfeighil an aonaid amach ón gcósta nó na saoráide láimhseála lena mbaineann.

(3) Déanfaidh duine atá, de thuras na huaire, i bhfeighil aonaid amach ón gcósta, saoráide láimhseála ola nó saoráide láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha, ar thuairisc faoi fho-alt (2) a fháil, an méid sin a thuairisciú láithreach don Aire.

(4) Déanfaidh máistir cuain nó duine atá, de thuras na huaire, ag comhlíonadh feidhmeanna máistir cuain i ndáil le cuan, ar thuairisc faoi fho-alt (1) a fháil, an méid sin a thuairisciú láithreach don Aire.

(5) Comhlíonfaidh tuairisc faoin alt seo cibé ceanglais (más ann) a fhorordóidh an tAire.

(6) Aon duine a sháróidh an t-alt seo nó ceanglas a fhorordófar faoi fho-alt (5), beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.

Leasú ar alt 8 (an tAire d’ullmhú plean chun damáiste ó ola-thruailliú a chosc agus a íoslaghdú) d’Acht 1999.

28.— Leasaítear Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 8:

“8.— (1) Ullmhóidh an tAire plean (dá ngairtear “an plean” san alt seo) ina sonrófar na bearta atá le déanamh chun damáiste sa Stát de dhroim scaoiltí amach ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha (dá ngairtear ‘scaoiltí amach’ san alt seo) ó longa, ó aonaid amach ón gcósta, ó shaoráidí láimhseála ola agus ó shaoráidí láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha (ar saoráidí láimhseála iad a ngairtear ‘saoráidí láimhseála’ de cheachtar acu nó den dá cheann acu san alt seo) a chosc agus a íoslaghdú.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfar foráil sa phlean maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) cibé trealamh agus ábhair a bheidh le húsáid i dtaca le haistriú, díghrádú nó diúscairt scaoiltí amach san fharraige nó ar thalamh agus de réir mar a shonrófar sa phlean a shuíomh i cibé áiteanna sa Stát a shonrófar sa phlean,

(b) cibé daoine nó aicmí daoine a shonrófar sa phlean a oiliúint maidir le húsáid trealaimh agus ábhar lena mbaineann mír (a) agus, i gcoitinne, maidir le hoibríochtaí a chur i gcrích chun damáiste sa Stát de dhroim scaoiltí amach ó longa, ó aonaid amach ón gcósta nó ó shaoráidí láimhseála a chosc agus a íoslaghdú,

(c) seoladh cleachtaí ag cibé daoine nó aicmí daoine agus ag cibé eatraimh a shonrófar sa phlean chun a chinntiú gur mó í éifeachtacht na mbeart a dhéantar chun damáiste sa Stát de dhroim scaoiltí amach ó longa, ó aonaid amach ón gcósta nó ó shaoráidí láimhseála a chosc nó a íoslaghdú,

(d) comhoibriú agus cumarsáid a choimeád ar bun agus a fheabhsú idir daoine a gceanglaítear orthu cibé forálacha den phlean a shonrófar in ordachán ón Aire faoi fho-alt (3) a chomhlíonadh, agus

(e) gníomhaíochtaí daoine lena mbaineann mír (d) a chomhordú le linn oibríochtaí a chur i gcrích chun damáiste sa Stát de dhroim scaoiltí amach ó longa, ó aonaid amach ón gcósta nó ó shaoráidí láimhseála a chosc agus a íoslaghdú.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordachán i scríbhinn, a cheangal ar cibé daoine is cuí leis nó léi cibé forálacha den phlean a shonrófar san ordachán a chomhlíonadh.

(4) Foilseofar an plean i cibé modh is cuí leis an Aire.

(5) Aon duine a mhainneoidh ordachán ón Aire faoin alt seo a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.

Leasú ar alt 9 (an tAire d’fháil trealaimh agus ábhar) d’Acht 1999.

29.— Leasaítear Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 9:

“9.— Féadfaidh an tAire, ina aonar nó ina haonar nó i gcomhpháirt le lucht riaracháin muirí coigríche, socrú a dhéanamh go ndéanfar, ar cibé téarmaí is cuí leis nó léi, trí cheannach, léasú, fruiliú nó ar shlí eile, cibé trealamh agus ábhair a sholáthar a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is fóirsteanach chun oibríochtaí a chur i gcrích d’fhonn cosc nó íoslaghdú a dhéanamh ar dhamáiste sa Stát de dhroim scaoiltí amach ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha ó longa, ó aonaid amach ón gcósta, ó shaoráidí láimhseála ola nó ó shaoráidí láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha, nó chun daoine a oiliúint maidir leis na hoibríochtaí sin a chur i gcrích, nó chun críocha oibríochtaí a dhéantar i ndáil le soithí i nguais de réir alt 7 den Acht Loingis Cheannaíochta (Tarrthálas agus Raic) 1993 nó i ndáil le hoibríochtaí tarrthálais mar a mhínítear in alt 12 den Acht sin.”.

Leasú ar alt 10 (lucht riaracháin muirí coigríche do sholáthar cúnaimh) d’Acht 1999.

30.— Leasaítear alt 10 d’Acht 1999—

(a) trí “nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha” a chur isteach i ndiaidh “scaoileadh amach ola”, agus

(b) trí “, ó shaoráid láimhseála ola nó ó shaoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha,” a chur in ionad “nó ó shaoráid láimhseála ola,”.

Leasú ar alt 11 (an tAire do sholáthar cúnaimh lasmuigh den Stát) d’Acht 1999.

31.— Leasaítear alt 11 d’Acht 1999 i bhfo-alt (1)—

(a) trí “nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha” a chur isteach i ndiaidh “scaoileadh amach ola”, agus

(b) trí “, ó shaoráid láimhseála ola nó ó shaoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha,” a chur in ionad “nó ó shaoráid láimhseála ola,”.

Leasú ar alt 12 (longa ar ancaire lasmuigh de chuan) d’Acht 1999.

32.— Leasaítear alt 12 d’Acht 1999 i bhfo-alt (2) agus i bhfo-alt (3) trí “stórais loinge, lasta, ola nó substaintí guaiseacha agus urchóideacha” a chur in ionad “stórais, lasta nó ola loinge”.

Leasú ar alt 26 (cumhachtaí an Aire chun truailliú a chosc, a mhaolú nó a chealú) d’Acht 1991.

33.— Leasaítear alt 26 d’Acht 1991—

(a) i bhfo-alt (4) trí “urlámhas;” a chur in ionad “urlámhas.” i mír (h) agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h):

“(i) crios eisiaimh shealadaigh a bhunú agus a choimeád ar bun timpeall taisme muirí nó timpeall aonaid amach ón gcósta, saoráide láimhseála ola nó saoráide láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha.”,

agus

(b) i bhfo-alt (10), sa mhíniú ar “substaint seachas ola”, trí “, agus folaíonn sé substaintí guaiseacha agus urchóideacha” a chur isteach i ndiaidh “úsáidí dlisteanacha eile na farraige”.

Leasú ar alt 3 (léiriú) d’Acht 1991.

34.— Leasaítear alt 3 d’Acht 1991 i bhfo-alt (1)—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “scaoileadh amach”:

“ciallaíonn ‘Coinbhinsiún AFS’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chórais Dhíobhálacha Frith-Smálaithe a Rialú a rinneadh i Londain an 5 Deireadh Fómhair 2001;

ciallaíonn ‘córas frith-smálaithe’ coirt, péint, cóireáil dromchla, dromchla, nó feiste a úsáidtear ar long chun greamú orgánach nach bhfuil ag teastáil a rialú nó a chosc;

ciallaíonn ‘uisce ballasta’ uisce, maille lena ábhar fuaidrimh, a thógtar ar bord loinge chun cothromaíocht, liosta, doimhneacht snámha, cobhsaíocht nó strusanna na loinge a rialú;

ciallaíonn ‘bainistiú uisce ballasta’ próisis mheicniúla, fhisiceacha, cheimiceacha, agus bhitheolaíocha, ina n-aonar nó in éineacht a chéile, chun dobharorgánaigh dhochracha agus dobharphataiginí dochracha in uisce ballasta agus i ndeasca a aistriú, nó chun an dochar a bhaint astu, nó chun a dtógáil aníos nó a scaoileadh amach a sheachaint;

ciallaíonn ‘Coinbhinsiún BWM’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Uisce Ballasta agus Deasca Long a Rialú agus a Bhainistiú 2004 a rinneadh i Londain an 13 Feabhra 2004;”,

(b) sa mhíniú ar “scaoileadh amach” trí “séaracht, truflais, substaintí atá faoi réir a rialaithe le hIarscríbhinn VI a ghabhann le Coinbhinsiún MARPOL, córais frith-smálaithe nó uisce ballasta agus deasca long” a chur in ionad “séaracht nó truflais”,

(c) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “scaoileadh amach”:

“ciallaíonn ‘dobharorgánaigh dhochracha agus dobharphataiginí dochracha’ dobharorgánaigh nó dobharphataiginí a d’fhéadfadh, dá dtabharfaí iad isteach san fharraige, lena n-áirítear inbhir, nó isteach i sruthchúrsaí fíoruisce, guaiseanna don chomhshaol, do shláinte an duine, do mhaoin nó d’acmhainní a chruthú, díobháil a dhéanamh don éagsúlacht bhitheolaíoch nó cur isteach ar úsáidí dlisteanacha eile na limistéar sin;

ciallaíonn ‘ substaintí guaiseacha agus urchóideacha ’ aon substaint seachas ola ar dóigh di, dá dtabharfaí isteach sa mhuirthimpeallacht í, a bheith ina húdar guaise do shláinte an duine, dochar a dhéanamh do bheo-acmhainní agus do bheatha mhuirí, damáiste a dhéanamh do thaitneamhachtaí nó cur isteach ar úsáidí dlisteanacha eile na farraige;

ciallaíonn ‘ saoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha ’ saoráid ina ndéantar substaintí guaiseacha agus urchóideacha a lódáil isteach i longa nó a dhílódáil amach astu;

ciallaíonn ‘ plean éigeandála do thruailliú ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha ’, i ndáil le cuan, aonad amach ón gcósta, saoráid láimhseála ola, saoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha, long Éireannach nó limistéar cladaigh atá go hiomlán nó go páirteach laistigh de limistéar feidhme údaráis áitiúil, nó atá tadhlach leis an limistéar feidhme sin, plean, arna cheadú ag an Aire faoi alt 2 den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999, chun damáiste de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha a chosc agus a íoslaghdú;”,

agus

(d) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “leasanna gaolmhara”:

“ciallaíonn ‘ deasca ’ ábhar arna shíothlú amach as uisce ballasta laistigh de long;”.

Leasú ar alt 1 (léiriú) d’Acht 1999.

35.— Leasaítear alt 1 d’Acht 1999 i bhfo-alt (1)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Coinbhinsiún”:

ciallaíonn “ Coinbhinsiún ” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú 1990, a rinneadh i Londain an 30 Samhain 1990 mar aon leis an bPrótacal a rinneadh i Londain an 15 Márta 2000;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “údarás cuain”:

“ciallaíonn ‘ substaintí guaiseacha agus urchóideacha ’ aon substaint seachas ola ar dóigh di, dá dtabharfaí isteach sa mhuirthimpeallacht í, a bheith ina húdar guaise do shláinte an duine, dochar a dhéanamh do bheo-acmhainní agus do bheatha mhuirí, damáiste a dhéanamh do thaitneamhachtaí nó cur isteach ar úsáidí dlisteanacha eile na farraige;

ciallaíonn ‘ saoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha ’ saoráid ina ndéantar substaintí guaiseacha agus urchóideacha a lódáil isteach i longa nó a dhílódáil amach astu;

ciallaíonn ‘ plean éigeandála do thruailliú ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha ’, i ndáil le cuan, aonad amach ón gcósta, saoráid láimhseála ola, saoráid láimhseála substaintí guaiseacha agus urchóideacha, long Éireannach nó limistéar cladaigh atá go hiomlán nó go páirteach laistigh de limistéar feidhme údaráis áitiúil, nó atá tadhlach leis an limistéar feidhme sin, plean, arna cheadú ag an Aire faoi alt 2 den Acht seo, chun damáiste de dhroim tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha a chosc agus a íoslaghdú;”,

(c) sa mhíniú ar “plean éigeandála d’ola-thruailliú”, trí “, long Éireannach iomchuí” a chur isteach i ndiaidh “saoráid láimhseála ola”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “tarlú ola-thruaillithe”:

“ciallaíonn ‘ tarlú truaillithe ó shubstaintí guaiseacha agus urchóideacha ’ aon teagmhas nó sraith teagmhas ag a bhfuil an mbunús céanna, lena n-áirítear dóiteán nó pléascadh, agus atá, nó ar dóigh dó a bheith, ina thrúig le scaoileadh amach, forscaoileadh nó astú substaintí guaiseacha agus urchóideacha agus ar bagairt é nó í, nó a d’fhéadfadh a bheith ina bhagairt nó ina bagairt, ar an muirthimpeallacht sa Stát, nó ar chósta nó ar leasanna gaolmhara stáit amháin nó níos mó, agus ar gá gníomh éigeandála nó frithghníomh láithreach ina leith;”,

agus

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “an Príomh-Acht”:

“ciallaíonn ‘ Prótacal ’ an Prótacal a shonraítear sa mhíniú ar ‘Coinbhinsiún’;

ciallaíonn ‘ long Éireannach iomchuí ’ long Éireannach—

(a) is tancaer ola nach lú ná 150 tona a olltonnáiste, nó

(b) is long seachas tancaer ola nach lú ná 400 tona a holltonnáiste;”.

Ionstraimí de chuid na gComhphobal Eorpach.

36 .— Leasaítear Acht 1991 tríd an gCuid nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid III:

“CUID IIIA

IONSTRAIMÍ DE CHUID NA gCOMHPHOBAL EORPACH

Cumhacht an Aire chun rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d’ionstraimí de chuid na gComhphobal Eorpach.

28A.— (1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d’aon ionstraim arna glacadh ag institiúid de na Comhphobail Eorpacha i leith aon ní dá dtagraítear i gCuid II nó III.

(2) Aon duine a sháróidh rialachán faoin alt seo, beidh sé ciontach i gcion.”.

Leasú ilghnéitheach ar Acht 1991.

37.— Leasaítear Acht 1991—

(a) i bhfo-ailt (1) agus (4) d’alt 10, i míreanna (a) agus (b) d’alt 11, i bhfo-ailt (1)(a) agus (3) d’alt 12 agus in ailt 13(6), 14(1) agus 19(b), tríd an leagan cuí gramadaí de “séaracht, truflais, substaintí faoi réir a rialaithe le hIarscríbhinn VI a ghabhann le Coinbhinsiún MARPOL, córais frith-smálaithe agus uisce ballasta agus deasca long” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “séaracht nó truflais”,

(b) in alt 12(2)(a), trí “séaracht, truflais, substaintí faoi réir a rialaithe le hIarscríbhinn VI a ghabhann le Coinbhinsiún MARPOL, agus córais frith-smálaithe agus uisce ballasta agus deasca long” a chur in ionad “séaracht agus truflais”,

(c) trí “de shéaracht, de thruflais, de shubstaintí atá faoi réir a rialaithe le hIarscríbhinn VI a ghabhann le Coinbhinsiún MARPOL nó de chórais frith-smálaithe” a chur in ionad “de shéaracht nó de thruflais” i mír (d) d’fho-alt (2) d’alt 21 agus trí “séaracht, truflais, substaintí atá faoi réir a rialaithe le hIarscríbhinn VI a ghabhann le Coinbhinsiún MARPOL nó córais frith-smálaithe” a chur in ionad “séaracht nó truflais” i mír (g) d’fho-alt (2) d’alt 21 agus in alt 25(1)(a), agus

(d) in alt 28(a), trí “, Coinbhinsiún AFS, Coinbhinsiún BWM” a chur isteach i ndiaidh “Coinbhinsiún MARPOL”.

CUID 4

Leasú ar an Acht Cuanta 1996

Leasú ar an Acht Cuanta 1996.

38.— Leasaítear an tAcht Cuanta 1996 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 95:

“Díolúine do dhaoine áirithe.

95A.— Ní bheidh aon ábhar caingne ná imeachta eile ann ná insaothraithe—

(a) i gcoinne údaráis cuain de réir bhrí alt 2 den Acht Cuanta 1996,

(b) i gcoinne cuideachta de réir bhrí alt 2, nó

(c) i gcoinne seirbhíseach nó gníomhairí de chuid údaráis nó cuideachta lena mbaineann mír (a) nó (b),

chun damáistí a ghnóthú i leith díobhála do dhaoine, damáiste do mhaoin nó caillteanais eile a líomhnaítear gur faillí maidir le comhlíonadh, nó déanamh de réir, aon fheidhmeanna a thugtar dóibh faoin Acht um Shubstaintí Contúirteacha 1972 ba chúis nó ba leaschúis léi nó leis.”.

AN SCEIDEAL

International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001

Alt 7(2).

The States Parties to this Convention,

RECALLING article 194 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, which provides that States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment,

RECALLING ALSO article 235 of that Convention, which provides that, with the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, States shall co-operate in the further development of relevant rules of international law,

NOTING the success of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 and the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 in ensuring that compensation is available to persons who suffer damage caused by pollution resulting from the escape or discharge of oil carried in bulk at sea by ships,

NOTING ALSO the adoption of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 in order to provide adequate, prompt and effective compensation for damage caused by incidents in connection with the carriage by sea of hazardous and noxious substances,

RECOGNIZING the importance of establishing strict liability for all forms of oil pollution which is linked to an appropriate limitation of the level of that liability,

CONSIDERING that complementary measures are necessary to ensure the payment of adequate, prompt and effective compensation for damage caused by pollution resulting from the escape or discharge of bunker oil from ships,

DESIRING to adopt uniform international rules and procedures for determining questions of liability and providing adequate compensation in such cases,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Convention:

1. “Ship” means any seagoing vessel and seaborne craft, of any type whatsoever.

2. “Person” means any individual or partnership or any public or private body, whether corporate or not, including a State or any of its constituent subdivisions.

3. “Shipowner” means the owner, including the registered owner, bareboat charterer, manager and operator of the ship.

4. “Registered owner” means the person or persons registered as the owner of the ship or, in the absence of registration, the person or persons owning the ship. However, in the case of a ship owned by a State and operated by a company which in that State is registered as the ship’s operator, “registered owner” shall mean such company.

5. “Bunker oil” means any hydrocarbon mineral oil, including lubricating oil, used or intended to be used for the operation or propulsion of the ship, and any residues of such oil.

6. “Civil Liability Convention” means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, as amended.

7. “Preventive measures” means any reasonable measures taken by any person after an incident has occurred to prevent or minimize pollution damage.

8. “Incident” means any occurrence or series of occurrences having the same origin, which causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.

9. “Pollution damage” means:

(a) loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of bunker oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken; and

(b) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures.

10. “State of the ship’s registry” means, in relation to a registered ship, the State of registration of the ship and, in relation to an unregistered ship, the State whose flag the ship is entitled to fly.

11. “Gross tonnage” means gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

12. “Organization” means the International Maritime Organization.

13. “Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization.

Article 2

Scope of application

This Convention shall apply exclusively:

(a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the territorial sea, of a State Party, and

(ii) in the exclusive economic zone of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

Article 3

Liability of the shipowner

1. Except as provided in paragraphs 3 and 4, the shipowner at the time of an incident shall be liable for pollution damage caused by any bunker oil on board or originating from the ship, provided that, if an incident consists of a series of occurrences having the same origin, the liability shall attach to the shipowner at the time of the first of such occurrences.

2. Where more than one person is liable in accordance with paragraph 1, their liability shall be joint and several.

3. No liability for pollution damage shall attach to the shipowner if the shipowner proves that:

(a) the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or

(b) the damage was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause damage by a third party; or

(c) the damage was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function.

4. If the shipowner proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the shipowner may be exonerated wholly or partially from liability to such person.

5. No claim for compensation for pollution damage shall be made against the shipowner otherwise than in accordance with this Convention.

6. Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse of the shipowner which exists independently of this Convention.

Article 4

Exclusions

1. This Convention shall not apply to pollution damage as defined in the Civil Liability Convention, whether or not compensation is payable in respect of it under that Convention.

2. Except as provided in paragraph 3, the provisions of this Convention shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by a State and used, for the time being, only on Government non-commercial service.

3. A State Party may decide to apply this Convention to its warships or other ships described in paragraph 2, in which case it shall notify the Secretary-General thereof specifying the terms and conditions of such application.

4. With respect to ships owned by a State Party and used for commercial purposes, each State shall be subject to suit in the jurisdictions set forth in article 9 and shall waive all defences based on its status as a sovereign State.

Article 5

Incidents involving two or more ships

When an incident involving two or more ships occurs and pollution damage results therefrom, the shipowners of all the ships concerned, unless exonerated under article 3, shall be jointly and severally liable for all such damage which is not reasonably separable.

Article 6

Limitation of liability

Nothing in this Convention shall affect the right of the shipowner and the person or persons providing insurance or other financial security to limit liability under any applicable national or international regime, such as the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.

Article 7

Compulsory insurance or financial security

1. The registered owner of a ship having a gross tonnage greater than 1,000 registered in a State Party shall be required to maintain insurance or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, to cover the liability of the registered owner for pollution damage in an amount equal to the limits of liability under the applicable national or international limitation regime, but in all cases, not exceeding an amount calculated in accordance with the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.

2. A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a State Party has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a State Party such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship’s registry; with respect to a ship not registered in a State Party it may be issued or certified by the appropriate authority of any State Party. This certificate shall be in the form of the model set out in the annex to this Convention and shall contain the following particulars:

(a) name of ship, distinctive number or letters and port of registry;

(b) name and principal place of business of the registered owner;

(c) IMO ship identification number;

(d) type and duration of security;

(e) name and principal place of business of insurer or other person giving security and, where appropriate, place of business where the insurance or security is established;

(f) period of validity of the certificate which shall not be longer than the period of validity of the insurance or other security.

3. (a) A State Party may authorize either an institution or an organization recognized by it to issue the certificate referred to in paragraph 2. Such institution or organization shall inform that State of the issue of each certificate. In all cases, the State Party shall fully guarantee the completeness and accuracy of the certificate so issued and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

(b) A State Party shall notify the Secretary-General of:

(i) the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to an institution or organization recognised by it;

(ii) the withdrawal of such authority; and

(iii) the date from which such authority or withdrawal of such authority takes effect.

An authority delegated shall not take effect prior to three months from the date on which notification to that effect was given to the Secretary-General.

(c) The institution or organization authorized to issue certificates in accordance with this paragraph shall, as a minimum, be authorized to withdraw these certificates if the conditions under which they have been issued are not maintained. In all cases the institution or organization shall report such withdrawal to the State on whose behalf the certificate was issued.

4. The certificate shall be in the official language or languages of the issuing State. If the language used is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages and, where the State so decides, the official language of the State may be omitted.

5. The certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship’s registry or, if the ship is not registered in a State Party, with the authorities issuing or certifying the certificate.

6. An insurance or other financial security shall not satisfy the requirements of this article if it can cease, for reasons other than the expiry of the period of validity of the insurance or security specified in the certificate under paragraph 2 of this article, before three months have elapsed from the date on which notice of its termination is given to the authorities referred to in paragraph 5 of this article, unless the certificate has been surrendered to these authorities or a new certificate has been issued within the said period. The foregoing provisions shall similarly apply to any modification which results in the insurance or security no longer satisfying the requirements of this article.

7. The State of the ship’s registry shall, subject to the provisions of this article, determine the conditions of issue and validity of the certificate.

8. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a State Party from relying on information obtained from other States or the Organization or other international organizations relating to the financial standing of providers of insurance or financial security for the purposes of this Convention. In such cases, the State Party relying on such information is not relieved of its responsibility as a State issuing the certificate required by paragraph 2.

9. Certificates issued or certified under the authority of a State Party shall be accepted by other States Parties for the purposes of this Convention and shall be regarded by other States Parties as having the same force as certificates issued or certified by them even if issued or certified in respect of a ship not registered in a State Party. A State Party may at any time request consultation with the issuing or certifying State should it believe that the insurer or guarantor named in the insurance certificate is not financially capable of meeting the obligations imposed by this Convention.

10. Any claim for compensation for pollution damage may be brought directly against the insurer or other person providing financial security for the registered owner’s liability for pollution damage. In such a case the defendant may invoke the defences (other than bankruptcy or winding up of the shipowner) which the shipowner would have been entitled to invoke, including limitation pursuant to article 6. Furthermore, even if the shipowner is not entitled to limitation of liability according to article 6, the defendant may limit liability to an amount equal to the amount of the insurance or other financial security required to be maintained in accordance with paragraph 1. Moreover, the defendant may invoke the defence that the pollution damage resulted from the wilful misconduct of the shipowner, but the defendant shall not invoke any other defence which the defendant might have been entitled to invoke in proceedings brought by the shipowner against the defendant. The defendant shall in any event have the right to require the shipowner to be joined in the proceedings.

11. A State Party shall not permit a ship under its flag to which this article applies to operate at any time, unless a certificate has been issued under paragraphs 2 or 14.

12. Subject to the provisions of this article, each State Party shall ensure, under its national law, that insurance or other security, to the extent specified in paragraph 1, is in force in respect of any ship having a gross tonnage greater than 1,000, wherever registered, entering or leaving a port in its territory, or arriving at or leaving an offshore facility in its territorial sea.

13. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a State Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of paragraph 12, ships are not required to carry on board or to produce the certificate required by paragraph 2, when entering or leaving ports or arriving at or leaving from offshore facilities in its territory, provided that the State Party which issues the certificate required by paragraph 2 has notified the Secretary-General that it maintains records in an electronic format, accessible to all States Parties, attesting the existence of the certificate and enabling States Parties to discharge their obligations under paragraph 12.

14. If insurance or other financial security is not maintained in respect of a ship owned by a State Party, the provisions of this article relating thereto shall not be applicable to such ship, but the ship shall carry a certificate issued by the appropriate authority of the State of the ship’s registry stating that the ship is owned by that State and that the ship’s liability is covered within the limit prescribed in accordance with paragraph 1. Such a certificate shall follow as closely as possible the model prescribed by paragraph 2.

15. A State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Convention, or at any time thereafter, declare that this article does not apply to ships operating exclusively within the area of that State referred to in article 2(a)(i).

Article 8

Time limits

Rights to compensation under this Convention shall be extinguished unless an action is brought thereunder within three years from the date when the damage occurred. However, in no case shall an action be brought more than six years from the date of the incident which caused the damage. Where the incident consists of a series of occurrences, the six-years’ period shall run from the date of the first such occurrence.

Article 9

Jurisdiction

1. Where an incident has caused pollution damage in the territory, including the territorial sea, or in an area referred to in article 2(a)(ii) of one or more States Parties, or preventive measures have been taken to prevent or minimise pollution damage in such territory, including the territorial sea, or in such area, actions for compensation against the shipowner, insurer or other person providing security for the shipowner’s liability may be brought only in the courts of any such States Parties.

2. Reasonable notice of any action taken under paragraph 1 shall be given to each defendant.

3. Each State Party shall ensure that its courts have jurisdiction to entertain actions for compensation under this Convention.

Article 10

Recognition and enforcement

1. Any judgment given by a Court with jurisdiction in accordance with article 9 which is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary forms of review, shall be recognised in any State Party, except:

(a) where the judgment was obtained by fraud; or

(b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair opportunity to present his or her case.

2. A judgment recognised under paragraph 1 shall be enforceable in each State Party as soon as the formalities required in that State have been complied with. The formalities shall not permit the merits of the case to be re-opened.

Article 11

Supersession Clause

This Convention shall supersede any Convention in force or open for signature, ratification or accession at the date on which this Convention is opened for signature, but only to the extent that such Convention would be in conflict with it; however, nothing in this article shall affect the obligations of States Parties to States not party to this Convention arising under such Convention.

Article 12

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Convention shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 October 2001 until 30 September 2002 and shall thereafter remain open for accession.

2. States may express their consent to be bound by this Convention by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval;

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

4. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Convention with respect to all existing State Parties, or after the completion of all measures required for the entry into force of the amendment with respect to those State Parties shall be deemed to apply to this Convention as modified by the amendment.

Article 13

States with more than one system of law

1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

2. Any such declaration shall be notified to the Secretary-General and shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.

3. In relation to a State Party which has made such a declaration:

(a) in the definition of “registered owner” in article 1(4), references to a State shall be construed as references to such a territorial unit;

(b) references to the State of a ship’s registry and, in relation to a compulsory insurance certificate, to the issuing or certifying State, shall be construed as referring to the territorial unit respectively in which the ship is registered and which issues or certifies the certificate;

(c) references in this Convention to the requirements of national law shall be construed as references to the requirements of the law of the relevant territorial unit; and

(d) references in articles 9 and 10 to courts, and to judgments which must be recognized in States Parties, shall be construed as references respectively to courts of, and to judgments which must be recognized in, the relevant territorial unit.

Article 14

Entry into Force

1. This Convention shall enter into force one year following the date on which eighteen States, including five States each with ships whose combined gross tonnage is not less than 1 million, have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General.

2. For any State which ratifies, accepts, approves or accedes to it after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Convention shall enter into force three months after the date of deposit by such State of the appropriate instrument.

Article 15

Denunciation

1. This Convention may be denounced by any State Party at any time after the date on which this Convention comes into force for that State.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General.

3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

Article 16

Revision or amendment

1. A conference for the purpose of revising or amending this Convention may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a conference of the States Parties for revising or amending this Convention at the request of not less than one-third of the States Parties.

Article 17

Depositary

1. This Convention shall be deposited with the Secretary-General.

2. The Secretary-General shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to this Convention of:

(i) each new signature or deposit of instrument together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention;

(iii) the deposit of any instrument of denunciation of this Convention together with the date of the deposit and the date on which the denunciation takes effect; and

(iv) other declarations and notifications made under this Convention.

(b) transmit certified true copies of this Convention to all Signatory States and to all States which accede to this Convention.

Article 18

Transmission to United Nations

As soon as this Convention comes into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 19

Languages

This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this twenty-third day of March, two thousand and one.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments for that purpose have signed this Convention.

class="0 0 0 justify 1 0"class="0 0 0 justify 1 0"