7 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 2009


AN tACHT UM INFHEISTÍOCHT AN CHÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA 2009


[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

Alt

1 . Míniú.

2 . Leasú ar alt 2 (léiriú) den Phríomh-Acht.

3 . Leasú ar alt 6 (feidhmeanna an Choimisiúin) den Phríomh-Acht.

4 . Leasú ar alt 15 (ní rialóidh an Coimisiún cuideachta) den Phríomh-Acht.

5 . Dífheidhm ceanglas áirithe den dlí iomaíochta, etc., in imthosca áirithe.

6. Leasú ar alt 18 (Cúlchiste Náisiúnta Pinsean a bhunú) den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 19 den Phríomh-Acht (beartas infheistíochta don Chiste).

8. Ordacháin i dtaobh infheistíochtaí, etc.

9 . Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

10 . Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007.

11 . Leasú ar an Acht um Urrúsú (Fáltais ó Mhorgáistí Áirithe) 1995.

12 . Leasú ar an Acht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007.

13 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Bhainc Cheannais 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais 1997

1997, Uimh. 8

Acht na gCuideachtaí 1963

1963 Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

An tAcht Iomaíochta 2002

2002, Uimh. 14

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008

2008, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht um Painéal Táthcheangail na hÉireann 1997

1997, Uimh. 5

An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007

2007, Uimh. 37

An tAcht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000

2000, Uimh. 33

An tAcht um Urrúsú (Fáltais ó Mhorgáistí Áirithe) 1995

1995, Uimh. 30

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 2009


AN tACHT UM INFHEISTÍOCHT AN CHÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM CHÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN 2000 I nDÁIL LE hINFHEISTÍOCHTAÍ ÁIRITHE AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL; DO LEASÚ AN ACHTA COMHDHLÚITE CÁNACHA 1997 I nDÁIL LE CÁNACHAS AR NA hINFHEISTÍOCHTAÍ SIN; DO LEASÚ AN ACHTA UM URRÚSÚ (FÁLTAIS Ó MHORGÁISTÍ ÁIRITHE) 1995 CHUN FOIRCEANNADH COMHLACHTA A BUNAÍODH FAOIN ACHT SIN A ÉASCÚ; DO LEASÚ AN ACHTA UM MARGAÍ IN IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA 2007 CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE TRÉDHEARCACHT NÍOS MÓ I nDÁIL LE CINEÁLACHA ÁIRITHE TRÁDÁLA IN IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.

[5 Márta, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1 .— San Acht seo ciallaíonn “Príomh - Acht ” an tAcht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000.

Leasú ar alt 2 (léiriú) den Phríomh-Acht.

2 .— Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “Coimisiún”—

“ciallaíonn ‘gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin ’ cuideachta nó comhlacht corpraithe eile a dhéanann an Coimisiún a fhoirmiú, a chur faoi deara a fhoirmiú, nó a rialú, chun infheistíochtaí a shealbhú, a éascú nó a bhainistiú;”,

(b) tríd an méid a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “coimeádaí”—

“ciallaíonn ‘infheistíocht ordaithe’—

(a)infheistíocht arna déanamh ag an gCoimisiún de bhun ordacháin faoi alt 19A,

(b)scairshealbhán nó leas eile a shealbhóidh an Coimisiún de thoradh eisiúint urrús a fhrithghealladh de bhun ordacháin den sórt sin, nó

(c)scairshealbhán nó leas eile i bhforas creidmheasa liostaithe arna aistriú isteach sa Chiste faoi alt 18(5A);”,

agus

(c) trí an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “bainisteoir infheistíochta”

“ciallaíonn ‘foras creidmheasa liostaithe’ foras creidmheasa (de réir na brí a thugtar le hAcht an Bhainc Ceannais 1997) a nglactar a chuid scaireanna chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte (de réir na brí a thugtar le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007 (I.R. Uimh. 60 de 2007));”.

Leasú ar alt 6 (feidhmeanna an Choimisiúin) den Phríomh-Acht.

3 .— Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a) trí “agus ailt 19A agus 19B” a chur isteach i ndiaidh “bheartas infheistíochta an Chiste”,

(b) i bhfo-alt (1)(c) trí “gan urrúis arna n-eisiúint faoi alt 54(1) den Acht Airgeadais 1970 a áireamh” a chur in ionad “gan urrúis de chuid Rialtas na hÉireann a áireamh,”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1)(c)—

“(ca) cistí nó sócmhainní a ghlacadh chun sochair don Chiste ó fhoinsí seachas ón bPríomh-Chiste, má ordaíonn an tAire dó déanamh amhlaidh,”,

(d) i bhfo-alt (1)(k) trí “Aire, agus” a chur in ionad “Aire.”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1)(k)—

“(l) comhairle a thabhairt don Aire, aon uair a iarrfaidh an tAire amhlaidh, maidir le haon ní a mbeartaíonn an tAire ordachán a thabhairt ina leith faoi alt 19A nó 19B.”,

(f) i bhfo-alt (2)(e) trí “a chomhlíonadh,” a chur in ionad “a chomhlíonadh.”, agus

(g) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2)(e)—

“(f) ordachán ón Aire faoi alt 19A nó 19B a chomhlíonadh,

(g) gníomhú mar fhrithgheallaí, bainisteoir cinn nó socróir, nó in aon cháil den tsamhail sin (cibé acu ina aonar nó i dteannta duine nó gnóthais eile ar bhonn comhpháirteach nó ar bhonn leithleach nó ar bhonn comhpháirteach leithleach), i ndáil le hurrús de chineál ar bith a eisiúint, agus

(h) gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin a fhoirmiú nó a chur faoi deara gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin a fhoirmiú.”.

Leasú ar alt 15 (ní rialóidh an Coimisiún cuideachta) den Phríomh-Acht.

4 .— Leasaítear alt 15 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) trí “Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), ní dhéanfaidh an Coimisiún” a chur in ionad “Ní dhéanfaidh an Coimisiún”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2)—

“(3) Ní fholaíonn tagairt do chuideachta i bhfo-alt (1) gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin.

(4) Níl feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le sealbhú scaireanna nó seilbh ceart vótála nó ceart eile arb éard iad infheistíocht ordaithe nó ar toradh iad ar infheistíocht ordaithe.”.

Dífheidhm ceanglas áirithe den dlí iomaíochta, etc., in imthosca áirithe.

5 .— Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 15—

“15A.— (1) Níl feidhm ag Codanna 2 agus 3 den Acht Iomaíochta 2002 maidir le fáil iomchuí ná le haistriú iomchuí.

(2) Níl feidhm ag alt 7 den Acht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008 maidir le fáil iomchuí ná le haistriú iomchuí.

(3) Maidir le haon ní a dhéanfaidh an tAire, an Coimisiún nó gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin nó a dhéanfar thar a gceann chun críocha fála iomchuí nó aistrithe iomchuí ní beart atheagraithe é chun críocha na nithe seo a leanas—

(a) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Atheagrú agus a Fhoirceannadh) 2004 (I.R. Uimh. 198 de 2004), nó

(b) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais a Atheagrú agus a Fhoirceannadh) 2003 (I.R. Uimh. 168 de 2003).

(4) Maidir le haon ní a dhéanfaidh an tAire, an Coimisiún nó gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin nó a dhéanfar thar a gceann chun críocha fála iomchuí nó aistrithe iomchuí, agus le haon fháil scaireanna nó urrús ag an gCoimisiún nó ag gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin i dtaca le fáil iomchuí nó aistriú iomchuí —

(a) ní tairiscint, táthcheangal, fáil rialaithe ná aon idirbheart táthcheangail eile chun críocha an Achta um Painéal Táthcheangail na hÉireann 1997 ná aon rialacha arna ndéanamh faoi alt 8 den Acht sin é nó í, nó

(b) ní imthairiscint táthcheangail nó imthairiscint (i ngach cás, de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Imthairiscintí Táthcheangail) (Treoir 2004/25/CE)) 2006 (I.R. Uimh. 255 de 2006)) é nó í.

(5) San alt seo—

ciallaíonn ‘fáil iomchuí’ fáil leasa i bhforas creidmheasa liostaithe ag an Aire, ag an gCoimisiún nó ag gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin nó thar a gceann (is fáil a thig nó a thiocfadh as ordachán faoi alt 19A) agus folaíonn sé togra chun fáil den sórt sin a dhéanamh;

ciallaíonn ‘aistriú iomchuíleas i bhforas creidmheasa liostaithe a aistriú isteach sa Chiste de bhun alt 18(5A), agus folaíonn sé togra chun aistriú den sórt sin a dhéanamh.”.

Leasú ar alt 18 (Cúlchiste Náisiúnta Pinsean a bhunú) den Phríomh-Acht.

6 .— Leasaítear alt 18 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2) trí “ina tráthchodanna ráithiúla comhionanna” a scriosadh,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2)—

“(2A) Féadfaidh an tAire an tsuim dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a íoc i gcnapshuim amháin nó ina dhá tráthchuid nó níos mó, de réir mar is cuí leis an Aire. Má íoctar an tsuim sin ina tráthchodanna ní gá gur tráthchodanna comhionanna iad.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5)—

“(5A) Féadfaidh an tAire ranníoc leis an gCiste trí scairshealbhán nó leas eile a shealbhaíonn an tAire nó ainmnitheach don Aire a aistriú isteach sa Chiste.

(5B) Measfar gur sásamh nó sásamh páirteach, de réir mar a bheidh, ar oibleagáid an Aire faoi fho-alt (2) íocaíochtaí a dhéanamh isteach sa Chiste sa bhliain reatha luach ranníoca dá dtagraítear i bhfo-alt (5A) arna chinneadh ag an Aire dáta an aistrithe.

(5C) Féadfaidh an tAire ranníoc leis an gCiste trí shuim a íoc isteach sa Chiste, as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis, chun críche infheistíochta a bhfuil ordachán tugtha ag an Aire ina leith, nó a mbeartaíonn an tAire ordachán a thabhairt ina leith, faoi alt 19A.

(5D) Measfar maidir le ranníoc dá dtagraítear i bhfo-alt (5C) gur sásamh nó gur sásamh páirteach é, de réir mar a bheidh, ar oibleagáid an Aire faoi fho-alt (2) íocaíochtaí a dhéanamh isteach sa Chiste sa bhliain reatha.

(5E) Más rud é maidir le luach ranníoca dá dtagraítear i bhfo-alt (5A) (arna chinneadh faoi fho-alt (5B)), nó méid ranníoca dá dtagraítear i bhfo-alt (5C), arna chur le haon ranníoc a dhéanfar sa bhliain chéanna faoi fho-alt (2), gur mó é ná an méid a cheanglaítear a íoc isteach sa Chiste sa bhliain faoi fho-alt (2), measfar gur sásamh nó gur sásamh páirteach, de réir mar is gá sa chás, an barrachas ar an méid a cheanglaítear faoi fho-alt (2) a íoc isteach sa Chiste in aon bhliain dá éis sin.

(5F) Ní inmhuirearaithe dleacht stampa ar ionstraim lena dtugtar éifeacht d’aistriú dá dtagraítear i bhfo-alt (5A).”,

agus

(d) i bhfo-alt (7) trí “, agus úinéireacht aon ghléis infheistíochta de chuid an Choimisiúin,” a chur isteach i ndiaidh “an Chiste”.

Leasú ar alt 19 den Phríomh-Acht (beartas infheistíochta don Chiste).

7 .— Leasaítear alt 19 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) trí “Seachas i gcás infheistíochta ordaithe, déanfaidh an Coimisiún” a chur in ionad “Déanfaidh an Coimisiún” agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2)—

“(3) Féadfaidh an Coimisiún, le linn an straitéis infheistíochta don Chiste a chinneadh faoi alt 6(1)(c), aird a thabhairt ar a infheistíochtaí ordaithe.”.

Ordacháin i dtaobh infheistíochtaí, etc.

8 .— Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 19—

“Ordacháin chun infheistíochtaí áirithe a dhéanamh, etc.

19A.— (1) Tá ag an Aire, ar mhaithe le leas an phobail, na feidhmeanna dá bhforáiltear faoi fho-alt (2) más rud é gur dóigh leis an Aire, tar éis dul i gcomhairle le Gobharnóir an Bhainc agus leis an Údarás Rialála, gur gá, chun ceachtar críche nó chun an dá chríoch acu seo a leanas, na feidhmeanna sin a chomhlíonadh ar mhaithe le leas an phobail—

(a) suaitheadh tromchúiseach ar gheilleagar an Stáit a leigheas;

(b) damáiste tromchúiseach a d’fhéadfaí a dhéanamh do chóras airgeadais an Stáit a chosc agus cobhsaíocht leantach an chórais sin a áirithiú.

(2) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt don Choimisiún chun ceachtar críche nó chun an dá chríoch a luaitear i bhfo-alt (1)—

(a) infheistiú in urrúis shonraithe de chuid forais creidmheasa liostaithe ar théarmaí agus ar choinníollacha a shonrófar san ordachán, nó

(b) eisiúint aon chineáil urrús de chuid forais creidmheasa liostaithe a fhrithghealladh nó tacú léi ar shlí eile, ar théarmaí agus ar choinníollacha a shonrófar san ordachán.

(3) Féadfar, sna téarmaí agus coinníollacha a shonróidh an tAire in ordachán faoi fho-alt (2), téarmaí nó coinníollacha a áireamh lena gceanglófar ar an gCoimisiún téarmaí nó coinníollacha sonraithe a fhorchur i ndáil leis an infheistíocht nó leis an bhfrithghealladh nó ar an bhforas creidmheasa ina ndéanfar an infheistíocht nó ar urrúis dá chuid a bheidh le heisiúint.

(4) Comhlíonfaidh an Coimisiún ordachán faoi fho-alt (2) agus féadfaidh sé déanamh amhlaidh go díreach nó trí ghléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin.

(5) San alt seo tá le ‘Gobharnóir’ agus ‘Údarás Rialála’ na bríonna céanna faoi seach atá leo in Acht an Bhainc Cheannais 1942.

Ordacháin i ndáil le bainistiú infheistíochtaí áirithe.

19B.— (1) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt don Choimisiún i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) sealbhú agus bainistiú infheistíochta ordaithe, ar théarmaí agus coinníollacha a shonraítear san ordachán,

(b) feidhmiú aon cheart vótála nó aon cheart eile a ghabhann le hinfheistíocht den sórt sin, ar théarmaí agus coinníollacha a shonraítear san ordachán, nó

(c) diúscairt infheistíochta den sórt sin, ar théarmaí agus coinníollacha a shonraítear san ordachán.

(2) Comhlíonfaidh an Coimisiún ordachán faoi fho-alt (1).

cúlstiúrthóirí daoine áirithe.

19C.— (1) Mura gceaptar mar stiúrthóir ar shlí eile é nó í, ní mheasfar aon duine de na daoine a luaitear i bhfo-alt (2) a bheith ina chúlstiúrthóir ná ina cúlstiúrthóir (de réir na brí a thugtar le halt 27(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990) ná ina stiúrthóir de facto, mar a thugtar air, ná ina dhuine ná ina duine a urscaoileann freagrachtaí bainistíochta—

(a) de chuid cuideachta a bhfuil infheistíocht ordaithe ag an gCoimisiún nó ag gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin inti,

(b) de chuid aon fhochuideachta nó foghnóthais de chuid cuideachta den sórt sin.

(2) Is iad seo a leanas na daoine:

(a) an tAire;

(b) an Coimisiún;

(c) Coimisinéir;

(d) an Bainisteoir agus aon chomhalta d’fhoireann an Bhainisteora.

(3) San alt seo:

tá le ‘fochuideachta’, i ndáil le cuideachta, an bhrí chéanna atá leis in alt 155 d’Acht na gCuideachtaí 1963;

tá le ‘foghnóthas’, i ndáil le cuideachta, an bhrí chéanna atá leis i Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Grúpchuntais) 1992 (I.R. Uimh. 201 de 1992).”.

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

9 .— Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 mar a leanas:

(a) in alt 172A(1)(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i) den mhíniú ar “dáileadh iomchuí”—

“(i) dáileadh de réir bhrí mhír 1 de Sceideal F in alt 20(1), seachas dáileadh den sórt sin arna dhéanamh—

(I) chuig Aire den Rialtas ina cháil nó ina cáil mar Aire den sórt sin,

(II) chuig Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean, nó

(III) chuig gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir na brí a thugtar le halt 2 den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 (arna leasú le halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009)),”;

(b) in alt 230A trí “nó chuig gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir na brí a thugtar le halt 2 den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 (arna leasú le halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009))” a chur isteach i ndiaidh “chuig Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean”;

(c) in alt 256(1), i mír (a) den mhíniú ar “taisce iomchuí”, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhíreanna (iiia) agus (iiib)—

“(iiia) ag Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean nó ag gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir na brí a thugtar le halt 2 den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 (arna leasú le halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009)),

(iiib) ag an Stát ag gníomhú trí Choimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean nó trí ghléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir na brí a thugtar le halt 2 den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 (arna leasú le halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009)),”,

(d) in alt 739D tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6)(1)—

“(l) gurb é atá ann ná—

(i) Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean nó gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir na brí a thugtar le halt 2 den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 (arna leasú le halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009)), nó

(ii) an Stát ag gníomhú trí Choimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean nó trí ghléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir na brí a thugtar le halt 2 den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 (arna leasú le halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009)),

agus gur thug an sealbhóir aonad dearbhú chuige sin don ghnóthas infheistíochta, nó”;

(e) i gCuid 1 de Sceideal 15 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 34—

“34A. Gléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir na brí a thugtar le halt 2 den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 (arna leasú le halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009)).”.

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007.

10 .— Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007 (I.R. Uimh. 60 de 2007) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Rialachán 5(1)(g) (arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) (Leasú) 2007 (I.R. Uimh. 663 de 2007)—

“(ga) Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean;

(gb) aon ghléas infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir na brí a thugtar le halt 2 (arna leasú le halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009) den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000);”.

Leasú ar an Acht um Urrúsú (Fáltais ó Mhorgáistí Áirithe) 1995.

11 .— Leasaítear an tAcht um Urrúsú (Fáltais ó Mhorgáistí Áirithe) 1995 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 10:

“Dáiltí, etc., ag comhlacht ainmnithe.

10.— (1) Féadfaidh comhlacht ainmnithe dáiltí a thabhairt ó am go ham don Aire nó do cibé duine nó comhlacht eile a ordóidh an tAire.

(2) Féadfaidh comhlacht ainmnithe íocaíochtaí iasachtaí morgáiste neamhíoctha atá in ionannas do phríomhshuim agus méideanna úis íocaíochtaí morgáiste údaráis áitiúil urrúsaithe atá dlite don chomhlacht ainmnithe a aistriú ó am go ham chuig an Aire nó chuig cibé duine nó comhlacht a ordóidh an tAire.

(3) Aon sócmhainn de chuid comhlachta ainmnithe a bheidh fágtha ar é a fhoirceannadh, déanfar í a aistriú chuig an Aire nó chuig cibé duine nó comhlacht eile a ordóidh an tAire.

(4) Chun críocha fho-alt (3), folaíonn ‘sócmhainn’ airgead, leas agus ceart caingne i leith airgid agus leas a fhabhróidh, a bheidh infhaighte nó a dhílseofar tar éis an fhoirceanta.”.

Leasú ar an Acht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007.

12 .— Leasaítear an tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6—

“Rialacháin i ndáil le trédhearcacht i dtaca le trádáil in ionstraimí airgeadais áirithe.

6A.— (1) San alt seo tá le ‘ionstraimí airgeadais’ an bhrí chéanna atá leis i Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007 (I.R. Uimh. 60 de 2007).

(2) D’fhonn a chinntiú go bhfuil, agus go bhfanfaidh, trádáil in ionstraimí airgeadais sa Stát cóir, ordúil agus trédhearcach, nó i gcás ina measfaidh an tAire gur gá nó gur fóirsteanach déanamh amhlaidh chun cuspóirí Treorach ó na Comhphobail Eorpacha a bhaineann le maoirsiú a dhéanamh ar mhargaí airgeadais agus ar thrádáil in ionstraimí airgeadais (nó cuspóirí dlí de chuid an Stáit lena dtugtar éifeacht do Threoir den sórt sin) a chur chun cinn, féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc, rialacháin a dhéanamh á cheangal ar dhaoine (nó ar dhaoine d’aicmí sonraithe) a rinne idirbhearta in ionstraimí airgeadais sonraithe nó in aicmí sonraithe ionstraimí airgeadais cibé faisnéis a shonrófar sna rialacháin a nochtadh don Bhanc nó don phobal (nó dóibh araon).

(3) Féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (2)—

(a) foráil a dhéanamh maidir leis an modh nochta agus leis an bhfoirm ina mbeidh an nochtadh le déanamh, agus

(b) cibé foráil theagmhasach, fhorlíontach nó iarmhartach a dhéanamh is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach chun críocha na rialachán, lena n-áirítear forálacha lena gcruthófar cionta (ach sin gan foráil a dhéanamh leo ach amháin maidir le pionóis i leith ciontuithe achoimre mar gheall ar na cionta sin).

(4) Gach rialachán a dhéanfar faoi fho-alt (2) leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.”.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

13 .— (1) Féadfar an tAcht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo (seachas míreanna (d) agus (e) d’alt 3) i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.